23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 160-507103
Offentliggjort
22.08.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Roskilde Kommune

Tandregulering Roskilde kommunes Kommunale Tandpleje


Roskilde Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Roskilde Kommune
CVR-nummer: 29189404
Postadresse: Rådhusbuen 1
By: Roskilde
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 4000
Land: Danmark
Kontaktperson: Gitte Bollerup
E-mail: gittejb@roskilde.dk
Telefon: +45 46313000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.roskilde.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193885
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=377388&B=ROSKILDE
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=377388&B=ROSKILDE
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Tandregulering Roskilde kommunes Kommunale Tandpleje

Sagsnr.: 23-1004
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85131100 Tandregulering
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Tilbudsgiveren skal varetage opfyldelse af den samlede ortodontiske opgave, der påhviler Roskilde Kommune for ca. 300 patienter, herunder det samlede behandlingsforløb inkl. nødbehandling og retention. Tilbudsgiveren skal således udføre ortodontisk behandling af ca. 300 børn og unge under 18 år hhv. 22 år (for årgang 2004 og frem), som er visiterede af Roskilde kommunale tandplejes tandreguleringsafdeling. Tandreguleringen i Roskilde Kommune har i en periode haft ventetid på tandregulering, og nye patienter er derfor ikke startet op. Det er denne gruppe af patienter, som Roskilde Kommune sender i udbud. Leverandøren forpligter sig på at gennemføre den tandreguleringsbehandling til den afgivne pris for de henviste børn/unge, uanset behandlingens varighed. Ordregiver planlægger at indgå en rammeaftale med 3 tilbudsgivere i henhold til kaskademodellen.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 9 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85131100 Tandregulering
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Roskilde

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Tilbudsgiveren skal varetage opfyldelse af den samlede ortodontiske opgave, der påhviler Roskilde Kommune for ca. 300 patienter, herunder det samlede behandlingsforløb inkl. nødbehandling og retention. Tilbudsgiveren skal således udføre ortodontisk behandling af ca. 300 børn og unge under 18 år hhv. 22 år (for årgang 2004 og frem), som er visiterede af Roskilde kommunale tandplejes tandreguleringsafdeling. Barnet/den unge visiteres til behandling, såfremt de vurderes til at være omfattet af Sundhedsstyrelsens retningslinjer for krav til tandregulering, jf. sundhedsloven. Tandreguleringen i Roskilde Kommune har i en periode haft ventetid på tandregulering, og nye patienter er derfor ikke startet op. Det er denne gruppe af patienter, som Roskilde Kommune sender i udbud. Leverandøren forpligter sig på at gennemføre den tandreguleringsbehandling til den afgivne pris for de henviste børn/unge, uanset behandlingens varighed. Ordregiver planlægger at indgå en rammeaftale med 3 tilbudsgivere i henhold til kaskademodellen. Når aftalen skal benyttes, vil tildelingen ske direkte i henhold til kaskademodellen og leverandørrækkefølgen i rammeaftalen Kaskademodellen identificerer den leverandør, som ordregiver skal benytte til den specifikke ydelse. Tildelingen sker på baggrund af de priser, som leverandørerne har angivet i deres tilbud. Leverandøren med den laveste pris tildeles førsteprioritet (rank 1), og den næstlaveste pris tildeles anden prioritet (rank 2). Dvs. ønsker ordregiver f.eks. at indgå rammeaftale på 300 patienter, og leverandøren med 1. rank kan levere 200, tegnes der aftale med 1. leverandør på 200 og aftale med leverandør nr. 2 på 100.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 120 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal som led i tilbudsafgivelse bekræfte, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 134a og § 135 stk. 1-3 og § 136.

Tilbudsgiver skal ligeledes bekræfte, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af de frivillige

Udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137 stk. 1 nr. 1, 2 og 7.

Serviceloven §92 beskriver krav i forhold til indgåelse af rammeaftale med private leverandører, ved indgivelse af tilbud på nærværende udbud, skal tilbudsgiver efterleve følgende:

1. Den private leverandør skal inden indgåelse af rammeaftale og en gang årligt i aftaleperioden sende skattemæssige årsregnskaber til kommunen.

2. Den private leverandør, der i medfør af årsregnskabsloven er omfattet af krav om at udarbejde regnskab og krav om at lade regnskabet revidere, skal inden indgåelse af rammeaftale og en gang årligt i aftaleperioden sende revideret regnskab til kommunen eller henvise kommunen til, hvor regnskabet kan findes på www.cvr.dk. Hvis leverandøren endnu ikke har aflagt regnskab efter årsregnskabsloven, kan kommunalbestyrelsen fastsætte krav om anden passende dokumentation.

3. Den private leverandør skal dokumentere, at der ikke ved indgåelse af rammeaftale er forfalden gæld på 50.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret.

Yderligere henvises til Bilag 11 Tro og love erklæring samt Bilag 11.a Tro – og love erklæring (EU) 2022/576 af. 8. april 2022, som skal underskrives og dokumentation kan forlanges

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal som led i tilbudsafgivelse opfylde følgende minimumskrav ift. økonomisk og finansiel kapacitet, jf. udbudslovens § 142:

1. Tilbudsgiver skal have en årsomsætning på minimum 2 (to) millioner kr. inden for tandregulering inden for det seneste regnskabsår

2. Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad på minimum 15 % inden for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal som led i tilbudsafgivelse opfylde følgende minimumskrav ift. faglig formåen:

1. Tilbudsgiver skal minimum have 1 sammenlignelig reference vedr. levering af tandregulering, der enten er igangværende eller afsluttet inden for de sidste 3 år regnet fra tilbudsfristens udløb

For de enkelte referencer skal Tilbudsgiver angive en kort beskrivelse af opgaven, aftaleperiode og værdi samt opdragsgiver med kontaktoplysninger.

Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de anførte referencer med henblik på bekræftelse af de af Tilbudsgiver afgivne oplysninger. Tilbudsgiver skal sikre sig, at alle referencer er korrekte på afleveringstidspunktet

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/09/2023
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 25/09/2023
Tidspunkt: 09:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/08/2023

Send til en kollega

0.063