23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 175-547839
Offentliggjort
12.09.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Midtjylland

Udstyr til Præanalytisk prøvehåndtering, udstyr til smittemarkøranalyse og udstyr til analysering af total protein i plasma


Region Midtjylland

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Skottenborg 26
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Mads Madsen
E-mail: Mads.B.Madsen@stab.rm.dk
Telefon: +45 30449957
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.udbud.rm.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/253854
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
By: Vejle
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Land: Danmark
E-mail: indkob@rsyd.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rsyd.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
E-mail: regionsjaelland@regionsjaelland.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.regionsjaelland.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=378608&B=REGIONMIDT
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=378608&B=REGIONMIDT
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=REGIONMIDT
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udstyr til Præanalytisk prøvehåndtering, udstyr til smittemarkøranalyse og udstyr til analysering af total protein i plasma

Sagsnr.: 1-23-4-72-14-23
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33100000 Medicinsk udstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Region Midtjylland gennemfører udbud på udstyr til præanalytisk prøvehåndtering, udstyr til smittemarkøranalyse samt udstyr til analysering af total protein i plasma.

Delaftale 1 har følgende ordregivere: Region Syddanmark og Region Sjælland(frivillig option). Delaftale 2 har følgende ordregivere: Region Midtjylland (forpligtende).

Delaftale 1 omfatter udstyr til smittemarkørscreeningsanalyse og indebærer afregningsformen "Pris per svar" (PPRR). Se yderligere i Udbudsbetingelserne.

Delaftale 2 omfatter udstyr til Præanalytisk prøvehåndtering, udstyr til smittemarkøranalyse og udstyr til analysering af total protein i plasma og indebærer en ordinær anskaffelse. Se yderligere i Udbudsbetingelserne.

Der gøres opmærksom på tidsfrist for tilmelding til besigtigelse hos ordregiver. Se yderligere i Udbudsbetingelsernes pkt. 3 og 4.

I forbindelse med kontraktindgåelsen vil der blive udfærdiget separat kontrakt og kontraktbilag for hver af de øvrige deltagende regioner.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 25 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Udstyr til smittemarkørscreeningsanalyse - PPRR

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33100000 Medicinsk udstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1: 1. Leverancer af udstyr til smittemarkøranalyser samt tilhørende forbrugsvarer/utensilier (Region Syddanmark og Region Sjælland, delaftale 1)

Pay Per Reportable Result (PPRR) hvori udstyr, kvalitetskontrol, service inkl. reservedele, forbrugsvarer, undervisning, tekniker timer og kørsel, support o.l. er indeholdt i utensiliepriser gående på godkendt kliniske svar. Kontroller og kalibratorer, som er nødvendige for at afvikle analyserne på udstyret er ligeledes inkluderet i prisen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og funktionalitet / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Service og driftseffektivitet / Vægtning: 5
Kvalitetskriterium - Navn: IT / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Energiforhold og bæredygtighed / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Hygiejne og arbejdsmiljø / Vægtning: 5
Pris - Vægtning: 50
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 96
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten med den enkelte region kan forlænges af den kontraktindgående Region 2 gange, hver gang med op til 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Region Syddanmark og Region Sjælland, er i overensstemmelse med Udbudsbetingelsernes pkt. 8.1 ikke forpligtede til at indgå kontrakt med den valgte Tilbudsgiver.

Kontrakten med den enkelte region kan forlænges af den kontraktindgående Region 2 gange, hver gang med op til 12 måneder.

Kontrakten indeholder uddannelsesoptioner.

Særligt for kontraktindgåelse med Region Syddanmark (gældende for delaftale 1):

Under kontraktperioden er der planlagt flytning af det installerede udstyr til "Nyt OUH". Køber kan til enhver tid i kontraktperioden vælge at benytte den i Kontraktbilag 3 prissatte option for flytning af udstyret til Nyt OUH. Køber skal varsle sælger i god tid og senest 60 dage forud for planlagt flytning. Prisen på optionen for flytning af udstyret indgår ikke i den samlede evaluering af delaftalen. Prisen er fast i hele kontraktperioden.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Udstyr til Præanalytisk prøvehåndtering, smittemarkørscreeningsanalyse og totalprotein i plasma - O

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33100000 Medicinsk udstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2: Ordinær anskaffelse hvori kunden køber udstyret og løbende køber forbrugsvarer.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og funktionalitet / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Service og driftseffektivitet / Vægtning: 5
Kvalitetskriterium - Navn: IT / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Energiforhold og bæredygtighed / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Hygiejne og arbejdsmiljø / Vægtning: 5
Pris - Vægtning: 50
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 96
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten med den enkelte region kan forlænges af den kontraktindgående Region 2 gange, hver gang med op til 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten med den enkelte region kan forlænges af den kontraktindgående Region 2 gange, hver gang med op til 12 måneder.

Derudover omfatter kontrakten følgende optioner:

• Uddannelsesoptioner, vilkår fremgår af Bilag 3 og Udkast til kontrakt i øvrigt,

• Serviceoptioner, vilkår fremgår af Bilag 3 og Udkast til kontrakt i øvrigt,

• Reservedele, vilkår fremgår af Bilag 6 og Udkast til kontrakt i øvrigt.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Det er et minimumskrav at Tilbudsgiver har relevant erfaring i form af én eller flere sammenlignelige referencer inden for et EU-/EØS-land eller Storbritannien.

En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører levering af det i tilbuddet tilbudte udstyr til én eller flere enheder.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten skal gennemføres under hensyntagen til miljø og klima, ligesom parterne under Kontrakten skal påtage sig et socialt ansvar.

I forbindelse med dette udbud gælder EU-forordning 2022/1269, art. 1, nr. 15), der bl.a. ændrer EU-forordning 833/2014 med indsættelse af artikel 5 k om forbuddet mod at tildele offentlige kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland m.v.

Det vil medføre udelukkelse fra udbudsproceduren, hvis en Tilbudsgiver eller dennes underleverandør er omfattet af forbuddet. Forud for kontraktunderskift skal vindende tilbudsgiver derfor kunne underskrive Udbudsbilag 3.

Den vindende tilbudsgiver vil evt. skulle behandle personoplysninger på Ordregivers vegne. Der skal derfor evt. underskrives en databehandleraftale i medfør af persondatalovgivningen.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 101-310288
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/10/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 12/10/2024
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 12/10/2023
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcing-system, CTM fra EU-Supply. Således kan udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, downloades via https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=REGIONMIDT. Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail.

Adgang til udbudsmaterialet og deltagelse i udbuddet kræver online registrering i EU-Supply. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet. Efter registreringen logger [Tilbudsgiver/Ansøger] sig ind i øverste venstre hjørne. Herefter kommer der en oversigt over alle regionens udbud, og der klikkes på det relevante udbud, hvorefter udbudsmaterialet kommer frem, herunder de bilag, som skal afleveres som en del af det samlede tilbud.

Bemærk venligst, at både ordregivers og [Tilbudsgivers/Ansøgers] handlinger logges i systemet.

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supply's Support på telefon 70 20 80 14 eller mail til dksupport@eu-supply.com

Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via spørgsmål/svar-modulet inde i systemet. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle.

Udbuddet omfatter følgende ordregivere:

Region Midtjylland, der er udbuddets tovholder og dermed ansvarlig for udbudsprocessen.

Region Syddanmark, der alene er med på en option, jf. Del II.2.11

Region Sjælland, der alene er med på en option, jf. Del II.2.11

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudsloven finder følgende af udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i nærværende udbud:

• Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet, sociallovgivningsområdet og det arbejdsretlige område, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.

• Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

• Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3.

• Tilbudsgiver har uretmæssigt forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces etc., jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5.

Oplysninger om udelukkelsesgrunde angives i ESPD.

Ordregiver afholder et informationsmøde på det i tidsplanen anførte tidspunkt og sted, jf. udbudsbetingelserne. Frist for tilmelding fremgår ligeledes af udbudsbetingelserne.

Bemærk, at ved tildeling af kontrakt forlænges vedståelsesfristen automatisk til den 30.01.2023 for den tilbudsgiver, som får tildelt kontrakt. Den vindende tilbudsgiver skal således vedstå sit tilbud i hele den periode, hvor en eller flere regioner har mulighed for at udnytte en option på indgåelse af kontrakt.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/09/2023

Send til en kollega

0.063