23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 113-352782
Offentliggjort
14.06.2023

Udbyder

Københavns Kommune - Regnskab og Kontrakt

Udbud om midlertidige ophold og aflastningspladser efter SEL § 84


Københavns Kommune - Regnskab og Kontrakt

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Regnskab og Kontrakt
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Jon Falkenberg Kehler
E-mail: sy0s@kk.dk
Telefon: +45 33663366
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/205896617.aspx
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/205896617.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/205896617.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Social beskyttelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud om midlertidige ophold og aflastningspladser efter SEL § 84

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85311000 Sociale foranstaltninger med institutionsophold
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Leverandøren skal drifte 16 midlertidige opholds- og aflastningspladser efter SEL § 84 for særlig pleje - og støttekrævende borgere.

Tryk her https://permalink.mercell.com/205896617.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85310000 Sociale foranstaltninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Leverandøren skal drifte 16 midlertidige opholds- og aflastningspladser efter SEL § 84 for særlig pleje - og støttekrævende borgere.

Målgruppen omfatter primært borgere, der er færdigbehandlede i sygehusregi og har et midlertidigt særligt behov for pleje og omsorg (§ 84.2), som ikke kan imødekommes i eget hjem. Der vil også være borgere, som visiteres fra hjemløshed eller direkte fra eget hjem. Derudover omfatter målgruppen borgere, som bliver visiteret til aflastningsophold (§ 84.1) direkte fra hjemmet uden forudgående indlæggelse på sygehus.

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/07/2024
Slut: 30/06/2030
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Udbuddet gennemføres som et indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser over tærskelværdien også kaldt light-regimet. Ordregiver tildeler derfor kontrakten i henhold til den procedure som er fastsat i udbudsmaterialet.

Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling, men uden prækvalifikation, hvilket indebærer, at enhver økonomisk aktør kan afgive tilbud.

Tilbudsgivere bærer risikoen for, at tilbud afgives i overensstemmelse med udbudsmaterialet. Tilbudsgivere må påregne, at Ordregiver kan være nødsaget til at se bort fra en i øvrigt attraktiv tilbud, hvis tilbuddet ikke lever op til de fastsatte krav.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 29/09/2023
Tidspunkt: 23:59
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Afviger tilbudsgivers tilbud fra de bestemmelser og vilkår, der fremgår af udbudsmaterialet, kan disse bestemmelser og vilkår forhandles på udbuddets forhandlingsmøde(r). Tilbudsgivers endelige tilbud skal leve op til udbudsmaterialets bestemmelser og vilkår.

Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de indledende tilbud. Uoverensstemmende tilbud, der afviger fra de bestemmelser og vilkår, der fremgår af udbudsmaterialet, kan ikke blive tildelt kontrakten på baggrund af de indledende tilbud. Uoverensstemmende tilbud bliver derfor ikke taget i betragtning til at vinde udbuddet på baggrund af de indledende tilbud.

Ordregiver kan på baggrund af forhandlingerne beslutte at ændre i udbudsmaterialet, såfremt dette er i overensstemmelse med principperne om ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet, og ikke medfører ændringer af udbudsmaterialets grundlæggende elementer, tildelingskriterier eller mindstekrav. Ordregiver vil efter hver forhandlingsrunde meddele tilbudsgiverne, om Ordregiver har valgt at foretage ændringer i udbudsmaterialet. Meddelelse om ændringer i udbudsmaterialet sker altid før en ny tilbudsrunde påbegyndes.

Ordregiver gør opmærksom på, at tilbud med flere afvigelser fra udbudsmaterialets ikkegrundlæggende elementer, efter omstændighederne, tilsammen kan udgøre en afvigelse fra et grundlæggende element.

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at være økonomisk egnet til at opfylde kontrakten:

- erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum pr. forsikringsår på minimum DKK 10.000.000.

- gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår eller omsætning i det seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum DKK 4.000.000 (ekskl. moms).

Tilbudsgivere vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af bestemmelserne i udbudslovens § 137.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/06/2023

Send til en kollega

0.047