23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 173-541894
Offentliggjort
08.09.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Allerød Kommune

Udbud af Indkøbsordning for visiterede borgere, Indkøbsfællesskab Nordsjælland


Allerød Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Allerød Kommune
CVR-nummer: 60183112
Postadresse: Bjarkesvej 2
By: Allerød
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3450
Land: Danmark
Kontaktperson: Louise Waneck Borello
E-mail: lowb@alleroed.dk
Telefon: +45 48126120
Fax: +45 48140208
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/211206962.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.alleroedkommune.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Allerød Kommune
CVR-nummer: 60183112
Postadresse: Bjarkesvej 2
By: Allerød
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3450
Land: Danmark
Kontaktperson: Louise Waneck Borello
E-mail: lowb@alleroed.dk
Telefon: +45 48126120
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.alleroed.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Ballerup Kommune
CVR-nummer: 58271713
Postadresse: Hold-an Vej 7
By: Ballerup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2750
Land: Danmark
E-mail: borger@balk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ballerup.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Egedal Kommune
CVR-nummer: 29188386
Postadresse: Dronning Dagmars Vej 200
By: Ølstykke
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3650
Land: Danmark
E-mail: kommune@egekom.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.egedalkommune.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fredensborg Kommune
CVR-nummer: 29188335
Postadresse: Egevangen 3 B
By: Kokkedal
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2980
Land: Danmark
E-mail: fredensborg@fredensborg.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fredensborg.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Frederikssund Kommune
CVR-nummer: 29189129
Postadresse: Torvet 2
By: Frederikssund
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3600
Land: Danmark
E-mail: kl147@frederikssund.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.frederikssund.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Furesø Kommune
CVR-nummer: 29188327
Postadresse: Bymidten 48
By: Værløse
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3500
Land: Danmark
E-mail: furesoe@furesoe.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.furesoe.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Halsnæs Kommune
CVR-nummer: 29188416
Postadresse: Rådhuspladsen 1
By: Frederiksværk
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3300
Land: Danmark
E-mail: mail@halsnaes.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.halsnaes.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Herlev Kommune
CVR-nummer: 63640719
Postadresse: Herlev Bygade 90
By: Herlev
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2730
Land: Danmark
E-mail: herlev@herlev.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.herlev.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Helsingør Kommune
CVR-nummer: 64502018
Postadresse: Stengade 59
By: Helsingør
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3000
Land: Danmark
E-mail: hkn11@helsingor.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.helsingor.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hørsholm Kommune
CVR-nummer: 70960516
Postadresse: Slotsmarken 13
By: Hørsholm
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2970
Land: Danmark
E-mail: vsc@horsholm.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.horsholm.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/211206962.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/211206962.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af Indkøbsordning for visiterede borgere, Indkøbsfællesskab Nordsjælland

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85312200 Hjemmelevering af dagligvarer
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører en indkøbsordning for visiterede borgere i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Halsnæs, Helsingør, Herlev og Hørsholm Kommune. pr. 1. august 2023 er der i alt samlet set 1.855 borgere visiteret til indkøbsordning i de deltagende kommuner.

Udbuddet gennemføres i henhold til Udbudslovens afsnit III. I nærværende udbudsproces har alle interesserede mulighed for at afgive tilbud. Kommunerne optræder samlet som Ordregiver i denne udbudsproces. Ved udbuddets afslutning vil hver enkelt kommune indgå individuelle rammeaftaler med de to vindende tilbudsgivere. Dvs. at der i alt indgås 10 individuelle rammeaftaler med hver af de to vindende tilbudsgivere på baggrund af denne udbudsproces.

-

Leveringsstart iht. rammeaftalerne er 1. februar 2024.

-

Tryk her https://permalink.mercell.com/211206962.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 36 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
98513310 Hjemmehjælp
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

Nordsjælland og Københavns omegn

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

I henhold til Servicelovens § 83, stk. 1, nr. 2, har kommunerne pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, herunder indkøb af dagligvarer, til borgere, der ikke selv kan udføre opgaverne på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller på grund af særlige sociale problemer. Hjælp efter Servicelovens § 83 er omfattet af reglerne om frit valg, jf. Servicelovens § 91. Formålet med nærværende udbud er derfor at sikre visiterede borgeres frie valg ved at indgå rammeaftaler om Indkøbsordning med to leverandører.

Udbuddet omfatter ydelser i relation til indkøb og levering af dagligvarer til visiterede borgere i de ordregivende kommuner.

.

Indkøbsordningen består af følgende ydelser:

- Modtagelse af bestilling

- Plukning og pakning af dagligvarer

- Levering af dagligvarer til borgerens hjem

- Påpladssætning af køle- og frostvarer

- Påpladssætning af øvrige dagligvarer for borgere, som er visiteret til dette. Der visiteres kun til denne ydelse i visse kommuner.

- Håndtering af returpant.

- Afregning.

Ordregiver har valgt ikke at udbyde særskilte delaftaler med baggrund i økonomiske og markedsmæssige hensyn. Ordregiver har konkret vurderet, at det ikke er den kommercielt bedste løsning eller anbefalelsesværdigt, set ud fra et markedsmæssigt hensyn, at adskille og opdele opgaven i særskilte delaftaler. Det er dermed udelukkende muligt for tilbudsgiver at afgive ét samlet tilbud på rammeaftalerne for samtlige deltagende kommuner.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 36 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der ydes ikke vederlag for deltagelse i udbudsprocessen.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Det er et mindstekrav, at: Tilbudsgivers soliditetsgrad som minimum er på 25 % i det senest afsluttede regnskabsår.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, eller såfremt tilbudsgiver er et konsortium eller en anden form for sammenslutning af virksomheder, skal mindstekravet være opfyldt for de enheder, som tilbudsgiver baserer sig på, eller samlet set være opfyldt for konsortiet/sammenslutningen.

-

-

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver kan dokumentere minimum én (1) sammenlignelig reference. En sammenlignelig reference omfatter dokumentation af, at tilbudsgiver har erfaring med levering af dagligvarer til borgere, som er visiteret hertil i henhold til Servicelovens § 83, for en kommune, inden for de seneste 3 år (regnet fra tilbudsfristen).

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Ordregiver gør opmærksom på:

-Beting. om socialt og etisk ansvar, jf. Ram.aft. pkt. 13 samt kommunespecifikke arbejds- og social klausuler, jf. bilag 5, - Krav om sikkerhedsstillelse på 25.000 kr. pr kommune, jf. Ram.aft. pkt. 26. - Krav vedr. straffe- og børneattester, jf. Ram.aft. pkt. 29. - Krav om regnskaber i aftaleperioden jf. servicelovens § 92, stk.3, nr.1 og 2, jf. Ram. aft. pkt. 31. - Krav om login + liste over de 150 mest solgte varer, jf. Ram.aft. pkt. 14. -Kommunespecifikke kvalitetsstandarder, jf. Bilag 3, - For støttende enheder gælder, at såfremt tilbudsgiver baserer sig på en støttende enheds økonomiske og finansielle formåen, da hæfter den støttende enhed solidarisk. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på en støttende enheds faglige kvalifikationer eller erfaringer, da skal den støttende enhed udføre den relevante del af rammeaftalerne, jf. Bilag 7 - Sammenslutninger/konsortier hæfter solidarisk, jf. Bilag 8. Ordregiver henviser i øvrigt til det samlede udbudsmateriale.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Tildeling af rammeaftalerne til "det økonomisk mest fordelagtige tilbud" vil ske på baggrund af tildelingskriteriet: Pris. Ved vurderingen af tildelingskriteriet Pris lægges vægt på den laveste samlede pris i aftaleperioden. Ordregiver agter at indgå særskilte rammeaftaler med de to tilbudsgivere, der har henholdsvis den laveste og næstlaveste samlede pris i aftaleperioden..

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 05/10/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

FORVENTET/MAKSIMALVÆRDI:

Forventet værdi af rammeaftalerne: 36.000.000. kr./Rammeaftalerne har en samlet maksimal værdi på 52.200.000 kr.

Forventet/maksimal værdi pr. kommune (fordelt på 2 leverandører): Allerød Kommune: 1.8 mio.kr. /2.6 mio. kr. - Ballerup kommune: 6.7 mio. kr./9.7.mio.kr. - Egedal Kommune: 3.1 mio. kr./4.5 mio.kr. - Fredensborg Kommune: 4.5 mio. kr./6.5 mio. kr. - Frederikssund Kommune: 3.3 mio. kr./4.8 mio. kr. - Furesø Kommune: 3.2 mio. kr./4.6 mio.kr. - Halsnæs Kommune: 2.5 mio. kr./3.6 mio. kr. - Helsingør Kommune: 4.8 mio. kr./7.0 mio.kr. - Herlev Kommune: 2.6 mio. kr./3.8 mio. kr. - Hørsholm Kommune: 3.5 mio. kr./5.1 mio. kr.

-

-

-

UDELUKKELSE:

Tilbudsgiver skal på tro og love, jf. skema B, erklære ikke at være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Ubl. §134a-136. Tilbudsgiver vil endvidere blive udelukket fra nærværende udbud såfremt denne er omfattet af Ubl. §137, stk.1, nr. 1 eller §137, stk.1, nr. 2 eller har forfalden gæld på 50.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor tilbudsgiver er etableret, jf. Servicelovens § 92, stk. 3, nr. 3.

Endvidere skal tilbudsgiver, som følge af Rådets Forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, Artikel 5k, opfylde følgende krav:

Tilbudsgiver samt eventuelle støttende enheder og underleverandører, der tegner sig for mere end 10 % af kontraktværdien, må ikke være:

a) russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland,

b) juridiske personer, enheder eller organer, hvoraf en enhed som omhandlet i nærværende stykkes litra a) direkte eller indirekte ejer over 50 %, eller

c) fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af eller efter anvisning fra en enhed som omhandlet i nærværende stykkes litra a) eller b).

Tilbudsgiver skal som dokumentation for opfyldelse af ovenstående udfylde og uploade følgende dokumentation sammen med tilbuddet:

Underskrevet tro- og loveerklæring vedr. udelukkelse af russiske bydende, jf. Skema C - Tro- og loveerklæring vedr. udelukkelse af russiske bydende.

-

-

-

DOKUMENTATION:

Som dokumentation vedr. udelukkelsesgrunde vil Ordregiver anmode de to tilbudsgivere, som Ordregiver agter at tildele rammeaftalerne til (+ eventuelle støttende enheder/konsortiedeltagere), om at fremlægge en Serviceattest eller anden tilsvarende dokumentation fra en relevant myndighed.

-

som dokumentation vedr. egnethed vil Ordregiver vil anmode de to tilbudsgivere, som Ordregiver agter at tildele rammeaftalerne til, om at fremsende årsregnskab for det senest afsluttede regnskabsår, eller en revisorerklæring, medmindre regnskaberne er offentligt tilgængelige.

-

Oplysninger om referencer betragtes af Ordregiver som tilstrækkelig dokumentation.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/09/2023

Send til en kollega

0.047