23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 131-417212
Offentliggjort
11.07.2023
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Medicoteknik

Genanskaffelse af 2 stk. MaldiTof Smart system


Medicoteknik

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Medicoteknik
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: J. B. Winsløws Vej 11 indgang 205A
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Majbritt Christensen
E-mail: majbritt.christensen@rsyd.dk
Telefon: +45 99440380
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.medicoteknik-rsd.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Genanskaffelse af 2 stk. MaldiTof Smart system

Sagsnr.: 15867
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33120000 Registreringssystemer og undersøgelsesudstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Genanskaffelse af 1 stk. MaldiTof Smart system til OUH og

genanskaffelse af 1 stk. MaldiTof Smart system til Sygehus Lillebælt.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 6 060 701.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

Sygehus Lillebælt, Vejle og OUH, Odense

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Genanskaffelse af 1 stk. MaldiTof Smart system til OUH og

genanskaffelse af 1 stk. MaldiTof Smart system til Sygehus Lillebælt.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Se beskrivelse under punkt IV1.1. proceduretype / Vægtning: 50
Omkostningskriterium - Navn: Se beskrivelse under punkt IV1.1. proceduretype / Vægtning: 50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på flytning af instrument fra Gammel OUH til Nyt OUH

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital (KMA-OUH) og Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt (KMA-SLB) påtænker at anskaffe nyt MALDI-TOF-system med tilhørende software, database og service.

Det ny instrument skal udover identifikation af isolater også anvendes til påvisning af udvalgte resistensegenskaber, og til forskningsbaseret subtypning af isolater med lipid fingerprinting, hvilket kræver negativ ion mode. Systemet skal både have en IVD-godkendt og en RUO database. Systemet skal kunne eksportere resultaterne af identifikationen til laboratoriesystemet MADS på KMA-OUH.

KMA ønsker at anskaffe et MALDI Biotyper Sirius-system fra firmaet Bruker. Ved dette valg er der lagt vægt på analysehastighed, at der medfølger software til subtypning og til analyse af rå spektre, at det kan analysere både i positiv og negativ ion mode og at det har både en IVD-godkendt og en RUO database.

Derudover stilles der krav om, at brugeren i systemet skal kunne danne nye reference-spektre og overføre disse til RUO-databasen. Brugeren skal kunne importere reference-spektre fra en fil, f.eks. fra en anden Klinisk mikrobiologisk afdeling og placere disse i RUO-databasen. Brugeren skal ligeledes kunne eksportere egne reference-spektre og f.eks. sende disse til en anden Klinisk mikrobiologisk afdeling.

Det anskaffede system skal automatisk kunne sende identifikationer foretaget både i RUO-systemet og i IVD-systemet elektronisk til sygehusets laboratoriesystem. Systemet skal endvidere være forsynet med subtypningsmodul, der kan påvise udvalgte subtyper med kendte resistensegenskaber.

Det anskaffede system skal være forsynet med software, der giver brugeren mulighed for forskningsmæssigt at analysere, tilrette og sammenligne rå spektre, ikke kun peaklister, og derved give brugeren mulighed for selv at udvikle subtypningsspektre og algoritmer til subtypning.

Systemet skal kunne anvende genbrugelige plader (targets).

KMA-OUH og KMA-SLB har gennem en markedsundersøgelse fundet at MALDI Biotyper Sirius-systemet fra firmaet Bruker Nordic er bedst egnet til formålet og har derfor til hensigt at indgå kontrakt på leveringen af et instrument til hver afdeling.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 15867
Delkontraktnr.: 16080
Betegnelse:

Genanskaffelse af 2 stk. MaldiTof Smart system

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
06/07/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Bruker Nordic AB
Postadresse: Torshamnsgatan 44
By: Kista
NUTS-kode: SE Sverige
Postnummer: SE-164 40
Land: Sverige
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 6 060 701.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagefrister fremgår af håndhævelseslovens § 7:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvor vidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Se nærmere om indgivelse af klager på Klagenævnet for udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/07/2023

Send til en kollega

0.063