23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 118-370577
Offentliggjort
21.06.2023
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Forbrugsartikler


Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse har til formål at reducere fristen for modtagelse af bud

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
CVR-nummer: 17472437
Postadresse: Pakkerivej 6
By: Valby
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Kontaktperson: Michelle Offersen
E-mail: mo@ski.dk
Telefon: +45 33427000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ski.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cf7118cc-e0d8-4ceb-8b5e-ef028195448c/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cf7118cc-e0d8-4ceb-8b5e-ef028195448c/homepage
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cf7118cc-e0d8-4ceb-8b5e-ef028195448c/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Centraliserede indkøbsaktiviteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Forbrugsartikler

Sagsnr.: 50.20
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

SKI planlægger at udbyde rammeaftale 50.20 Forbrugsartikler som forventeligt 3 delaftaler i Q4 2023. Rammeaftalen handler om levering af forbrugsartikler inden for en række hovedproduktgrupper, jf. nærmere afsnit II.2.4. SKI forventer at rammeaftalen vil have følgende kundestruktur: Rammeaftalen vil være forpligtende at bruge for de kommuner og regioner, der vælger at tilslutte sig rammeaftalen inden udbudstidspunktet. Staten som helhed vil være forpligtet til at anvende rammeaftalen i medfør af cirkulære CIR1H nr. 9749 af 02/09/2019. SKI´s øvrige kunder vil være oprindelige parter til Rammeaftalen, men vil alene kunne opnå en ret og pligt til at bruge rammeaftalen, hvis de vælger at aktivere deres aftageforpligtelse. SKI's øvrige kunder vil have mulighed for at aktivere deres aftageforpligtelse i op til 12 måneder efter rammeaftalens ikrafttræden. Kommuner og regioner der ikke har tilsluttet sig rammeaftalen på forhånd, vil ikke være parter til rammeaftalen.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
19640000 Affaldssække og -poser af polyethylen
18424000 Handsker
18424300 Engangshandsker
18937100 Poser til pakning af varer
33770000 Sanitetsartikler af papir
33771000 Toiletpapir
33772000 Engangsprodukter af papir
33711500 Hudplejeprodukter
33711510 Solbeskyttelsesprodukter
33711900 Sæbe
33761000 Toiletpapir
33760000 Toiletpapir, lommetørklæder, håndklæder og servietter
33763000 Papirhåndklæder
33764000 Papirservietter
33762000 Papirlommetørklæder
33741000 Håndplejemidler
33742000 Negleplejemidler
39800000 Rengørings-, pudse- og poleringsmidler
39830000 Rengøringsmidler
39220000 Køkkenudstyr, husholdningsartikler og cateringvarer
42995000 Diverse rengøringsmaskiner
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

SKI forventer at sortimentet på rammeaftalen vil omfatte følgende hovedproduktgrupper: Kemi, Rengøringsrekvisitter, Rengøringsvogne, Handsker, Poser og sække, Aftørrings- og lejepapir, Personlig pleje og hygiejne, Engangsservice og borddækning, Fødevareemballage, Maskiner og Værnemidler. Aftalen udbydes i 3 delaftaler med følgende forventede opdeling Delaftale 1: Engangsartikler og fødevareemballage samt handsker og værnemidler, Delaftale 2: Aftørringspapir, personlig pleje, rengøring samt poser og sække (øst), og Delaftale 3: Aftørringspapir, personlig pleje, rengøring samt poser og sække (vest).

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Rammeaftalen kan forlænges 2 gange med 12 måneder pr. forlængelse til en samlet maksimal varighed på 48 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/12/2023

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

SKI forventer at der ville blive stillet krav til tilbudsgivernes samlede omsætning og soliditetsgrad.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

SKI forventer at der vil blive stillet mindstekrav, men niveauerne er ikke fastlagt ved offentliggørelsen af denne forhåndsmeddelelse.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

SKI forventer ikke at stille krav til teknisk og faglig kapacitet.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Såfremt tilbudsgiveren er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal disse påtage sig at hæfte solidarisk, og deltagerne i sammenslutningen skal udpege en fælles befuldmægtiget, der er ansvarlig for kontakten til SKI. Tilsvarende hæfter en tilbudsgiver, som i sit tilbud i relation til økonomisk og finansiel formåen, baserer sig på andre enheders formåen (kaldet ”støttende virksomheder”) f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør, solidarisk med de pågældende støttende enheder for kontraktens gennemførelse, såfremt kontrakten tildeles tilbudsgiver. I rammeaftalen er hensynet til samfundsansvar ved kontraktopfyldelse, som formuleret i de konventioner, som ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, reguleret i relevant omfang. Herudover indeholder rammeaftalen en arbejdsklausul.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)</span>Administrative oplysninger
IV.2.5) Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne:
01/12/2023

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Oplysningerne i denne meddelelse er baseret på den forventede tilrettelæggelse af udbuddet. Der kan ske ændringer i de angivne oplysninger, f.eks. i forhold til delaftaler, sortiment, offentliggørelse, procedure, mv. inden udbuddet offentliggøres. For yderligere oplysninger henvises til www.ski.dk hvor der løbende orienteres om vigtige forhold samt datoer vedrørende udbuddet.

Nærværende forhåndsmeddelelse har til formål dels at kunne forkorte fristen for modtagelse af bud, hvis dette måtte vurderes nødvendigt, og dels at opfordre til at deltage en teknisk dialog om rammeaftalen. Potentielle tilbudsgivere og relevante markedsaktører gøres således opmærksom på, at SKI forventer at gennemføre en teknisk dialog, hvor der er mulighed for at give input til det kommende udbudsmateriale. Den tekniske dialog gennemføres via udbudssiden, jf. afsnit I.3), i perioden fra den 23. juni 2023 til og med den 17. august 2023.

Ad afsnit IV.1.3) SKI forventer at rammeaftalen udbydes i 3 delaftaler, der hver tildeles til én leverandør.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter SKI har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor SKI har underrettet de berørte tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 2, nr. 3 i Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer).

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette SKI om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 6, stk. 4 i Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer). I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1, jf. § 6, stk. 4 i Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/06/2023

Send til en kollega

0.048