23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 129-409089
Offentliggjort
07.07.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Aalborg Kommune

Vindere

Kontrakt vedrørende levering af helhedsorienteret jobrettet forløb til Aalborg Kommune

(04.10.2023)
ISU - VIDEN TIL UDVIKLING A/S
Væverstræde 6
5240 Odense NØ

EU-udbud af kontrakt vedrørende helhedsorienteret jobrettet forløb


Aalborg Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Kommune
CVR-nummer: 29189420
Postadresse: Boulevarden 13
By: Aalborg
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Berg Hansen
E-mail: meha@aalborg.dk
Telefon: +45 99313131
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.aalborg.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/aalborg-kommune/tenderinformationshow.aspx?Id=147446
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU-udbud af kontrakt vedrørende helhedsorienteret jobrettet forløb

Sagsnr.: 2023-051552
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Aalborg Kommune ønsker at øge indsatsen overfor udsatte ledige. Til understøttelse af resultaterne på området, ønskes der indgået kontrakt med anden aktør om levering af et helhedsorienteret jobrettet forløb.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85312300 Vejledning og rådgivning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Aalborg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Aalborg Kommune ønsker at indgå kontrakt med anden aktør om levering om et helhedsorienteret jobrettet forløb. Det er tanken, at der i en 2-årig periode henvises 100 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og 40 ledige i ressourceforløb til anden aktør med det formål, at de ledige kommer i job, ordinær uddannelse eller i fleksjob. Forløbet for den enkelte borger tænkes at have en varighed på op til 1 år med efterfølgende 6 måneders efterværn. Der er afsat en pulje på DKK 2,5 mio. pr. år, som efterfølgende anvendes til betaling af den kommende kontrakthaver ud fra de resultater, som er opnået i indsatsen. Den maksimale værdi/mængde er fastsat på baggrund af den forventede værdi/mængde, med indregning af en buffer for uforudsete hændelser. Det angivne antal udsatte ledige er beregnet på baggrund af den forventede aktivitet med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet af et helhedsorienteret jobrettet forløb. Aalborg Kommune har til hensigt at indgå kontrakt med én (1) aktør.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 24
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Aalborg Kommune udbyder en 2-årig kontrakt, med mulighed for forlængelse på uændrede vilkår i op til 2 gange 12 måneder. Såfremt Aalborg Kommune ønsker at gøre brug af forlængelse, skal dette meddeles Kontrakthaver skriftligt 3 måneder før Kontraktens ophør.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens §§ 134 a, 135, stk. 1 til 3, 136 samt 137. Oplysninger om ovenstående skal afgives i Udbudsbilag B - Virksomhedsoplysninger.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten omfatter en Databehandleraftale, hvor vindende tilbudsgiver er databehandler og Aalborg Kommune er dataansvarlig, jf. Udbudsbetingelser pkt. 2.3.1. Indgåelse af Databehandleraftale mellem parterne er en forudsætning for kontraktindgåelse. Den vindende tilbudsgiver er fra kontraktstart forpligtet til at have etableret en erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på minimum DKK 10 mio., jf. Udbudsbetingelser pkt. 2.3.2. I Udkast til kontrakt er der indeholdt en arbejdsklausul med krav, som vindende tilbudsgiver er forpligtet til at efterleve i forbindelse med opfyldelse af kontrakten, jf. Udbudsbetingelser pkt. 2.3.3. Aalborg Kommune forbeholder sig ret til at opkræve bod ved manglende fremlæggelse af fyldestgørende dokumentation for overholdelse af arbejdsklausulen, jf. Udbudsbetingelser pkt. 2.3.4.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Ordregiver tildeler kontrakten til den tilbudsgiver, som har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvilket identificeres på grundlag af "Det bedste forhold mellem pris og kvalitet". Ordregiver anvender følgende underkriterier, inkl. vægt: "Pris" (vægt: 20 %), "Effektgaranti" (30 %) og "Kvalitet" (50%). Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, men ordregiver forbeholder sig ret til at indlede forhandlinger, jf. Udbudsbetingelser afsnit 8.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 24/08/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udelukkelsesgrunde: Tilbudsgiver, der er omfattet af udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens §§ 134 a-137, er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre den pågældende tilbudsgiver fremlægger dokumentation, der viser tilbudsgiverens pålidelighed, jf. Udbudslovens § 138. Dokumentation: Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene samt er egnet, skal tilbudsgiver indlevere udfyldt Udbudsbilag B - Virksomhedsoplysninger. Regler for sammenslutninger og støttende enheder følger af udbudsbetingelserne. Berigtigelse: Vindende tilbudsgiver skal fremlægge en gyldig Serviceattest, udstedt efter 1. april 2023. Ordregiver forbeholder sig retten til at foretage berigtigelse af indsendte oplysninger vedrørende tilbudsgivers opfyldelse af udelukkelse og egnethed og således efterindhente manglende oplysninger og tilbuddet generelt i overensstemmelse med udbudslovens § 159, stk. 5.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2.Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1.Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/07/2023

Send til en kollega

0.048