23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 127-405946
Offentliggjort
05.07.2023
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Aarhus Kommune

Vindere

Levering af Strømpepåtagere og -aftagere med friktionskugler

(20.10.2023)
Danish Care Supply
Alsikevej 12
8920 Randers NV

Levering af Strømpepåtagere og -aftagere med friktionskugler


Aarhus Kommune

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Rådhuspladsen 2
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Stine Dirksen
E-mail: stkd@aarhus.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.aarhus.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering af Strømpepåtagere og -aftagere med friktionskugler

Sagsnr.: 147422
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Levering af Strømpepåtagere og -aftagere med friktionskugler

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 178 399.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33190000 Diverse medicinske apparater og produkter
33100000 Medicinsk udstyr
33196000 Medicinske hjælpemidler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Levering af Strømpepåtagere og -aftagere med friktionskugler

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Aftalen træder i kraft den 01.10.2023 og er uopsigelig for begge parter indtil den 30.09.2025. Aarhus Kommune kan forlænge Aftalen i op til 12 måneder à 2 gange. Værdien angivet i punkt II.1.7 (1.178.399,80 danske kr. ekskl. moms), er aftalens anslåede værdi for en 4-årig periode. Dvs. aftaleperioden inkl. forlængelser. Aarhus Kommune forventer ikke, at omsætningen på aftalen vil overstige 1.450.000 danske kr. ekskl. moms, hvilket således er aftalens maksimale værdi. Den maksimale værdi er udtryk for den anslåede værdi i den maksimale aftaleperiode på 4 år tillagt en usikkerhedsmargin på 23 % grundet usikkerhed bl.a. ift. hvormange borgere, der reelt har behov for Strømpepåtagere og -aftagere med friktionskugler, den demografiske udvikling og evt. ændringer i Aarhus Kommunes serviceniveau. Den selvejende institution, Plejehjemmet Sct. Olaf, Hjulbjergvej 58, 8270 Højbjerg, er omfattet af aftalen.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Aarhus Kommune har i 2016-2017 afprøvet en række forskellige hjælpemidler med henblik på at gøre brugere af kompressionsstrømper selvhjulpne med på- og aftagning af disse. Hjælpemidlerne henvender sig til borgere med funktionsnedsættelser, som eksempelvis ikke at kan nå ned til fødder, har nedsat kraft i fingre, arme og skuldre, nedsat følesans i fingrene, nedsat syn, bevægeindskrænkninger i ryg, hofte, knæ eller ankel. Ud over de aftaledækkede strømpepåtagere og -aftagere uden friktion blev følgende produkter inddraget i projektet: Forskellige typer af strømpepåtagere og -aftagere med friktionskugler i serien Dress Buddy, herunder tilbehør som knytter sig til brugen af disse.Ud af 92 borgere i projektet blev 45 helt selvhjulpne med på- og aftagning af kompressionsstrømper og har dermed ikke behov for hjælp fra hjemmeplejen. Det har vist sig at en gruppe af borgerne blev selvhjulpne udelukkende ved brug af strømpepåtagere og -aftagere med friktionskugler.Herudover blev en større gruppe af borgerne selvhjulpne ved brug af en kombination af de allerede aftaledækkede strømpepåtagere og -aftagere samt strømpepåtagere og -aftagere med friktionskugler og det tilbehør som knytter sig til brugen af disse. Udvalget af de forskellige hjælpemidler i projektet har givet nogle helt nye muligheder for borgers selvhjulpenhed, hvor man hidtil har været begrænset af de allerede aftaledækkede strømpepåtagere og -aftagere uden friktionskugler. Ud fra en sundhedsfaglig vurdering er det derfor afgørende for at fastholde muligheden for fremadrettet at bevare borgernes selvhjulpenhed ved på- og aftagning af kompressionsstrømper, at der er adgang til strømpepåtagere og -aftagere med friktionskugler samt de produkter, som knytter sig til brugen af dem.Aarhus Kommune har undersøgt, hvor mange potentielle leverandører, der vil kunne levere strømpepåtagere og -aftagere med friktionskugler. Aarhus Kommune har ikke kunne identificere andre aktører end Danish Care Supply, der kan dække behovet.I forbindelse med en indledende markedsdialog har Aarhus Kommune spurgt andre leverandører af strømpepåtagere og -aftagere, om de havde tilsvarende strømpepåtagere og -aftagere med friktionskugler i sortiment, hvilket de ikke havde på nuværende tidspunkt eller havde udsigt til at ville få. Aarhus Kommune har derudover foretaget en række internetsøgninger, for at undersøge markedet for strømpepåtagere og -aftagere med friktionskugler. Aarhus Kommune har ikke kunne identificere andre leverandører af strømpepåtagere og -aftagere med friktionskugler end Danish Care Supply hverken danske eller udenlandske leverandører. Ligeledes modtog Aarhus Kommune kun tilbud fra Danish Care Supply på delaftalen vedr. strømpepåtagere og -aftagere med friktionskugler ifm. det seneste udbud på området. Aarhus Kommune vurderer således, på baggrund af en markedsafdækning, at der kun er én aktør på markedet pr. dags dato, der kan opfylde kommunens behov og levere strømpepåtagere og -aftagere med friktionskugler.Aarhus Kommune vil grundet ovenstående indgå rammeaftale med Danish Care Supply om levering af strømpepåtagere og -aftagere med friktionskugler, da indkøbet er omfattet af reglerne om udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse jf. Udbudsloven §80, stk. 3, nr. 2, idet rammeaftalen af tekniske årsager kun kan overdrages til én bestemt økonomisk aktør.Grundet manglende konkurrence offentliggøres nærværende profylaksebekendtgørelse iht. klagenævnslovens § 4. Rammeaftalen vil først blive indgået efter udløb af standstill-perioden, der udløber ved udgangen af den 10.07.2023

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

Levering af Strømpepåtagere og -aftagere med friktionskugler

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
31/05/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Danish Care Supply
CVR-nummer: 31219957
Postadresse: Alsikevej 12
By: Randers NV
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8920
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 1 178 399.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 178 399.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Aftalen træder i kraft den 01.10.2023 og er uopsigelig for begge parter indtil den 30.09.2025. Aarhus Kommune kan forlænge Aftalen i op til 12 måneder à 2 gange. Værdien angivet i punkt II.1.7 (1.178.399,80 danske kr. ekskl. moms), er aftalens anslåede værdi for en 4-årig periode. Dvs. aftaleperioden inkl. forlængelser. Aarhus Kommune forventer ikke, at omsætningen på aftalen vil overstige 1.450.000 danske kr. ekskl. moms, hvilket således er aftalens maksimale værdi. Den maksimale værdi er udtryk for den anslåede værdi i den maksimale aftaleperiode på 4 år tillagt en usikkerhedsmargin på 23 % grundet usikkerhed bl.a. ift. hvormange borgere, der reelt har behov for Strømpepåtagere og -aftagere med friktionskugler, den demografiske udvikling og evt. ændringer i Aarhus Kommunes serviceniveau. Den selvejende institution, Plejehjemmet Sct. Olaf, Hjulbjergvej 58, 8270 Højbjerg, er omfattet af aftalen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/06/2023

Send til en kollega

0.094