23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 135-431257
Offentliggjort
17.07.2023
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Københavns Kommune - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Compliance ift. IT-systemer, processer og data inden for sundheds- og omsorgsområdet


Københavns Kommune - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Fahim Mohammad Saber
E-mail: dw9m@kk.dk
Telefon: +45 51844024
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/208423186.aspx
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/208423186.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/208423186.aspx
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Compliance ift. IT-systemer, processer og data inden for sundheds- og omsorgsområdet

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85312320 Konsulenttjenesteydelser
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Kategorien "Compliance ift. IT-systemer, processer og data inden for sundheds- og omsorgsområdet" udbydes som tillæg til Københavns Kommunes eksisterende dynamiske indkøbssystem vedrørende IT- konsulenter på sundhedsområdet, jf. udbudsbekendtgørelsen nr. 2018/S 021-044069.

Idet behovet for indkøb af konsulentydelser indenfor compliance er opstået efter Københavns Kommune har etableret det dynamiske indkøbssystem, har Københavns Kommune valgt at udbyde kategori om indkøb af konsulentydelser indenfor compliance ift. IT-systemer, processer og data inden for sundheds- og omsorgsområdet i dette separate udbud.

Tryk her https://permalink.mercell.com/208423186.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
79140000 Juridisk rådgivning og information
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Byen København

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der er tale om et udbud af en ny kategori benævnt " Compliance ift. IT-systemer, processer og data inden for sundheds- og omsorgsområdet" til Københavns Kommunes eksisterende dynamiske indkøbssystem vedr. IT-konsulenter på sundhedsområdet.

Ydelserne på denne kategori omfatter eksempelvis, men ikke begrænset til, rådgivning, projektledelse og udførende opgaver i forbindelse med MDR, GDPR og NIS2, samt anden lovgivning i forhold til IT-compliance, herunder eksempelvis implementering af EU-forordninger og anden lovgivning vedr. IT- compliance, vurdering og tolkning af pågældende lovgivning, udførende opgaver vedr. compliance, projektledelse i forhold til implementering af compliance.

Idet behovet for indkøb af konsulentydelser indenfor compliance er opstået efter Københavns 

Kommune har etableret det dynamiske indkøbssystem, har Københavns Kommune valgt at udbyde kategori om indkøb af konsulentydelser indenfor compliance ift. IT-systemer, processer og data inden for sundheds- og omsorgsområdet i dette separate udbud. 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50 pct. -70 pct.
Pris - Vægtning: 30 pct. - 50 pct.
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 54
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Forlængelser besluttes senest når det dynamiske indkøbssystem har 6 måneders løbetid tilbage.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der er ingen begrænsning og/eller udvælgelse af ansøgerne, da der er tale om et dynamisk indkøbssystem og dermed ubegrænset optag. Ansøgerne skal således alene opfylde minimumskravene til egnethed i punkt III.1.3) i nærværende bekendtgørelse.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ingen

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ingen

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal opfylde nedenstående mindstekrav til egnethed for optag på den udbudte kategori.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

2 relevante referencer for ydelser inden for compliance ift. IT-systemer, processer og data inden for sundheds- og omsorgsområdet, leveret indenfor sundhedssektoren de seneste 24 måneder, hvoraf minimum én reference skal være leveret indenfor de sidste 12 måneder.

Referencerne må maksimalt fylde 6 000 tegn inkl. mellemrum, og skal indeholde:

- Beskrivelse af referencens relevans, herunder beskrivelse af erfaring med compliance på IT-området indenfor sundhedsområdet samt beskrivelse af erfaring med projektledelse og rådgivning.

- Kontaktoplysninger på kunden.

Referencerne skal anføres i ESPD dokumentet under punkt C: Teknisk og faglig formåen.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Konkrete tildelinger på den udbudte kategori foregår som miniudbud. Konkret beskrivelse af opgaven, evaluering, kontrakt/samhandelsbetingelser, vilkår mv. fremsendes i forbindelse med det enkelte miniudbud. Der vil blive anvendt periodekøbsaftaler i forbindelse med tildelinger på den udbudte kategori.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet omfatter oprettelse af et dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 021-044069
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/08/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ansøgning om optagelse:

Ansøger skal ved ansøgning om optag på den udbudte kategori alene fremsende udfyldt ESPD og dokumentation for oplysninger angivet i ESPD'et. For danske ansøgere vil en serviceattest være en fyldestgørende dokumentation. Bemærk at det kan tage op til 14 dage at få indhentet en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Vær opmærksom på, at serviceattesten tillige skal indeholde oplysninger fra Kriminalregistret.

--

Efterfølgende optag:

Der er åben for optag af egnede ansøgere under hele systemets levetid, også efter fristen som angivet i nærværende udbudsbekendtgørelsens pkt. IV.2.2). Opfylder ansøger de opstillede egnethedskrav under udbudsbekendtgørelsens pkt. III.1.3) har ansøgeren således i hele systemets levetid fri adgang til at blive optaget i systemet. Anmodning om optagelse sker ved, at ansøgerne går ind på www.pidis.dk og herefter søger om optagelse via selve systemet. Der skal i forbindelse med ansøgning om optagelse afleveres udfyldt ESPD (som findes i systemet) samt dokumentation for oplysningerne i ESPD dokumentet. For danske ansøgere vil en serviceattest være en fyldestgørende dokumentation. Bemærk at det kan tage op til 14 dage at få indhentet en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Vær opmærksom på, at serviceattesten tillige skal indeholde oplysninger fra Kriminalregistret.

--

Dynamisk indkøbssystem:

Et dynamisk indkøbssystem er en indkøbsmetode iht. udbudslovens § 101, og oprettelsen udbydes som et almindeligt EU-udbud. Et dynamisk indkøbssystem kan opdeles i kategorier, til hvilke der kan opstilles specifikke egnethedskrav. Egnethedskrav er de krav, der stilles til leverandørerne for, at de kan blive optaget på systemet. Dette udbud vedrører udbuddet af compliance ift. IT-systemer, processer og data inden for sundheds- og omsorgsområdet, som er et tillæg til det dynamiske indkøbssystems eksisterende 9 kategorier.

Det er gratis for leverandørerne at være optaget på det dynamiske indkøbssystem, og det er frit for leverandøren, om denne ønsker at forblive leverandør på systemet i hele dets levetid, eller om leverandøren på et tidspunkt ønsker at træde ud af systemet.

Såfremt en leverandør i løbet af systemets levetid ikke længere lever op til egnethedskravene eller bliver omfattet af en udelukkelsesgrund, vil leverandøren blive udelukket af systemet. I så fald vil det være muligt for leverandøren at anmode om genoptagelse på systemet, når leverandøren igen lever op til egnethedskravene eller ikke længere er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund.

Leverandøren er altid forpligtet til at levere opdateret ESPD-dokument og/eller fornyet dokumentation på ordregivers anmodning.

--

Konkrete indkøb under den udbudte kategori:

Ordregiver vil, når et indkøb skal foretages under den udbudte kategori, afholde et miniudbud for alle de leverandører, der er optaget i kategorien. Når man som leverandør er optaget i kategorien, vil man få besked hver gang, der oprettes et miniudbud inden for kategorien. Disse miniudbud har man som leverandør mulighed for at byde på gennem systemet, og hvis man er den leverandør, der har afgivet det bedste tilbud i henhold til det eller de tildelingskriterier, der er beskrevet i forbindelse med miniudbuddet, vil man få tildelt ordren. Alle processer foregår elektronisk og gennem DIS-platformen (www.pidis.dk).

--

Udelukkelsesgrunde:

Udbudslovens §§ 134a-136 og § 137, stk. 1, nr. 1 og 2, finder anvendelse.

--

Årlig kontraktværdi:

Den angivne værdi under udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.5 og 2.6) på 2.5 mio. DKK (ekskl. moms) er udtryk for ordregivers bedste skøn over den årlige estimerede værdi på kategorien.

--

Kontaktperson:

For yderligere henvendelse vedr. udbuddet generelt eller vedr. efterfølgende optag på det dynamiske indkøbssystem, bedes ansøger kontakte;

Haroun Mani,

e-mail: hm@nplaw.dk

Tlf.nr: 20879040

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/07/2023

Send til en kollega

0.078