23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 163-512310
Offentliggjort
25.08.2023
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Københavns Kommune - Socialforvaltningen

Udbud om levering af hjemmepleje til særligt plejekrævende personer


Københavns Kommune - Socialforvaltningen

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Socialforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Sanjin Hamulic
E-mail: xv9j@kk.dk
Telefon: +45 51485444
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/210042257.aspx
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/210042257.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/210042257.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Kommune
I.5) Hovedaktivitet
Social beskyttelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud om levering af hjemmepleje til særligt plejekrævende personer

II.1.2) Hoved-CPV-kode
98513310 Hjemmehjælp
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ordregiver ønsker med nærværende udbud at indhente tilbud på levering af personlig hjælp og pleje, samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet (hjemmepleje). Dertil kommer afløsning til ægtefælle, forældre, eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Ordregivers krav til kontraktvilkår fremgår af rammeaftaleudkastet (bilag A), som skal omfatte to leverandører, mens kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i kravspecifikation (bilag 1).

Tryk her https://permalink.mercell.com/210042257.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 100 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85310000 Sociale foranstaltninger
85312000 Sociale foranstaltninger, ikke omfattende institutionsophold
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver ønsker med nærværende udbud at indhente tilbud på levering af personlig hjælp og pleje, samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet (hjemmepleje). Dertil kommer afløsning til ægtefælle, forældre, eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Ordregivers krav til kontraktvilkår fremgår af rammeaftaleudkastet (bilag A), som skal omfatte to leverandører, mens kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i kravspecifikation (bilag 1).

Målgruppen af meget plejekrævende personer modtager primært kontinuerlig hjælp til basale plejeopgaver og ydelser af mere praktisk karakter. Det særegne ved denne type særligt plejekrævende personer er, at de ud over de konkrete ydelser har behov for støtte og vejledning til at fungere i hverdagen. I forhold til et borgerperspektiv forventes Leverandøren at have et særligt fokus på relationen mellem person og medarbejder, og at der dermed kan opnås en god samarbejdsrelation mellem personen, dennes familie og de medarbejdere der kommer i hjemmet.

Målgruppen kan omfatte børn, unge og voksne med omfattende funktionsnedsættelser. Der kan både være tale om fysisk funktionsnedsættelse, mental funktionsnedsættelse og/eller psykisk funktionsnedsættelse.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 100 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/04/2024
Slut: 31/03/2028
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at være økonomisk egnet til at opfylde kontrakten:

- Tilbudsgiver erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum pr. forsikringsår på minimum DKK 10.000.000.

- Tilbudsgivers gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår eller ansøgers omsætning i det seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum DKK 4.000.000 (ekskl. moms).

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Leverandørener forpligtet til at overholde ordregivers arbejdsklausul i forbindelse med opfyldelse af kontrakten. Arbejdsklausulen er beskrevet i Aftalen (bilag A).

Ved opfyldelsen af Aftalen indestår Leverandøren for Leverandørens og dennes eventuelle underleverandørers overholdelse og efterlevelse af Københavns Kommunes til enhver tid gældende vilkår om leverandørens samfundsansvar. De aktuelle vilkår fremgår af aftalens bilag 5.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 10/10/2023
Tidspunkt: 23:59
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de indledende tilbud. Tilbuddet skal derfor udformes på sådan præcis og fyldestgørende måde, at kontrakten vil kunne indgås uden yderligere drøftelser mellem Ordregiver og tilbudsgiver Uoverensstemmende tilbud, der afviger fra de bestemmelser og vilkår, der fremgår af udbudsmaterialet, kan ikke blive tildelt kontrakten på baggrund af de indledende tilbud. Uoverensstemmende tilbud bliver derfor ikke taget i betragtning til at vinde udbuddet på baggrund af de indledende tilbud.

Ordregiver indleder forhandlinger med tilbudsgiverne, såfremt Ordregiver ikke tildeler kontrakten på baggrund af de indledende tilbud. Ordregiver vil i så fald invitere samtlige tilbudsgivere til forhandling.

Afviger tilbudsgivers tilbud fra de bestemmelser og vilkår, der fremgår af udbudsmaterialet, kan disse bestemmelser og vilkår forhandles på udbuddets forhandlingsmøde(r). Tilbudsgivers endelige tilbud skal dog leve op til udbudsmaterialets bestemmelser og vilkår.

Ordregiver kan på baggrund af forhandlingerne beslutte at ændre i udbudsmaterialet, såfremt dette er i overensstemmelse med principperne om ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet, og ikke medfører ændringer af udbudsmaterialets grundlæggende elementer, tildelingskriterier eller mindstekrav. Ordregiver vil efter hver forhandlingsrunde meddele tilbudsgiverne, om Ordregiver har valgt at foretage ændringer i udbudsmaterialet. Meddelelse om ændringer i udbudsmaterialet sker altid før en ny tilbudsrunde påbegyndes.

Ordregiver gør opmærksom på, at tilbud med flere afvigelser fra udbudsmaterialets ikke-grundlæggende elementer, efter omstændighederne, tilsammen kan udgøre en afvigelse fra et grundlæggende element.

Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. Heller ikke, hvis Ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af aftalen.

Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøger/tilbudsgiver er omfattet af en af de i udbudslovens § § 134a, 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Tilbudsgiver vil ligeledes blive udelukket fra deltagelse såfremt denne er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens §137, stk. 1, nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, stk. 1-3.

Ordregiver gør endelig opmærksom på, at der i henhold til Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, ifølge artikel 5k gælder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske selskaber og russisk kontrollerede selskaber mv.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/08/2023

Send til en kollega

0.047