23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 155-492247
Offentliggjort
14.08.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Aarhus Kommune

Vindere

Rammeaftale om levering af vikarydelser til køkken og kantine, rengøring og teknisk service

(24.10.2023)
HumanizeR A/S
Spotorno Alle 12, 2.
2630 Taastrup

Rammeaftale om levering af vikarydelser til køkken og kantine, rengøring og teknisk service

(24.10.2023)
Altid Vikar ApS
Markedsstræde 12, st.
3400 Hillerød

Vikarydelser til pædagogområdet samt til køkken og kantine, rengøring og teknisk service


Aarhus Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Rådhuspladsen 2
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Marianne Dauding
E-mail: dmaha@aarhus.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.aarhus.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/aarhus-kommune/tenderinformationshow.aspx?Id=150244
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Vikarydelser til pædagogområdet samt til køkken og kantine, rengøring og teknisk service

Sagsnr.: 150244
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter levering af vikarydelser til Aarhus Kommune indenfor henholdsvis pædagogområdet samt køkken og kantine, rengøring og teknisk service.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 400 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Rammeaftale om levering af vikarydelser til pædagogområdet

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Aftalen omfatter løbende formidling af vikarer til pædagogområdet. De omfattede vikargrupper er: Pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringssikkerhed / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring og -styring / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/12/2023
Slut: 30/11/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aarhus Kommune kan forlænge aftalen to gange. Hver forlængelse kan være på op til 12 måneder på uændrede vilkår eller på ændrede vilkår, men som aftales mellem parterne og som samlet set er økonomisk gunstige for Aarhus Kommune. Den samlede forlængelse kan således maksimalt udgøre 24 måneder i alt.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Rammeaftale om levering af vikarydelser til køkken og kantine, rengøring og teknisk service

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Aftalen omfatter løbende formidling af vikarer til køkken og kantine, rengøring og teknisk service.&nbsp;De omfattede vikargrupper er: Rengørings-/servicemedarbejdere, køkken-/kantineassistenter, køkken-/kantinemedhjælpere, køkken-/kantineledere, opvaskere, kokke/ernæringsassistenter/catere og tekniske servicemedarbejdere (”pedeller”).&nbsp;<br>

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringssikkerhed / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring og -styring / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/12/2023
Slut: 30/11/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aarhus Kommune kan forlænge aftalen to gange. Hver forlængelse kan være på op til 12 måneder på uændrede vilkår eller på ændrede vilkår, men som aftales mellem parterne og som samlet set er økonomisk gunstige for Aarhus Kommune. Den samlede forlængelse kan således maksimalt udgøre 24 måneder i alt.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver bedes i ESPD angive følgende nøgletal for hver af de seneste to afsluttede regnskabsår: Årsomsætning, egenkapital og soliditetsgrad.&nbsp;<br><br>

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Aarhus Kommune accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere, som Har en samlet årsomsætning på minimum det samme, som den årlige forventede værdi af den delaftale, som tilbudsgiver byder på, har en positiv egenkapital, og har en soliditetsgrad på minimum 10 %.&nbsp;I forhold til årsomsætning bemærkes, at såfremt tilbudsgiver byder på begge delaftaler, skal den samlede årsomsætning være på minimum det samme, som den årlige forventede værdi af levering af vikarydelser til køkken og kantine, rengøring og teknisk service, dvs. 700.000 kr.<br>

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Aarhus Kommune accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere, som: I ESPD angiver minimum to og maksimum fem referencer for de betydeligste lignende leverancer, der er udført inden for de seneste 3 år forud for tilbudsfristen.&nbsp;Med lignende leverancer forstås levering af vikarydelser inden for det fagområde(r) på den delaftale, som tilbudsgiver byder på.&nbsp;Med udført menes referencer, der er afsluttet eller under udf&oslash;relse.&nbsp;For så vidt angår rammeaftaler gøres opmærksom på, at kun aftaleforhold under rammeaftalen, hvor der er realiseret en omsætning og som i øvrigt opfylder de(t) fastsatte krav, vil blive godkendt som referencer.&nbsp;For hver reference angives i ESPD oplysninger om: Kunde, aftalestart og evt. slutdato, beskrivelse af de leverede vikarydelser, realiseret omsætning på den pågældende aftale&nbsp;Hvis der afgives tilbud på begge delaftaler, kan en reference, som dækker over begge fagområde(r)/delaftaler, bruges som reference til begge delaftaler, og vil dermed tælle som én reference til hver af delaftalerne. Det bedes oplyses, såfremt referencen skal anvendes som reference for begge delaftaler.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Aarhus Kommune accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere, som: I ESPD angiver minimum to og maksimum fem referencer for de betydeligste lignende leverancer, der er udført inden for de seneste 3 år forud for tilbudsfristen.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der indgår sociale klausuler samt krav til forsikring i hver af delaftalerne.&nbsp;

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/09/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 12/09/2023
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være mulighed for at overvære tilbudsåbningen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Aarhus Kommune forventer at genudbyde området i det omfang, der er behov for det efter aftalernes udløb.

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Aarhus Kommune er forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af den obligatoriske udelukkelsesgrund i udbudslovens § 134a. Aarhus Kommune er desuden forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135-136, hvis ikke tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138. Tilbudsgiver skal i ESPD’et i Ethics angive, hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af en obligatorisk udelukkelsesgrund iht. udbudslovens §§ 135 - 136. Aarhus Kommune er desuden forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af en eller flere af følgende frivillige udelukkelsesgrunde (medmindre tilbudsgiver kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138): Tilbudsgiver har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område, jf. Udbudslovens § 137, nr. 1. Tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling, jf. Udbudslovens § 137, nr. 2. Aarhus Kommune har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at tilbudsgiver har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. Udbudslovens § 137, nr. 3. Aarhus Kommune kan påvise, at tilbudsgiver væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, jf. Udbudslovens § 137, nr. 4. Aarhus Kommune kan påvise, at tilbudsgiver uretmæssigt har forsøgt at påvirke Aarhus Kommunes beslutningsproces, hvis tilbudsgiver har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt tilbudsgiver groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger, jf. Udbudslovens § 137, nr. 5. Aarhus Kommune vil, i forbindelse med tildeling af rammeaftalerne, indhente dokumentation for pålidelighed af de oplysninger, der fremgår af ESPD fra den/de tilbudsgiver(e), som Aarhus Kommune forventer at indgå rammeaftale med. Den/de tilbudsgiver(e), som Aarhus Kommune forventer at indgå rammeaftaler med, skal fremsende dokumentation for ESPD inden for en passende frist, der meddeles af Aarhus Kommune. I det omfang dokumentationen omfatter en serviceattest, accepteres denne, såfremt den er udstedt maksimalt 6 måneder før tilbudsfristen. Der gøres opmærksom på, at der kan forventes op til 2-3 ugers behandlingstid ved udstedelse af serviceattester.Serviceattesten kan kun indeholde oplysning om, hvorvidt virksomheder eller ledelsespersoner er dømt og/eller har vedtaget bødeforlæg for strafbare forhold, hvis de har givet samtykke til, at Erhvervsstyrelsen indhenter straffeattest. Vær derfor opmærksom på, at der aktivt skal gives dette samtykke i forbindelse med rekvirering af serviceattesten. Såfremt tilbuddet er afgivet fra virksomheder, der er udenlandske og hjemmehørende i EU, indhentes der dokumentation i henhold til E-Certis. Hvis tilbudsgivers land ikke har angivet oplysninger om dokumentation i E-Certis, anvendes fremgangsmåden i udbudslovens § 153. Med hensyn til dokumentation for økonomisk og finansiel formåen skal følgende fremlægges som endelig dokumentation, når Ordregiver anmo-der herom: Tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf, for de seneste to regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtigt i det land, hvor Tilbudsgiver er etableret. Tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som Aarhus Kommune vurderer passende, hvis tilbudsgiveren af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som Aarhus Kommune forlanger. Kravene til dokumentation for pålidelighed af de oplysninger, der er afgivet i ESPD gælder ligeledes konsortiedeltagere samt enheder, hvis formåen tilbudsgiver baserer sig på.For tilbud afgivet af konsortier gælder at konsortiedeltagerne afgiver tilbud i fællesskab og hæfter solidarisk og direkte i forhold til Aarhus Kommune. I forbindelse med indhentning af dokumentation for oplysninger afgivet i ESPD, vil konsortiedeltagerne skulle udfylde og underskrive en konsortieerklæring fremsendt af Aarhus kommune, hvori konsortiets sammensætning samt hæftelse bekræftes. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske formåen, hæfter tilbudsgiver og de pågældende enheder solidarisk og direkte i forhold til Aarhus Kommune. I forbindelse med indhentning af dokumentation for oplysninger afgivet i ESPD, vil den enkelte enhed, hvis formåen tilbudsgiver baserer sig på, skulle udfylde og underskrive en erklæring fremsendt af Aarhus kommune om, at enheden stiller sine ressourcer til rådighed i forbindelse med opgaven. Ordregiver forventer ikke, at omsætningen på delaftale 1 vil overstige 2 mio. kr. og delaftale 2 vil overstige 3,5 mio. kr., hvilket således er delaftalernes respektive, maksimale værdier. De maksimale værdier er udtryk for den anslåede værdi i den maksimale aftaleperiode på 4 år tillagt en usikkerhedsmargin på 25 %. Følgende selvejende institutioner er omfattet af udbuddet: Plejehjemmet Sct. Olaf, Hjulbjergvej 58, 8270 Højbjerg, Børnehaven Stenhøjgård, Tværgade 5, 8340 Malling og Børnehaven Mosegården, Rosenvangs Allé 212, 8270 Højbjerg.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelings beslutningen. Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.). Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/08/2023

Send til en kollega

0.093