23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 154-490124
Offentliggjort
11.08.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Roskilde Kommune

Personlig pleje og praktisk hjælp, til hjemmeboende borgere i Roskilde Kommune


Roskilde Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Roskilde Kommune
CVR-nummer: 29189404
Postadresse: Rådhusbuen 1
By: Roskilde
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 4000
Land: Danmark
Kontaktperson: Gitte Bollerup
E-mail: gittejb@roskilde.dk
Telefon: +45 30841833
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.roskilde.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193885
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=376837&B=ROSKILDE
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=376837&B=ROSKILDE
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Personlig pleje og praktisk hjælp, til hjemmeboende borgere i Roskilde Kommune

Sagsnr.: 22-889
II.1.2) Hoved-CPV-kode
98513310 Hjemmehjælp
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

oskilde Kommune udbyder personlig pleje og praktisk hjælp for borgere visiteret til hjemmepleje efter servicelovens § 83 (personlig og praktisk hjælp) samt i henhold til Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1575 af 27.12.2014 om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter Servicelovens §§ 83, 83a og 86. Det er Byrådet i Roskilde Kommune, som mindst en gang årligt beslutter det kommunale serviceniveau for personlig pleje og praktisk hjælp i serviceloven . Den kommunale myndighed (herefter Myndighedsservice) træffer på den baggrund konkrete og individuelle afgørelser om hjælp efter servicelovens § 83. Udbuddet gennemføres i henhold til udbudslovens (LOV nr. 1564 af 15/12/2015) afsnit III om indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser (light-regimet).

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 72 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
98513310 Hjemmehjælp
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Roskilde

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

oskilde Kommune udbyder personlig pleje og praktisk hjælp for borgere visiteret til hjemmepleje efter servicelovens § 83 (personlig og praktisk hjælp) samt i henhold til Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1575 af 27.12.2014 om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter Servicelovens §§ 83, 83a og 86. Det er Byrådet i Roskilde Kommune, som mindst en gang årligt beslutter det kommunale serviceniveau for personlig pleje og praktisk hjælp i serviceloven . Den kommunale myndighed (herefter Myndighedsservice) træffer på den baggrund konkrete og individuelle afgørelser om hjælp efter servicelovens § 83. Udbuddet gennemføres i henhold til udbudslovens (LOV nr. 1564 af 15/12/2015) afsnit III om indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser (light-regimet).

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Overdragelse til borgere / Vægtning: 10%
Kvalitetskriterium - Navn: Hjælp til selvhjælp / Vægtning: 10%
Kvalitetskriterium - Navn: Kontinuitet og livskvalitet / Vægtning: 10%
Kvalitetskriterium - Navn: Ændring af borgerens tilstand / Vægtning: 10%
Pris - Vægtning: 60%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 84 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Liste over og kort beskrivelse af betingelser: 4.1 Personlige forhold

Tilbudsgiver skal som led i tilbudsafgivelse bekræfte, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 134a og § 135 stk. 1-3 og § 136.

Tilbudsgiver skal ligeledes bekræfte, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af de frivillige

Udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137 stk. 1 nr. 1, 2 og 7.

Serviceloven §92 beskriver krav i forhold til kontraktindgåelse med private leverandører, ved indgivelse af tilbud på nærværende udbud, skal tilbudsgiver efterleve følgende:

1. Den private leverandør skal inden kontraktindgåelse og en gang årligt i kontraktperioden sende skattemæssige årsregnskaber til kommunen.

2. Den private leverandør, der i medfør af årsregnskabsloven er omfattet af krav om at udarbejde regnskab og krav om at lade regnskabet revidere, skal inden kontraktindgåelse og en gang årligt i kontraktperioden sende revideret regnskab til kommunen eller henvise kommunen til, hvor regnskabet kan findes på www.cvr.dk. Hvis leverandøren endnu ikke har aflagt regnskab efter årsregnskabsloven, kan kommunalbestyrelsen fastsætte krav om anden passende dokumentation.

3. Den private leverandør skal dokumentere, at der ikke ved kontraktindgåelse er forfalden gæld på 50.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret.

Yderligere henvises til Bilag 11 Tro og love erklæring samt Bilag 11.a Tro – og love erklæring (EU) 2022/576 af. 8. april 2022, som skal underskrives og dokumentation kan forlanges.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

4.2 Økonomisk og finansiel kapacitet

Tilbudsgiver skal som led i tilbudsafgivelse opfylde følgende minimumskrav ift. økonomisk og finansiel kapacitet, jf. udbudslovens § 142:

1. Tilbudsgiver skal have en årsomsætning på minimum 2 (to) millioner kr. inden for personlige pleje og praktisk hjælp inden for det seneste regnskabsår

2. Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad på minimum 15 % inden for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal som led i tilbudsafgivelse opfylde følgende minimumskrav ift. faglig formåen:

1. Tilbudsgiver skal minimum have 1 sammenlignelig reference vedr. levering af personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere til ordregivende myndigheder, der enten er igangværende eller afsluttet inden for de sidste 3 år regnet fra tilbudsfristens udløb.

Hvis Tilbudsgiver har anvendt underleverandører, skal dette fremgå af referencen.

For de enkelte referencer skal Tilbudsgiver angive en kort beskrivelse af opgaven, kontraktperiode og -værdi samt opdragsgiver med kontaktoplysninger.

Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de anførte referencer med henblik på bekræftelse af de af Tilbudsgiver afgivne oplysninger. Tilbudsgiver skal sikre sig, at alle referencer er korrekte på afleveringstidspunktet.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 2
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 149-473407
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/09/2023
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 48 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 08/09/2023
Tidspunkt: 09:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Russisk ejerskab: Der kan ikke tildeles kontrakt til følgende virksomheder, jf. Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine:

• Russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland, juridiske personer, enheder eller organer, hvoraf en enhed som omhandlet i nærværende stykke litra a) direkte eller indirekte ejer over 50 %, eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af eller efter anvisning fra en enhed som beskrevet ovenfor.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/08/2023

Send til en kollega

0.047