23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 154-486506
Offentliggjort
11.08.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Rammeaftale 50.94 Urologiprodukter (2024)


Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
CVR-nummer: 17472437
Postadresse: Pakkerivej 6
By: Valby
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Kontaktperson: Henrik Østergaard
E-mail: heo@ski.dk
Telefon: +45 33427000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ski.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c6131ff5-6716-49ca-8756-556fe297e9ed/homepage
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a8651221-d180-4885-91f6-496f74ad6e5a/homepage
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a8651221-d180-4885-91f6-496f74ad6e5a/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a8651221-d180-4885-91f6-496f74ad6e5a/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Indkøbscentral
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Centraliserede indkøbsaktiviteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale 50.94 Urologiprodukter (2024)

Sagsnr.: 50.94
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33140000 Medicinske forbrugsmaterialer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

SKI udbyder på vegne af de tilsluttede kunder en rammeaftale om urologiprodukter.

Rammeaftalen er en eneleverandøraftale, som er forpligtende at anvende for de tilsluttede kommuner. Dog bemærkes, at der er tale om et område omfattet af servicelovens § 112, hvorefter borgerne har frit valg, og kan vælge at købe produkter hos andre leverandører end den tildelte leverandør.

Det er beskrevet i bilag A og A.1 hvilke kunder, der kan anvende rammeaftalen.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
33100000 Medicinsk udstyr
33141200 Katetre
33141000 Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske forbrugsvarer
33141210 Ballonkatetre
33141240 Katetertilbehør
33141600 Opsamlingsbeholdere og -poser, drainageudstyr og sæt
33141615 Urinposer
33141642 Dræntilbehør
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalens sortiment omfatter:

• Engangskatetre

• Ballonkatetre

• Katetertilbehør, herunder kateterisationssæt, skyllevæske, kateterventil, kateterfiksering mm.

• Urinposer

• Urinposefiksering

• Uridomer

• Analprop, vaginalprop og analskyl.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 576 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Varigheden af rammeaftalen kan forlænges 2 gange med 12 måneder pr. forlængelse. Rammeaftalen har således en maksimal varighed på 48 måneder, inklusive forlængelser.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den maksimale værdi af rammeaftalen er fastsat til DKK 748,8 mio. Se nærmere om baggrunden herfor i del VI, afsnit VI.3) Yderligere oplysninger.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) angive følgende oplysninger:

• Under ”Samlet årsomsætning” anføres tilbudsgivers omsætning for de seneste 3 disponible regnskabsår.

• Under ”Finansielle nøgletal” anføres tilbudsgivers soliditetsgrad for de seneste 3 disponible regnskabsår.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet. Den eller de andre enheder skal hver udfylde og underskrive et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Såfremt tilbudsgiver er del af et konsortium, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør, i feltet ”Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre?”, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde og underskrive et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal – for at blive erklæret egnet - opfylde følgende vedrørende økonomisk og finansiel formåen:

• Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i de 3 seneste disponible regnskabsår havde

- en omsætning på minimum DKK 200 mio. ekskl. moms pr. år og

- en soliditetsgrad på minimum 20 % pr. år.

Ved det "seneste disponible regnskabsår" forstås det seneste regnskab afsluttet i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for tilbudsgiverens regnskabsaflæggelse.

Ved en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) beregnes tilbudsgiverens omsætning som summen af omsætning i sammenslutningen. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre økonomiske aktørers økonomiske og finansielle kapacitet, beregnes omsætning på samme måde som for en sammenslutning af økonomiske aktører.

Soliditetsgraden beregnes som tilbudsgivers samlede egenkapitals værdi i forhold til tilbudsgivers samlede aktiver, udregnet i procent. Dvs. at soliditetsgrad = (samlede egenkapitals værdi/samlede aktivers værdi) x 100.

Ved en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) beregnes den samlede soliditetsgrad som sammenslutningens samlede egenkapitals værdi i forhold til sammenslutningens samlede aktiver, udregnet i procent. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes tilbudsgivers soliditetsgrad på samme måde som for en sammenslutning af økonomiske aktører.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen, skal de tilbudsgivere, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel formåen:

• Årsregnskab fra de 3 seneste disponible regnskabsår, hvoraf oplysning om omsætning fremgår og hvor soliditetsgrad eller oplysning om egenkapital og samlede aktiver fremgår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) angive følgende oplysninger:

• Under ”Beskrivelse”: Angiv en kort beskrivelse af referencerne, herunder hvilke produkttyper der er leveret, hvem der er kunder og en overordnet beskrivelse af modtagertypen for leverancerne. Bemærk at beskrivelserne ikke må omfatte personhenførbare oplysninger. Bemærk at leverancerne skal være udført inden for de seneste 3 år før tilbudsfristen.

• ”Beløb”: Angiv økonomisk værdi af de beskrevne leverancer i DKK ekskl. moms. Der skal alene angives beløbet for de dele af leverancen som tilbudsgiver har beskrevet, og som er udført i perioden inden for de seneste 3 år før tilbudsfristen, uanset om kontrakten er startet før og/eller løber videre efter denne periode, jf. ”Startdato” og ”Slutdato” lige nedenfor.

• ”Startdato”: Angiv startdato for leverancerne.

• ”Slutdato”: Angiv slutdato for leverancerne. Hvis referencen endnu ikke er afsluttet, kan datoen for tilbudsfristen angives.

• ”Modtagere”: Angiv kundernes navne samt navne på kundernes kontaktpersoner samt e-mailadresse og/eller telefonnummer på disse. Bemærk at det ikke skal oplyses, hvem der har modtaget leverancerne. Det skal således ikke oplyses, hvem der er slutbrugerne.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet. Den eller de andre enheder skal hver udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Såfremt tilbudsgiver er del af et konsortium, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør, i feltet ”Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre?”, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal – for at blive erklæret egnet - opfylde følgende vedrørende teknisk og faglig formåen:

• Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver oplyser 3 referencer på leveringer af tilsvarende produkter, hvor kontraktforholdet er med kunden, men leveringerne primært sker direkte til kundens slutbrugere. Leveringerne skal være udført inden for de seneste 3 år før tilbudsfristen. Hver reference skal have haft en årlig omsætning på mindst DKK 8 mio. ekskl. moms.

Ved ”tilsvarende produkter” forstås urologiprodukter, som omfattet af rammeaftalen.

En rammeaftale kan ikke udgøre en reference. En kontrakt under en rammeaftale kan derimod godt udgøre en reference. Kontrakten kan være startet tidligere end 3 år før tilbudsfristen og/eller løbe videre efter tilbudsfristen, men der kan alene lægges vægt på de dele af leverancen, der er udført inden for de seneste 3 år før tilbudsfristen. Referencen skal derfor alene beskrive og angive værdien for de dele af kontrakten, som er udført i perioden inden for de seneste 3 år før tilbudsfristen, uanset om kontrakten er startet før og/eller løber videre efter denne periode.

Såfremt tilbudsgiver oplyser en reference, hvor kontrakten er startet tidligere end 3 år før tilbudsfristen og/eller løber videre efter tilbudsfristen, står tilbudsgiver inde for ved sin erklæring i ESPD’et, at der alene er beskrevet og angivet værdi for de dele af kontrakten, som er udført i perioden inden for de seneste 3 år før tilbudsfristen.

Ved en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) skal der alene dokumenteres 3 referencer i alt. Der skal ikke dokumenteres 3 referencer pr. deltager i sammenslutningen af økonomiske aktører. Tilsvarende gælder såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre økonomiske aktørers tekniske og faglige kapacitet.

De i ESPD angivne oplysninger om referencer udgør i henhold til udbudslovens § 151 og § 152 endelig dokumentation for teknisk og faglig formåen. Tilbudsgiver skal derfor ikke fremlægge yderligere dokumentation for oplysningerne i referencerne. Ordregiver forbeholder sig dog ret til at iværksætte en kontrol af rigtigheden af oplysningerne i de angivne referencer, herunder hos tilbudsgiver og/eller den aktør, som referencen vedrører.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Såfremt tilbudsgiveren er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal disse påtage sig at hæfte solidarisk, og deltagerne i sammenslutningen skal udpege en fælles befuldmægtiget, der er ansvarlig for kontakten til SKI. Tilsvarende hæfter en tilbudsgiver, som i sit tilbud i relation til økonomisk og finansiel formåen, baserer sig på andre enheders formåen (kaldet ”støttende virksomheder”) f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør, solidarisk med de pågældende støttende enheder for kontraktens gennemførelse, såfremt kontrakten tildeles ansøger/tilbudsgiver.

I rammeaftalen er hensynet til samfundsansvar ved kontraktopfyldelse, som formuleret i de konventioner, som ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, reguleret i relevant omfang. Herudover indeholder rammeaftalen en arbejdsklausul.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 169-476010
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/09/2023
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 8 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 08/09/2023
Tidspunkt: 13:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af nogen af udelukkelsesgrundene angivet i udbudslovens §§ 134 a, 135 og 136 og § 137, stk. 1, nr. 2.

Ad II.2.6): Den skønsmæssige vurdering af rammeaftalens anslåede værdi er angivet i punkt II.2.6). Den er baseret på:

• At den enkelte kommune ved tilslutning har foretaget en vurdering og i DKK oplyst, hvor meget kommunen forventer at indkøbe pr. år og derudover i procent oplyst hvor mange af aftalens produkter, der forventes indkøbt pr. år.

• At det estimerede forbrug pr. SKI ID Positionsnr. er baseret på, at hver af de tilsluttede kommuner på baggrund af kommunens historiske forbrug har vurderet det forventede fremadrettede forbrug pr. serie og pr. position. Det estimerede forbrug afspejler dermed kundernes forventningerne til det fremtidige forbrug, herunder det indmeldte forventede forbrug i rammeaftalens varighed fra de tilsluttede kunder på rammeaftalen.

• At levering af Urologiprodukter sker direkte til borgere med bevilling i henhold til borgerens bestilling og den af kommunen udstedte § 112-bevilling.

Hen over den samlede varighed på 4 år, inklusive muligheder for forlængelse, samt på tværs af alle kunderne på rammeaftalen, er der således også en usikkerhed om hvad rammeaftalens værdi ender med at blive. I den forbindelse er der lagt vægt på følgende forhold:

• Usikkerhed i forbindelse med den fremtidige inflation, der kan påvirke de potentielle tilbudsgiveres vurdering af de fremadrettede omkostninger.

• Usikkerhed i kommunernes forbrug, hvis der bevilges flere eller dyrere produkter end det der ligger til grund for det estimerede forbrug.

• Usikkerhed i prisudviklingen og reguleringen af priserne som følge af Danmarks Statistiks nettoprisindeks.

Skønnet indebærer derfor både en vurdering af den anslåede værdi af rammeaftalen og en vurdering af rammeaftalens maksimale værdi. På den baggrund er rammeaftalens maksimale værdi fastsat til DKK 748,8 mio. Den maksimale værdi kan dog ændres i henhold til de enhver tid gældende udbudsregler.

Forskellen mellem anslået værdi og maksimal værdi er begrundet i usikkerheden om hvad rammeaftalens værdi ender med at blive.

Skønnet af anslået værdi og maksimal værdi er udtryk for SKI's mest kvalificerede og gennemsigtige saglige skøn af forbruget på rammeaftalen på udbudstidspunktet inkl. muligheder for forlængelse og evt. optioner, og på tværs af alle aktører i rammeaftalen, jf. punkt IV.1.3), uanset det endelige antal heraf.

Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver i enhver henseende er ansvarlig for de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra estimaterne i såvel opad- som nedadgående retning.

Ad IV.2.4): Fagtermer og begreber, der normalt angives på engelsk, kan dog accepteres.

Rammeaftalen er omfattet af forbuddet i artikel 5k i EU-forordning 833/2014, og SKI kræver en erklæring fra den tilbudsgiver som SKI har til hensigt at tildele rammeaftalen, jf. nærmere i udbudsbetingelsernes punkt 16.5.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter SKI har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor SKI har underrettet de berørte tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 2, nr. 3 i Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer). Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette SKI om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 6, stk. 4 i Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer). I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1, jf. § 6, stk. 4 i Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/08/2023

Send til en kollega

0.047