23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 149-473957
Offentliggjort
04.08.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Social- og Boligstyrelsen

VISO-udbud vedr. voksne med døvblindhed


Social- og Boligstyrelsen

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Social- og Boligstyrelsen
CVR-nummer: 26144698
Postadresse: Edisonsvej 1
By: Odense C
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 5000
Land: Danmark
E-mail: visokontrakter@sbst.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://sbst.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/382601
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=374175&B=SBST
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=374175&B=SBST
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

VISO-udbud vedr. voksne med døvblindhed

Sagsnr.: 2023-1002
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85312300 Vejledning og rådgivning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af ydelserne ’specialrådgivning’ og ’udredning’ til voksne personer med døvblindhed. Specialrådgivning og udredning udbydes som et antal timer og honoreres efter timeforbrug. Endvidere omfatter udbuddet levering af en basisydelse, som honoreres efter et af VISO fastsat antal timer. Ydelserne specialrådgivning, udredning og basisydelse udbydes på delaftalen ’Medfødt døvblindhed’ med en samlet kapacitet på 8.500 timer og på delaftalen ”Erhvervet døvblindhed” med en samlet kapacitet på 20.000 timer over kontraktperioden.

Delaftalen omfatter også en række udviklings- og formidlingsaktiviteter og materialeproduktion, som leverandørerne ved anmodning fra VISO forpligter sig til at levere mod betaling.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 33 775 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Voksne med medfødt døvblindhed

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85312300 Vejledning og rådgivning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Medfødt døvblindhed omfatter mennesker, som er født med en kombineret syns- og hørenedsættelse og mennesker, der er blevet syns- og hørehæmmet, hvor funktionsnedsættelsen er indtruffet inden begrebsverdenen og sproglig kommunikation er udviklet. Medfødt døvblindhed påvirker derved udvikling af kommunikationen og andre sociale færdigheder og medfører en sårbarhed i forhold til at udvikle og opretholde tilgang til oplevelser, som giver sammenhæng og mening i tilværelsen.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 175 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/01/2024
Slut: 30/04/2027
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der udbydes maksimalt 8.500 timer over den samlede kontraktperiode. Derudover indeholder kontrakten en option på udvidelse af antal timer med 25 pct. til maksimalt 10.625 timer.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Voksne med erhvervet døvblindhed

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85312300 Vejledning og rådgivning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Erhvervet døvblindhed defineres ved, at funktionsnedsættelsen indtræder efter udvikling af en viden om omverden og et sprog – enten tegnsprog eller verbalt. For de fleste døvblindblevne er døvblindheden progredierende, som ved f.eks. Usher Syndrom, men kan også opstå mere pludseligt ved f.eks. tilskadekomst eller ulykke.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 23 600 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/01/2024
Slut: 30/04/2027
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der udbydes maksimalt 20.000 timer over den samlede kontraktperiode. Derudover indeholder kontrakten en option på udvidelse af antal timer med 25 pct. til maksimalt 25.000 timer.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier: For dette udbud gælder de obligatoriske udelukkelsesgrunde, som angivet i udbudslovens §§ 135-136. Derudover gælder de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, med undtagelse af stk. 1, nr. 7 (ubetalt forfalden gæld på under 100.000 kr. til offentlige myndigheder).

Den tilbudsgiver, som ordregiver agter at tildele opgaven skal efter anmodning fra ordregiver fremsende dokumentation – i form af serviceattest eller tilsvarende dokumentation fra relevant myndighed – for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de udelukkelsesgrunde, som er nævnt i udbudslovens § 135, stk. 1 og 3, samt § 137, stk. 1, nr. 2. Socialstyrelsen accepterer serviceattest, som er udstedt indenfor de seneste 6 måneder forud for tilbudsfristen.

For dette udbud gælder følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen:

- Positiv egenkapital i det seneste regnskabsår.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Det vil være et kontraktmæssigt krav, at leverandøren og eventuelle underleverandører sikrer medarbejderne løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Kontrakten vil derfor indeholde en bestemmelse, der sikrer dette.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Tildeling sker ved, at ordregiver rangerer tilbudsgiverne på baggrund af evalueringen. Des flere point, des højere rangering.

De to højest rangerede tilbudsgivere på hver delaftale tilbydes en VISO-delkontrakt. Kan ingen af de valgte tilbudsgivere levere specialrådgivning mv. vedr. kombinationsproblematikken "Psykiatrisk komorbiditet", vælges også den højest rangerede leverandør på hver delaftale, som tilbyder denne kombinationsproblematik.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 15/09/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Håndhævelseslovens § 7 fastsætter følgende klagefrister for EU-udbud, som ordregiver henholder sig til:

(1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte

ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 1, nr. 1, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

(2) Klager over andet end ordregivers prækvalifikationsbeslutninger under nr. (1) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

— 45 dage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, hvor fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

— 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystemer indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

— 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 2.

(3) Klager over kontraktindgåelse uden gennemførelse af udbud efter Håndhævelseslovens § 4 skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende.

Ovenstående gælder også for sagsanlæg ved domstolene om, at de regler, der er nævnt i Håndhævelseslovens§ 1, stk. 2, nr. 1 og 2, er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnet for Udbud herom.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/08/2023

Send til en kollega

0.062