23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 179-560697
Offentliggjort
18.09.2023
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Region Syddanmark

Udbud af kontrakt om levering af vagtbetjening af Lægevagten i Region Syddanmark (Udbud nr. 2)


Region Syddanmark

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Helle Nørtoft Laursen
E-mail: hnl@rsyd.dk
Telefon: +45 24675989
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181055
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af kontrakt om levering af vagtbetjening af Lægevagten i Region Syddanmark (Udbud nr. 2)

Sagsnr.: 23/19375
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85120000 Behandling og konsultation hos praktiserende læger og hermed beslægtet virksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Dette udbud omfatter vagtbetjeningen af lægevagten i Region Syddanmark i tidsrummet fra kl. 23.00 – 08.00 på hverdage, helligdage og i weekender samt grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag fra den 31. januar 2024 kl. 23.00.

Vagtarbejdet omfatter lægehjælp ved pludselig opstået sygdom eller forværring af bestående sygdom, der nødvendiggør lægefaglig vurdering og eventuel behandling uden for egen læges åbningstid.

Udbuddet indeholder endvidere to optioner for Ordregiver:

Option 1: Sygebesøg (denne option skal Tilbudsgiver give tilbud på)

Option 2: Lægefaglig backup til regionale paramedicinere, der udfører sygebesøg (det er frivilligt for Tilbudsgiver at give tilbud på denne option).

De to optioner supplerer de grundydelser, der er omfattet af kontrakten.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
85121000 Tjenester ydet af praktiserende læger
85141000 Virksomhed, der udøves af medicinsk personale
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

Region Syddanmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Dette udbud omfatter vagtbetjeningen af lægevagten i Region Syddanmark i tidsrummet fra kl. 23.00 – 08.00 på hverdage, helligdage og i weekender samt grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag fra den 31. januar 2024 kl. 23.00.

Vagtarbejdet omfatter lægehjælp ved pludselig opstået sygdom eller forværring af bestående sygdom, der nødvendiggør lægefaglig vurdering og eventuel behandling uden for egen læges åbningstid.

Udbuddet indeholder endvidere to optioner for Ordregiver:

• Option 1: Sygebesøg (denne option skal Tilbudsgiver give tilbud på)

• Option 2: Lægefaglig backup til regionale paramedicinere, der udfører sygebesøg (det er frivilligt for Tilbudsgiver at give tilbud på denne option).

De to optioner supplerer de grundydelser, der er omfattet af kontrakten.

Senest i forbindelse med kontraktindgåelse vil Ordregiver således vælge, om den vindende Tilbudsgiver skal udføre sygebesøg som en del af vagtbetjeningen i det ovenfor nævnte tidsrum (Option 1), eller om den vindende Tilbudsgiver – i stedet – i det nævnte tidsrum skal stille lægefaglig backup til rådighed for Ordregivers paramedicinere i forbindelse med paramedicinernes eventuelle varetagelse af sygebesøg (Option 2). Tilbudsgiver skal naturligvis alene stille lægefaglig backup til rådighed, såfremt Tilbudsgiver har valgt at give tilbud på Option 2.

Ordregiver kan undervejs i kontraktperioden – med et varsel – vælge, at Ordregiver i stedet vil udnytte den af de to optioner, der ikke i første omgang blev valgt af Ordregiver.

Kravspecifikationen, jf. Kontraktbilag 2, indeholder en uddybende beskrivelse af de udbudte ydelser.

Det skal bemærkes, at regionen samtidig med gennemførelsen af nærværende udbud overvejer, om regionen i stedet skal udføre lægevagtsbetjeningen om natten selv, idet beslutning herom bl.a. afhænger af hvilken model, der er økonomisk mest fordelagtig for Ordregiver, regionens muligheder for selv at varetage opgaven på tilfredsstillende vis i forhold til at løfte rekrutteringsopgaven samt mulighederne for at udvikle det samlede regionale akutsystem. Endelig beslutning af, om regionen vil overtage lægevagtsbetjeningen om natten, eller om regionen i stedet agter at indgå kontrakt med den vindende Tilbudsgiver, vil blive truffet af Regionsrådet den 25. september 2023. Måtte Regionsrådet træffe beslutning om, at ydelsen skal udføres af regionen selv, vil udbuddet efterfølgende blive annulleret.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontrakten kan af ordregiver forlænges 2 gange, hver gang med op til 12 måneder.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Identificering af det økonomiske mest fordelagtige tilbud vil ske ved anvendelse af tildelingskriteriet ”Pris”.

Såfremt to eller flere Tilbudsgivere har afgivet ens priser, og disse priser er de laveste, vil vinderen af udbuddet blive fundet ved lodtrækning blandt de pågældende Tilbudsgivere. Lodtrækning vil i givet fald blive foretaget ved Ordregivers foranstaltning af en notar hos domstolene. Der vil ikke være adgang for Tilbudsgiverne ved denne lodtrækning.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 155-492738
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Udbud af kontrakt om levering af vagtbetjening af Lægevagten i Region Syddanmark

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Efter nærmere overvejelser og under hensyntagen til opgavens sundhedskritiske karakter, er det Region Syddanmarks samlede vurdering, at det på nuværende tidspunkt vil være mest

hensigtsmæssigt for det samlede akutsystem, at lægevagttjenesten om natten i første omgang primært varetages af regionen selv.

Regionen har derfor besluttet at annullere den igangværende udbudsproces.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til klagenævnet skal klageren sende (evt. pr. e-mail) en kopi af klagen med bilag til ordregiveren. Klagenævnet har brug for at vide, om klageren har underrettet ordregiveren, og klageren skal derfor sende kopi af underretningen af ordregiveren til klagenævnet.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/09/2023

Send til en kollega

0.079