23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 170-533668
Offentliggjort
05.09.2023
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Aarhus Kommune

Levering af beskæftigelsesindsatser til dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere - personlig jobformidling


Aarhus Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Rådhuspladsen 2
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Eva Baungaard
E-mail: bhse@aarhus.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.aarhus.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/aarhus-kommune/tenderinformationshow.aspx?Id=152000
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering af beskæftigelsesindsatser til dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere - personlig jobformidling

Sagsnr.: 152000
II.1.2) Hoved-CPV-kode
80000000 Uddannelse og undervisning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Levering af beskæftigelsesindsats for dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpmodtagere med en faglært/ufaglært baggrund og dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere med en videregående uddannelse.Opdelt på 2 delaftaler:1: Dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere med en faglært/ufaglært baggrund. Ledige borgere, der har behov for en målrettet og intensiv indsats i form af hyppige, individuelle samtaler, jobformidling, samt virksomhedspraktik.Varigheden af forløbet er 6 uger med mulighed for forlængelse op til 13 uger. 2: Dagpengemodtagere og jobparate borgere på kontanthjælpmed en videregående uddannelse. Ledige borgere, der har behov for en målrettet og intensiv indsats i form af hyppige, individuelle samtaler, jobformidling samt virksomheds-praktik.Varigheden af forløbet er 6 uger med mulighed for forlængelse op til 13 uger. Rammeaftalens maksimale værdi er den anslåede værdi i den maksimale af-taleperiode på 4 år, som er oplyst ovenfor, tillagt en usikkerhedsmargin på 20%.<br>

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 18 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere med en faglært/ufaglært baggrund

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85312300 Vejledning og rådgivning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Levering af beskæftigelsesindsats for dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpmodtagere med en faglært/ufaglært baggrund og dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere med en videregående uddannelse.Opdelt på 2 delaftaler:1: Dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere med en faglært/ufaglært baggrund. Ledige borgere, der har behov for en målrettet og intensiv indsats i form af hyppige, individuelle samtaler, jobformidling, samt virksomhedspraktik.Varigheden af forløbet er 6 uger med mulighed for forlængelse op til 13 uger. 2: Dagpengemodtagere og jobparate borgere på kontanthjælpmed en videregående uddannelse. Ledige borgere, der har behov for en målrettet og intensiv indsats i form af hyppige, individuelle samtaler, jobformidling samt virksomheds-praktik.Varigheden af forløbet er 6 uger med mulighed for forlængelse op til 13 uger. <br><br>

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 18 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 24
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Dagpengemodtagere og jobparate borgere på kontanthjælp med en videregående uddannelse

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85312300 Vejledning og rådgivning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ledige borgere, der har behov for en målrettet og intensiv indsats i form af hyppige, individuelle samtaler, jobformidling samt virksomheds-praktik.Varigheden af forløbet er 6 uger med mulighed for forlængelse op til 13 uger. <br>

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 18 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 24
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Udelukkelsesgrunde:Aarhus Kommune kan ikke indgå aftale med ansøgere, der er omfattet af én eller flere udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135-137, som er angivet i Bilag 4, punkt 3.Som dokumentation herfor skal ansøger underskrive en tro og loveerklæring, som angivet i materialetHvis Aarhus Kommune konstaterer, at ansøger er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde, har ansøger mulighed for at dokumentere, at ansøger alligevel er pålidelig (self cleaning). Aarhus Kommune vil i så fald fastsætte en passende frist for fremsendelse af dokumentation for ansøgers pålidelighed.Udelukkelse pga. russisk ejerskab eller etablering:Der kan ikke tildeles rammeaftaler til følgende virksomheder, jf. artikel 5 k, litra a-c i Rådets forordning (EU) 2022/1269 af 21. juli 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine: a) russiske statsborgere, fysiske personer, der er bosiddende i Rusland, eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Ruslandb) juridiske personer, enheder eller organer, hvoraf en enhed som omhandlet i nær-værende stykkes litra a) direkte eller indirekte ejer over 50 %c) fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af eller efter anvisning fra en enhed som omhandlet i nærværende stykkes litra a) eller b)Ligeledes kan der ikke anvendes underleverandører eller støttende enheder, der er omfattet af ovenstående, hvis denne aktørs bidrag udgør mere end 10 % af kontraktværdien. Som dokumentation herfor skal ansøger underskrive en tro og loveerklæring, som angivet i Bilag 4, punkt 2.EgnethedAarhus Kommune kan ikke indgå aftale med en ansøger, der ikke vurderes egnet i relation til det udbudte område. Vurderingen foretages i forhold til de nedenfor angivne kriterier. Ansøgninger, der ikke indeholder de efterspurgte oplysninger, kan Aarhus Kommune afvise som ukonditionsmæssige. Aarhus Kommune forbeholder sig dog muligheden for at bringe reparationsreglen i § 159, stk. 5, i anvendelse, såfremt visse oplysninger mangler eller ikke er fyldestgørende, forudsat at dette kan ske inden for rammerne af bestemmelsen.i henhold til udbudslovens § 159, stk. 5.Økonomisk og finansiel formåenAarhus Kommune har et ønske om at indgå Aftale med økonomisk solide virksomheder, da det har væsentlig betydning, at leverandørvirksomheder består under hele kontraktperioden. Aarhus Kommune accepterer derfor kun ansøgninger fra ansøgere, som i det seneste regnskabsår har haft en soliditetsgrad på minimum 15 %. Som dokumentation for ansøgers økonomiske og finansielle formåen skal ansøger vedlægge nøgletal for det senest afsluttede regnskabsår i vedlagte ansøgningsskabelon for prækvalifikation punkt 5. Ansøgere skal i ansøgningsskabelonen underskrive tro og loveerklæring på, at oplysningerne er korrekte.Teknisk og/eller faglig formåenAarhus Kommune accepterer kun tilbud fra ansøgere, som kan sandsynliggøre over for udbyder, at ansøger har den tekniske og faglige formåen til at løfte den udbudte opgave. Ansøgere skal i referencelisten dokumentere, at ansøger har udført sammenlignelige leverancer indenfor det udbudte område, herunder målgruppe. Det tillægges vægt, at tilbudsgiver har en særlig viden indenfor de nævnte målgrupper. Ved sammenlignelige leverancer menes referencer, der i sin karakter (indehold, omfang, målgruppe) er sammenlignelig med den udbudte opgave, som er beskrevet i afsnit 3.1.For så vidt angår rammeaftaler gøres opmærksom på, at kun aftaleforhold under rammeaftalen, hvor der er realiseret en omsætning og som i øvrigt opfylder det fastsatte krav, vil blive godkendt som referencer.Ansøgere skal udfylde referenceliste punkt 6, over de op til 5 mest betydelige, sammenlignelige leverancer, der er udført i løbet af de seneste 5 år. Ansøger kan lave en udvidet beskrivelse af de erfaringer, der knytter sig op på de af ansøger angivne referencer. I denne beskrivelse kan ansøger tillige redegøre for dokumenterede resultater med sammenlignelige indsatser. Beskrivelsen må max fylde 3 A4-sider i alt. Med en A4-side menes der 2400 anslag pr. side. Der henstilles til, at beskrivelsen indsættes i prækvalifikationsskabelonen, således at der kun indsendes en samlet fil pr. ansøgning.Endvidere forudsættes det, at tilbudsgiver har et solidt lokalt og gerne regionalt virksomheds-netværk samt har indgående kendskab til arbejdsmarkedet, hvilket ligeledes bedes beskrevet. Beskrivelsen anføres i prækvalifikationsansøgningen og må max fylde 3 A4-sider i alt. Med en A4-side menes der 2400 anslag pr. side. Der henstilles til, at beskrivelsen indsættes i prækvalifikationsskabelonen, således at der kun indsendes en samlet fil pr. ansøgning.I tilfælde af at to eller flere ansøgere har lige gode referencer, vil der ved stillingtagen til, hvilke ansøgere, der opnår prækvalifikation, blive lagt vægt på, hvem der har størst kendskab til det lokale arbejdskraftsområde samt det største lokale netværk.<br><br>

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Rammeaftalerne vil blive tildelt de tilbudsgivere, der afgiver det for Aarhus Kommune økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra kriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet. Underkriteriet pris vægtes med 20% og underkriteriet kvalitet vægtes med 80%.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 18/09/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelings beslutningen. Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.). Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/08/2023

Send til en kollega

0.063