23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 110-346010
Offentliggjort
09.06.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Rødovre Kommune

Vindere

(16.08.2023)
DFS Plus ApS
Skagensgade 39, 2.
2630 Høje Taastrup

Rødovre Kommunes udbud af praktisk hjælp og personlig pleje


Rødovre Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Rødovre Kommune
CVR-nummer: 65307316
Postadresse: Rødovre Parkvej 150
By: Rødovre
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2610
Land: Danmark
Kontaktperson: Stephan Østergaard
E-mail: eu-supply@publicure.dk
Telefon: +45 28690356
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.rk.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/330957
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=369547&B=RK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=369547&B=RK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rødovre Kommunes udbud af praktisk hjælp og personlig pleje

Sagsnr.: 301487
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Rødovre Kommunes udbud af praktisk hjælp og personlig pleje.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85300000 Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
85310000 Sociale foranstaltninger
85311000 Sociale foranstaltninger med institutionsophold
85311100 Forsorg for ældre
85312000 Sociale foranstaltninger, ikke omfattende institutionsophold
85312400 Forsorg uden for institutioner
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Rødovre Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rødovre Kommunes udbud af praktisk hjælp og personlig pleje

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Rødovre kommune garanterer ikke nogen minimumomsætning på kontrakten.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

(i) Tilbudsgiver skal have en omsætning på minimum DKK 10.000.000 i det seneste afsluttede regnskabsår.

(ii) Tilbudsgiver skal have et positivt årsresultat i de seneste 2 afsluttede regnskabsår.

(iii) Tilbudsgiver skal have en blank revisorpåtegning i de seneste 2 afsluttede regnskabsår.

(iv) Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad på minimum 15 % i de seneste 2 afsluttede regnskabsår.

(v) Tilbudsgiver skal levere en referenceliste, hvori der angives minimum 2 referencer, hvortil der fremgår for hver reference a). Beskrivelse der godtgør, at referencen angår en ydelse svarende til den udbudte, b). Starttidspunkt, c). Sluttidspunkt og D). Informationer om modtager, herunder navn på modtageren samt e-mail og telefonnummer på kontaktperson.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Kontrakten vil blive tildelt den tilbudsgiver, der tilbyder det økonomisk mest fordelagtige tilbud i henhold til tildelingskriteriet, "bedste forhold mellem pris og kvalitet", hvoraf følgende underkriterier indgår i vurderingsgrundlaget: 1) Pris (vægt: 40 %), 2) Kvalitet (vægt: 20 %), 3) Kompetenceudvikling (vægt: 20 %), og 4) Samarbejde (vægt: 20 %).

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 30/06/2023
Tidspunkt: 10:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/06/2023

Send til en kollega

0.062