23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 178-555886
Offentliggjort
15.09.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Sjælland

Udbud vedrørende fødselshjælp på privat fødeklinik til Region Sjælland


Region Sjælland

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Stine Jensen
E-mail: stinehj@regionsjaelland.dk
Telefon: +45 51237601
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=378929&B=RS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=378929&B=RS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud vedrørende fødselshjælp på privat fødeklinik til Region Sjælland

Sagsnr.: EMN-2023-02163
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85141100 Jordemoderhjælp
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ordregiver udbyder et tilbud om fødselshjælp på privat fødeklinik med maksimalt 200 fødsler pr. kontraktsår på en fødeklinik placeret i Region Sjælland i området omkring Sjællands Universitetshospital. Den private fødekliniks lokaler skal være geografisk placeret i området omkring Sjællands Universitetshospital, defineret som kommunerne Greve, Køge, Roskilde eller Solrød. Udbuddet gennemføres i henhold til Udbudslovens afsnit III om indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser og reglerne herefter. Ordregiver har således frit tilrettelagt udbudsprocessen. Udbuddet gennemføres tilnærmelsesvis som et offentligt udbud. Udbudsprocessen kan dog løbende ændres og tilpasses, f.eks. ved at der indføres en forhandlingsrunde og/eller gennemføres yderligere forhandlinger, herunder slutforhandling med den valgte Tilbudsgiver. Ordregiver forbeholder sig retten til at indgå i forhandling på baggrund af Tilbudsgivernes tilbud. Se nærmere nedenfor samt udbudsmaterialet i sin helhed.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 19 200 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85111320 Tjenesteydelser inden for obstetrik
85121210 Gynækologiske eller obstetriske tjenester
85141100 Jordemoderhjælp
85111000 Hospitalsvirksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Den private fødekliniks lokaler skal være geografisk placeret i området omkring Sjællands Universitetshospital, defineret som kommunerne Greve, Køge, Roskilde eller Solrød

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver udbyder et tilbud om fødselshjælp på privat fødeklinik med maksimalt 200 fødsler pr. kontraktsår på en fødeklinik placeret i Region Sjælland i området omkring Sjællands Universitetshospital med forventet kontraktstart januar 2024, fødselshjælp pr. 01.04.2024, og med mulighed for opstart af konsultationer samt fødsels-, amme- og forældreforberedelse pr. 01.03.2024. Den private fødekliniks lokaler skal være geografisk placeret i området omkring Sjællands Universitetshospital, defineret som kommunerne Greve, Køge, Roskilde eller Solrød. Udbuddet gennemføres i henhold til udbudslovens (LBK nr. 10 af 06/01/2023) afsnit III om indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser (light-regimet) og reglerne herefter. Ordregiver har således frit tilrettelagt udbudsprocessen. Udbuddet gennemføres tilnærmelsesvis som et offentligt udbud. Udbudsprocessen kan dog løbende ændres og tilpasses, f.eks. ved at der indføres en forhandlingsrunde og/eller gennemføres yderligere forhandlinger, herunder slutforhandling med den valgte Tilbudsgiver. Ordregiver forbeholder sig retten til at indgå i forhandling på baggrund af Tilbudsgivernes tilbud. Se udbudsmaterialet i sin helhed

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 19 200 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 72
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Se udbudsmaterialet i sin helhed

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudsloven og de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudsloven §§ 137, stk. 1, nr. 1-3 og nr. 5.

Tilbudsgiver skal kunne godtgøre, at denne kan etablere og drive en privat fødeklinik. Dette kan ske ved, at Tilbudsgiver kan sandsynliggøre, at denne har tilgængelig likviditet på minimum 200.000 DKK. Dette kan dokumenteres ved, at Tilbudsgiver for eksempel vedlægger bankerklæring i form af indeståender, kreditadgang, kassekredit, egenkapital eller lignende, der kan godtgøre den tilgængelige likviditet.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der gælder følgende særlige vilkår for opfyldelsen af kontrakten jf. udkast til kontrakt med dertilhørende bilag:

- Arbejdsmiljø

- Arbejdsklausul

- Socialt ansvar

- Krav om uddannelses- og praktikaftaler

- Databehandleraftale

- Arbejde med børn

- Straffeattest

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Tildelingskriteriet er det bedste tilbud.

Prisen udgør et fast vederlag, der tager udgangspunkt i den til enhver tid gældende DRG takst for spontan fødsel, for flergangsfødende (DRG Takst:14MP32), med en reduktion på 10 %. Jf. kontraktens pkt. 10.1.

Udbuddet gennemføres således som en ”omvendt licitation”, hvor tildelingskriteriet er ”bedste tilbud”. Dvs. Ordregiver ønsker den bedste kvalitet, hvor vurderingen sker ud fra, hvordan tilbuddene opfylder følgende underkriterie.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 04/10/2023
Tidspunkt: 10:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnerens Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/09/2023

Send til en kollega

0.063