23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 111-347935
Offentliggjort
12.06.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Odense Kommune

Vindere

(27.10.2023)
Psykolog Trine Caspersen ApS
Vestergade 50 3. tv.
5000 Odense C

Udbud af erhvervspsykologisk rådgivning og krisehjælp


Odense Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odense Kommune
CVR-nummer: 35209115
Postadresse: Flakhaven 2
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Jesper Christiansen
E-mail: jb@bk-udbud.dk
Telefon: +45 23276437
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.odense.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odense Renovation
CVR-nummer: 17414070
By: Odense V
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5200
Land: Danmark
Kontaktperson: Claus Hammerich
E-mail: CS@odenserenovation.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.odenserenovation.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fjernvarme Fyn A/S
CVR-nummer: 36466898
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Gitte Lykke Hansen
E-mail: glh@fjernvarmefyn.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.fjernvarmefyn.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: HCA Airport S.M.B.A
CVR-nummer: 35475346
By: Odense N
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5270
Land: Danmark
Kontaktperson: Hans Okholm Vejrup
E-mail: Hov@hca-airport.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://hca-airport.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odense Letbane P/S
CVR-nummer: 36478497
By: Odense S
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5260
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Angelo
E-mail: meman@odenseletbane.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.odenseletbane.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Beredskab Fyn
CVR-nummer: 37265209
By: Odense NØ
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5240
Land: Danmark
Kontaktperson: Anders Jul Pedersen
E-mail: ajup@beredskabfyn.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://beredskabfyn.dk/
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/17ce3237-a51c-4f86-9693-a9cd6612f7e3/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/17ce3237-a51c-4f86-9693-a9cd6612f7e3/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/17ce3237-a51c-4f86-9693-a9cd6612f7e3/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af erhvervspsykologisk rådgivning og krisehjælp

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud af erhvervspsykologisk rådgivning og krisehjælp til Odense Kommune og de tilknyttede kommunale selskaber

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 340 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85121270 Psykiater- eller psykologtjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Odense

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter rammeaftale vedrørende levering af erhvervspsykologisk rådgivning og krisehjælp til Odense Kommune med hertil hørende selvejende institutioner samt Odense Renovation A/S, Fjernvarme Fyn A/S, HCA Airport S.M.B.A., Odense Letbane P/S og Beredskab Fyn.

Udbuddet omfatter psykologisk bistand og rådgivning til ordregivers medarbejdere i forbindelse med aktuelle psykosociale problemer, som påvirker arbejdsindsatsen negativt, herunder alvorlige arbejdsrelaterede hændelser som stress, chikane, mobning, udbrændthed, omstruktureringer, fyringer, ulykker, dødsfald, vold eller trusler. Formålet med at yde medarbejderne psykologisk rådgivning og krisehjælp er at sikre, at de ansatte forbliver mentalt sunde.

Ved psykologisk krisehjælp forstås akut psykologisk bistand, der ydes i forbindelse med voldsomme og traumatiske hændelser, herunder eksempelvis situationer, hvor medarbejderen har været udsat for trusler, vold, overfald, voldsomme arbejdsulykker, trafikuheld eller lignende.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 340 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den anslåede værdi for rammeaftalen er DKK 12.340.000,00, og den maksimale værdi er DKK 16.000.000,00.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens §§ 134 a, 135, stk. 1 til 3, 136 samt 137.

Følgende mindstekrav gælder for økonomisk og finansiel formåen:

- Tilbudsgiver skal i det seneste afsluttede regnskabsår have en positiv egenkapital (egenkapital på mere end kr. 0).

Følgende mindstekrav gælder for teknisk og faglig formåen:

- Tilbudsgiver skal dokumentere sin erfaring med udførelse af tilsvarende opgaver for offentlige myndigheder eller private virksomheder ved at angive minimum 1 og maksimalt 4 referencer, der i omfang er sammenlignelige og som er udført indenfor de seneste 3 år. Hver reference skal indeholde både psykologisk rådgivning og krisehjælp. Med sammenligneligt omfang menes en omsætning på minimum kr. 2.000.000 over en 12 måneders periode for enten en reference alene eller flere referencer tilsammen.

Oplysninger om ovenstående skal afgives i den til udbudsmaterialet vedlagte tro- og loveerklæring.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

I rammeaftalen indgår forhold om Samfundsansvar ((CSR), en beskæftigelsesklausul samt en databehandleraftale.

--

Opfyldelse af rammeaftalen kan alene ske ved anvendelse af autoriserede psykologer

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Ordregiver tildeler rammeaftalen til den tilbudsgiver, som har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvilket identificeres på grundlag af "Det bedste forhold mellem pris og kvalitet". Ordregiver anvender følgende underkriterier, inkl. vægt: "Pris" (vægt: 60 %) og "Kompetencer og faglighed" (40 %).

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, men ordregiver forbeholder sig ret til at indlede forhandlinger, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 12.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 10/07/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udelukkelsesgrunde: Tilbudsgiver, der er omfattet af udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens §§ 134 a-137, er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre den pågældende tilbudsgiver fremlægger dokumentation, der viser tilbudsgiverens pålidelighed, jf. udbudslovens § 138.

--

Dokumentation: Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene samt er egnet, skal tilbudsgiver indlevere udfyldt tro- og loveerklæring. Regler for sammenslutninger og støttende enheder følger af udbudsbetingelserne.

--

Berigtigelse: Ordregiver forbeholder sig retten til at foretage berigtigelse af indsendte oplysninger vedrørende tilbudsgivers opfyldelse af udelukkelse og egnethed og således efterindhente manglende oplysninger og tilbuddet generelt i overensstemmelse med udbudslovens § 159, stk. 5.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Har ordregiveren iværksat et begrænset udbud, et udbud med forhandling, et udbud efter proceduren konkurrencepræget dialog eller innovationspartnerskab efter udbudsloven eller Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og ophævelse af direktiv 2004/17/EF, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller

forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/06/2023

Send til en kollega

0.046