23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 179-561820
Offentliggjort
18.09.2023
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Københavns Kommune - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Genudbud af kørekort (B) til ledige borgere i Jobcenter København


Københavns Kommune - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Bernstorffsgade 17
By: København V
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Binevs Celik
E-mail: r554@kk.dk
Telefon: +45 30511865
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/201491652.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Genudbud af kørekort (B) til ledige borgere i Jobcenter København

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85310000 Sociale foranstaltninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har den 19. april 2022 godkendt, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen påbegynder arbejdet med udbud af ordinære kørekort (B) til ledige borgere. 

Indeværende udbud omhandler uddannelse af ledige borgere til at få kørekort (B) jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats[1] (LAB) § 91 - Øvrig vejledning og opkvalificering.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 17.56 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
80411000 Køreskolevirksomhed
80411200 Køretimer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har den 19. april 2022 godkendt, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen påbegynder arbejdet med udbud af ordinære kørekort (B) til ledige borgere. Udbuddet blev offentliggjort i januar 2023, og efter vurdering af de indkomne tilbud, har forvaltningen i marts 2023 besluttet at annullere udbuddet med argumentet om ønske om mere konkurrence. Det er derfor besluttet, at opgaven skal genudbydes.

Forvaltningen estimerer, at et genudbud af opgaven med kørekort (B) til ledige borgere i Jobcenter København vil medføre en forsinkelse på ca. tre måneder.

Den forventede opstart er dermed ændret fra den 1. september 2023 i det første udbud til forventeligt den 1. december 2023 i indeværende udbud.

Et køb af et kørekort (B) under rammeaftalen, der indgås ved indeværende udbud, omhandler uddannelse af en borger til at tage kørekort kategori B - Almindelig personbil jf. bekendtgørelse om kørekort (BEK nr. 1843 af 22/09/2021) og borgerens aflæggelse af statslige prøver som led heri.

Der estimeres årligt behov for at købe mellem 70 - 120 kørekort (B).

Estimering af Ordregivers købsramme er baseret på Jobcenter Københavns tidligere køb af kørekort (B) på ca. 1,5 mio. kr. om året og tillæg jf. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning. Den estimerede købsramme for køb af kørekort (B) forventes på den baggrund at udgøre op til ca. 7,5 mio. kr. i den 4-årige periode 1. december 2023 - 30. november 2027.

Den estimerede købsramme tager ikke højde for evt. kommende ændringer i lovgivningen på beskæftigelsesområdet, og/eller ændringer i de politiske prioriteringer for anvendelse af kørekort (B) i indsatsen for ledige borgere i Københavns Kommune.

Den maksimale købsramme for køb af kørekort (B) fastsættes på den baggrund til 17,56 mio. kr. i den 4-årige periode 1. december 2023 - 30. november 2027.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen garanterer ikke nogen minimumsomsætning i forbindelse med udbuddet.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Effektivitet ift. at borgeren opnår kørekort (B) / Vægtning: 80
Pris - Vægtning: 20
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 075-227497
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Genudbud af kørekort (B) til ledige borgere i Jobcenter København

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
12/09/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 3
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: DEKRA Equipment & Services A/S
Postadresse: Kirkebjerg Alle 90
By: Brøndby
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2605
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 17.56 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/09/2023

Send til en kollega

0.048