23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 113-352568
Offentliggjort
14.06.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Københavns Kommune - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Udbud af helhedsorienterede beskæftigelsesindsatser, som inddrager metoder og erfaringer fra Projekt Trædesten


Københavns Kommune - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Bernstorffsgade 17
By: København V
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Anne-Sofie Mayerhofer
E-mail: xe2a@kk.dk
Telefon: +45 29399697
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/205867773.aspx
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/205867773.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/205867773.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Social beskyttelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af helhedsorienterede beskæftigelsesindsatser, som inddrager metoder og erfaringer fra Projekt Trædesten

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85310000 Sociale foranstaltninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ved nærværende udbud ønsker Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, at indgå aftale om køb af indsatser efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats rettet mod udsatte ledige med behov for en helhedsorienteret og virksomhedsrettet indsats.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 47 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ved nærværende udbud ønsker Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, at indgå aftale om køb af indsatser efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats rettet mod udsatte ledige med behov for en helhedsorienteret og virksomhedsrettet indsats.

Udbuddet er metodebaseret, og der stilles derfor krav om at indsatsen skal inddrage metoder og erfaringer fra Projekt Trædesten.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen garanterer ikke nogen minimumsomsætning i forbindelse med udbuddet.

Den samlede købsramme for udbuddet forventes at udgøre  31 mio. kr. i en 4-årig periode fra januar 2024 til december 2027 (såfremt den fulde forlængelse af kontrakten tages i anvendelse).

Den estimerede købsramme tager ikke højde for evt. kommende ændringer i lovgivningen på beskæftigelsesområdet, stigende eller faldende ledighed i målgruppen for udbuddet og/eller ændring i de politiske prioriteringer for anvendelse af de tilbud, som er omfattet af udbuddet. Den maksimale købsramme for udbuddet fastsættes på den baggrund til 47 mio. kr. i den 4-årige periode fra januar 2024 til december 2027 (såfremt den fulde forlængelse af kontrakten tages i anvendelse).

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 47 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2024
Slut: 31/12/2027
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/07/2023
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 10/07/2023
Tidspunkt: 13:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/06/2023

Send til en kollega

0.063