23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 176-551667
Offentliggjort
13.09.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Hovedstaden

Udbud af Kliniske Mammografiundersøgelser


Region Hovedstaden

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Forhåndsmeddelelse - Denne bekendtgørelse er en indkaldelse af tilbud

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Anna Lazareva
E-mail: anastasia.lazareva@regionh.dk
Telefon: +45 21307931
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=348772&B=HOVEDSTADEN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=348772&B=HOVEDSTADEN
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af Kliniske Mammografiundersøgelser

Sagsnr.: 22068104
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85150000 Tjenester i forbindelse med billeddiagnostik
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Nærværende kontrakt indgås på baggrund af Sundhedslovens § 75 stk. 2.

Kontakten indeholder mammaradiologiske undersøgelser, som er rettet mod patienter henvist fra egen læge til Afdeling for Brystundersøgelser på Gentofte Hospital med symptomer tilhørende DBCG’s (Danish Breast Cancer Group) prioriteringsgruppe 1, 2 samt kontrolpatienter.

Den samlede maksimumværdi af køb på rammeaftalen over 5 år er DKK 250 mio. ex moms.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 125 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85110000 Hospitalsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed
85150000 Tjenester i forbindelse med billeddiagnostik
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Hovedstaden udbyder mammaradiologiske undersøgelser af DBCG’s (Danish Breast Cancer Group) prioriteringsgruppe 1, 2 samt kontrolpatienter.

Region Hovedstaden forventer årligt at henvise ca. 17.000 nyhenviste patienter svarende til en forventelig mængde på ca. 1400 patienter pr. måned. Region Hovedstaden forventer at Afd. for Brystundersøgelser i år 2024 og frem i nogen grad hjemtager patienter.

En Tilbudsgiver skal mindst kunne tage 700 nyhenviste patienter pr. måned.

Såfremt en Tilbudsgiver ikke kan opfylde mindstekravet, kan denne overveje at indgå i et konsortium med andre Tilbudsgivere.

Kontrakten i Udbuddet indeholder følgende væsentlige frister:

For DBCG’s prioriteringsgruppe 1:

- undersøgelsen bør foretages hos Tilbudsgiveren inden 5 kalenderdage, og skal foretages minimum inden for 14 kalenderdage fra patienten bliver henvist til hospitalet.

For DBCG’s Patientgruppe 2:

- at patienter, der henvises til udredning hos Tilbudsgiveren skal udredes indenfor én måned fra det tidspunkt, henvisende enhed modtog henvisningen, jf. Sundhedsloven §82B.

- at patienter, der henvises til behandling hos Tilbudsgiveren skal behandles indenfor én måned efter den dato, hvor henvisende enhed, modtog henvisning eller fra det tidspunkt, hvor patienten er udredt, jf. Sundhedslovens §87.

For Kontrolpatienter (Under DBCG’s Patientgruppe 3):

- kontrolpatienter udredes efter aftale med Afd. for brystundersøgelser på Gentofte Hospital. Tilbudsgiver skal overholde tiderne jf. den specifikke aftale.

Kontrakten, der vil blive indgået på baggrund af dette udbud, agtes indgået med forventeligt 2-3 Tilbudsgivere. Ordregiver agter således at indgå parallelle rammeaftaler med de 2-3 Tilbudsgivere, der afgiver de bedste tilbud i henhold til tildelingskriteriet laveste pris.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 125 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontrakten indeholder en option på forlængelse af kontraktperioden på op til 3 x 12 måneder.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

ESPD Del III: Udelukkelsesgrunde A-C.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Se udbudsbetingelser pkt. 11.2 vedr. sociale klausuler.

Kontrakten er betinget af, at Leverandøren har indgået aftale med Danske Regioner om det udvidede frie sygehusvalg, herunder specialeaftale og tro & love-erklæring for hovedfunktion under specialet Klinisk mammografi under det udvidede frie sygehusvalg samt reglerne om ret til hurtig udredning.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Tildelingskriteriet er det for Ordregiver økonomisk mest fordelagtige tilbud vurderet efter kriteriet: Laveste pris

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 11/10/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.5) Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne:

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

De frivillige udelukkelsesgrunde i ESPD finder anvendelse på dette udbud.

Ordregiver tager forbehold om at gå i forhandling jf. nærmere i Udbudsbetingelserne.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Tildeling af rammeaftale: 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/09/2023

Send til en kollega

0.157