23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 155-492738
Offentliggjort
14.08.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Syddanmark

Udbud af kontrakt om levering af vagtbetjening af Lægevagten i Region Syddanmark (Udbud nr. 2)


Region Syddanmark

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Helle Nørtoft Laursen
E-mail: hnl@rsyd.dk
Telefon: +45 24675989
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181055
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=377001&B=REGIONSYDDK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=377001&B=REGIONSYDDK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af kontrakt om levering af vagtbetjening af Lægevagten i Region Syddanmark (Udbud nr. 2)

Sagsnr.: 23/19375
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85120000 Behandling og konsultation hos praktiserende læger og hermed beslægtet virksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Dette udbud omfatter vagtbetjeningen af lægevagten i Region Syddanmark i tidsrummet fra kl. 23.00 – 08.00 på hverdage, helligdage og i weekender samt grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag fra den 31. januar 2024 kl. 23.00.

Vagtarbejdet omfatter lægehjælp ved pludselig opstået sygdom eller forværring af bestående sygdom, der nødvendiggør lægefaglig vurdering og eventuel behandling uden for egen læges åbningstid.

Udbuddet indeholder endvidere to optioner for Ordregiver:

Option 1: Sygebesøg (denne option skal Tilbudsgiver give tilbud på)

Option 2: Lægefaglig backup til regionale paramedicinere, der udfører sygebesøg (det er frivilligt for Tilbudsgiver at give tilbud på denne option).

De to optioner supplerer de grundydelser, der er omfattet af kontrakten.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 160 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
85121000 Tjenester ydet af praktiserende læger
85141000 Virksomhed, der udøves af medicinsk personale
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

Region Syddanmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Dette udbud omfatter vagtbetjeningen af lægevagten i Region Syddanmark i tidsrummet fra kl. 23.00 – 08.00 på hverdage, helligdage og i weekender samt grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag fra den 31. januar 2024 kl. 23.00.

Vagtarbejdet omfatter lægehjælp ved pludselig opstået sygdom eller forværring af bestående sygdom, der nødvendiggør lægefaglig vurdering og eventuel behandling uden for egen læges åbningstid.

Udbuddet indeholder endvidere to optioner for Ordregiver:

• Option 1: Sygebesøg (denne option skal Tilbudsgiver give tilbud på)

• Option 2: Lægefaglig backup til regionale paramedicinere, der udfører sygebesøg (det er frivilligt for Tilbudsgiver at give tilbud på denne option).

De to optioner supplerer de grundydelser, der er omfattet af kontrakten.

Senest i forbindelse med kontraktindgåelse vil Ordregiver således vælge, om den vindende Tilbudsgiver skal udføre sygebesøg som en del af vagtbetjeningen i det ovenfor nævnte tidsrum (Option 1), eller om den vindende Tilbudsgiver – i stedet – i det nævnte tidsrum skal stille lægefaglig backup til rådighed for Ordregivers paramedicinere i forbindelse med paramedicinernes eventuelle varetagelse af sygebesøg (Option 2). Tilbudsgiver skal naturligvis alene stille lægefaglig backup til rådighed, såfremt Tilbudsgiver har valgt at give tilbud på Option 2.

Ordregiver kan undervejs i kontraktperioden – med et varsel – vælge, at Ordregiver i stedet vil udnytte den af de to optioner, der ikke i første omgang blev valgt af Ordregiver.

Kravspecifikationen, jf. Kontraktbilag 2, indeholder en uddybende beskrivelse af de udbudte ydelser.

Det skal bemærkes, at regionen samtidig med gennemførelsen af nærværende udbud overvejer, om regionen i stedet skal udføre lægevagtsbetjeningen om natten selv, idet beslutning herom bl.a. afhænger af hvilken model, der er økonomisk mest fordelagtig for Ordregiver, regionens muligheder for selv at varetage opgaven på tilfredsstillende vis i forhold til at løfte rekrutteringsopgaven samt mulighederne for at udvikle det samlede regionale akutsystem. Endelig beslutning af, om regionen vil overtage lægevagtsbetjeningen om natten, eller om regionen i stedet agter at indgå kontrakt med den vindende Tilbudsgiver, vil blive truffet af Regionsrådet den 25. september 2023. Måtte Regionsrådet træffe beslutning om, at ydelsen skal udføres af regionen selv, vil udbuddet efterfølgende blive annulleret.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 160 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 51
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontrakten kan af ordregiver forlænges 2 gange, hver gang med op til 12 måneder.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Læger, der virker som visitator i natlægevagten, skal have autorisation som speciallæge i almen medicin eller være uddannelseslæge i fase 3, forudsat at uddannelseslægen har afholdt minimum to visitationsledsagevagter og to selvstændige visitationsvagter.

Læger, der varetager fremmødekonsultationer og sygebesøg, skal være speciallæger i almen medicin, fase 3 læger i almen medicin, læger der hidtil har arbejdet i lægevagtsordninger med selvstændigt vagtydernummer eller læger med anden speciallægeuddannelse end almen medicin, der kan dokumentere erfaring med arbejdet i lægevagten eller tilsvarende vagtordninger.

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten indeholder særlige vilkår, herunder vedr.

- Arbejdsmiljø (udkast til kontrakt pkt. 9.4)

- Arbejdsklausul (udkast til kontrakt pkt. 9.3)

- Samfundsansvar (udkast til kontrakt pkt. 7)

- Krav om sikkerhedsstillelse (udkast til kontrakt pkt. 15.3)

- Arbejde med børn (udkast til kontrakt pkt. 9.6)

- Straffeattester (udkast til kontrakt pkt. 9.7)

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Identificering af det økonomiske mest fordelagtige tilbud vil ske ved anvendelse af tildelingskriteriet ”Pris”.

Såfremt to eller flere Tilbudsgivere har afgivet ens priser, og disse priser er de laveste, vil vinderen af udbuddet blive fundet ved lodtrækning blandt de pågældende Tilbudsgivere. Lodtrækning vil i givet fald blive foretaget ved Ordregivers foranstaltning af en notar hos domstolene. Der vil ikke være adgang for Tilbudsgiverne ved denne lodtrækning.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 31/08/2023
Tidspunkt: 08:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

I dette udbud finder de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens §134 a (vedr. ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner mm), §135 (tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for handlinger begået som led i en kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandlinger mv., hvidvaskning mv., børnearbejde mv. eller har ubetalt forfalden gæld på minimum 100.000 kr. til offentlige myndigheder) og §136 (vedr. interessekonflikter, konkurrencefordrejning, groft urigtige oplysninger og alvorlige forsømmelser mm) anvendelse.

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudsloven finder følgende af udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i nærværende udbud:

- Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet, sociallovgivningsområdet og det arbejdsretlige område, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.

- Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

- Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. Udbudslovens § 137, stk.1, nr. 3.

- Tilbudsgiver har uretmæssigt forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces etc., jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 5.

Der henvises til Udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser.

Oplysninger om udelukkelsesgrunde angives i ESPD.

I forbindelse med dette udbud gælder EU-forordning 2022/1269, art. 1, nr. 15), der bl.a. ændrer EU-forordning 833/2014 med indsættelse af artikel 5 k om forbuddet mod at tildele offentlige kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland m.v. Der henvises til EU-forordning 2022/1269 for bestemmelsens nærmere ordlyd og omfang.

Ordregiver er berettiget til at kræve dokumentation for tilbudsgiver og evt. underleverandørers etableringssted, ejerforhold og andre oplysninger af relevans for overholdelsen af forbuddet på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen.

Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcing-system, CTM fra EU-Supply. Således kan udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, downloades via ovennævnte link. Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via CTM fra EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail.

Såfremt din virksomhed er interesseret i at deltage i udbuddet kræver det online registrering i EU-Supply's CTM. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet.

Bemærk venligst, at både ordregivers og tilbudsgivers handlinger logges i systemet.

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supply's Support på telefon 70 20 80 14 eller mail til dksupport@eu-supply.com

Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via CTM. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle.

Tilbuddet skal fremsendes på dansk. Dokumentation, som kun den vindende Tilbudsgiver skal fremsende, kan endvidere fremsendes på engelsk, tysk, svensk eller norsk, idet Tilbudsgiver dog efterfølgende – for Tilbudsgivers regning – skal oversætte dokumentationen til dansk, såfremt Ordregiver finder, at dette er nødvendigt.

Tilbuddet skal fremsendes via CTM i henhold til udbudsbetingelserne.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til klagenævnet skal klageren sende (evt. pr. e-mail) en kopi af klagen med bilag til ordregiveren. Klagenævnet har brug for at vide, om klageren har underrettet ordregiveren, og klageren skal derfor sende kopi af underretningen af ordregiveren til klagenævnet.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/08/2023

Send til en kollega

0.062