23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
24.08.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Miljøministeriet Departementet

Undersøgelse af plastikkens fulde klimaaftryk


Miljøministeriet Departementet

OpgavebeskrivelseOpgavens fokus er hovedsageligt på hvilken klimapåvirkning Danmarks plastikforbrug har både
nationalt og globalt dvs. det danske plastikforbrugs samlede fodaftryk. Miljøministeriet efterspørger
derfor en række tekniske input til beregning af klimapåvirkningen fra Danmarks plastikforbrug og dets
samlede klimapåvirkning både fra den nationale produktion og fra produktionen af det plastik
Danmark importerer (både som materiale og som produkter) Det tekniske input skal samles og
fremstilles i en samlet projektrapport. Den samlede rapport skal svare på tre spørgsmål og tage
udgangspunkt i nedenstående kilder:

1. Hvor stor en andel af EU’s forbrug af fossil gas os olie går til at producere plastik? Der er behov for at kvalitetstjekke rapporten "Winter is Coming: Plastic has to go"5, herunder at det af rapporten fremgår, at plastproduktionen stod for ca. 9 pct. og 8 pct. af EU's endelige forbrug af fossil gas og olie i 2020. Her skal både datainput og metode kvalitetstjekkes.

2. Hvad er klimapåvirkningen fra den danske plastikproduktion, herunder hvor meget plastik producerer Danmark, og hvor meget fossil gas og olie bruges der nationalt? Der skal med udgangspunkt i rapporten "Winter is Coming: Plastic has to go", udarbejdes et overblik over Danmarks produktion af plastik (herunder hvor meget råolieindustrien importerer til at producere plastik) og dertilhørende olie- og gasforbrug, for herefter at kunne udregne klimapåvirkningen af dansk plastikproduktion.

3. Hvad er den samlede klimapåvirkning af det danske plastikforbrug herunder hvor meget plastik forbruger danskerne årligt, og hvordan fordeler det sig på fx sektorer samt et estimat på, hvor meget fossilt gas og råolie det danske plastikforbrug kræver. Svar på spm. 1 og 2 sammenholdes med DST's analyse "Hvad bruger vi af plastik i Danmark"6. Denne stiller skarpt på plastik i Danmark og sætter tal på, hvordan plastikken bevæger sig rundt i økonomien gennem import, eksport, produktion og forbrug, herunder det skønnede omfang af genanvendelse. Dele af analysen opdateres hvert år, men analysen af selve plastikforbruget er imidlertid fra 2016 (selvom dele af rapporten blev opdateret i 2021). Der er derfor brug for en opdatering og uddybning for bedre at kunne forstå klimapåvirkningen af danskernes plastikforbrug. Data på import af plastik sammenholdes derefter med EU's forbrug af olie og gas til plastproduktion i 2020 (svar fra spm. 1), samt den danske produktion (spm. 2) for herudfra at beregne, hvor stort klimaaftrykket fra danskernes plastikforbrug reelt er.

De tre ovenstående elementer sammenholdes og visuelt præsenteres i et livscyklusformat, hvor der
estimeres en separat og samlet klimapåvirkning for hhv. indvinding, fremstilling distribution forbrug
og bortskaffelse af plastik i og udenfor Danmark.

Analysen skal afrapporteres i en publikation, som både kan anvendes i Miljøministeriets kommende
arbejde, men også offentliggøres eksternt og indeholde et engelsk summary.

Tilbudsgiver bør engagere relevante interessenter i tilvejebringelsen af de 3 elementer.
Annonceret24. august 2023 10:27:00 CEST
Deadline14. september 2023 16:00:00 CEST
UdbudstypeMindre danske udbud
OpgavetypeTjenesteydelser
UdbudsformOffentligt/åbent udbud
CPV kode85312320
MyndighedstypeStat
Skønnet kontraktsum200 000,00

Dokumenter & materiale

Dokumenter> application/pdf
> application/pdf
> application/pdf
> application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document

Tildelings- og udvælgelseskriterier

TildelingskriterierØkonomisk mest fordelagtige bud
Udvælgelseskriterier• Indsigt i emne og adgang til data: Miljøministeriet efterspørger en række tekniske input til beregning af klimapåvirkningen fra Danmarks plastikforbrug og dets samlede klimapåvirkning - både fra den nationale produktion og fra produktionen af det plastik Danmark importerer (både som materiale og som produkter). Viden om plastik, klimberegninger eller forbrugsdata vægtes højt. Det samme hvis man i tilbud kan illustrere adgang eller forståelse af data til beregning af plastikkens klimaaftryk. Tilbudsgiver skal sende CV'er indeholdende relevante faglige kvalifikationer og erfaringer for deltagerne i det team, der skal stå for opgavens løsning. Der må maksimalt afleveres fire CV'er. Hvert CV må maksimalt udgøre én A4-side. Det tillægges positiv betydning, at det team, der skal løse opgaven, har erfaring med løsning af lignende opgaver

• Formidling: Undersøgelsen af plastikkens klimapåvirkning samles og visuelt præsenteres i et livscyklusformat, hvor der estimeres en separat og samlet klimapåvirkning for hhv. indvinding, fremstilling distribution, forbrug og bortskaffelse af plastik i og udenfor Danmark. Undersøgelsens konklusioner skal kunne videreformidles til ikke eksperter ifm. fx forhandlinger på FN-niveau.

• Opgaveløsning/tilgang/metode Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan denne vil gribe opgaven an samt beskrive en overordnet plan for projektets gennemførelse. Planen skal indeholde en beskrivelse af datagrundlag og desuden indeholde et forslag til, hvad der tænkes afrapporteret ved midtvejsleverance, jf. opgavebeskrivelsen. Det tillægges positiv betydning i vurdering af kriteriet, i hvor høj grad beskrivelsen opfylder ordregivers behov, som beskrevet i opgavebeskrivelsen.

Kriterierne skal betragtes som angivet i prioriteret rækkefølge.

Kontaktperson

NavnSarah Alberg
Telefon+45 23231552
E-mailsaalb@mim.dk

Ordregiver

NavnMiljøministeriet Departementet
AdresseFrederiksholms Kanal 26
1220 København K
DK
Telefon+45 38142142
E-mailmim@mim.dk
WWWwww.mim.dk

Send til en kollega

0.049