23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 105-329516
Offentliggjort
02.06.2023
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Rødovre Kommune

Genudbud af udstyr til telemedicinsk hjemmemonitorering, Saturationsmålere og personvægte


Rødovre Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Rødovre Kommune
CVR-nummer: 65307316
Postadresse: Rødovre Parkvej 150
By: Rødovre
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Land: Danmark
Kontaktperson: Ann-Kathrine Fog diekmann
E-mail: cn28808@rk.dk
Telefon: +45 29462064
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.rk.dk/forside
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Genudbud af udstyr til telemedicinsk hjemmemonitorering, Saturationsmålere og personvægte

Sagsnr.: 00.13.04-A50-8-22
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Oprindeligt udbud vedrører genudbuddet af 2 delaftaler på udstyr til telemedicinsk hjemmemonitorering til FællesServicecenter for Telesundhed i Region Midtjylland (FSC)

Udbuddet mundede ud i indgåelse af 2 rammeaftaler vedrørende anskaffelse af hhv.:

- Delaftale 1 - Saturationsmålere

- Delaftale 2 - Personvægte

De 29 kommuner i Hovedstaden er med som frivillig option på delaftale 1 - Saturationsmålere. Læs nærmere herom nedenfor i afsnit VI.3.

Indeværende bekendtgørelse vedrører Rødovre Kommunes indgåelse af rammeaftale af delaftale 1 - Saturationsmålere.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 50 000.00 DKK / Højeste bud: 120 000.00 DKK taget i betragtning
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33100000 Medicinsk udstyr
33120000 Registreringssystemer og undersøgelsesudstyr
33190000 Diverse medicinske apparater og produkter
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Rødovre Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Det oprindelige udbud havde til formål for FSC, at skabe et såkaldt point of care-katalog (varekatalog) af forskellige produkter til telemedicinske udstyrspakker til selvtestning og hjemmemonitorering. Den store udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering på landsplan sker fra august 2023 til borgere med KOL.

Når en borger i Rødovre Kommune bliver tildelt telemedicinsk behandling eller opfølgning, er det Rødovre Kommune, der sammensætter, opsætter og installerer udstyrspakken med de relevante produkter til borgeren.

Udbuddet vedrører således køb af produkter der skal indgå i telemedicinske udstyrspakker.

De 29 kommuner i Hovedstaden er med som frivillig option på delaftale 1 - Saturationsmålere. Denne delaftale vedrører Rødovre Kommunes indgåelse af rammeaftale på delaftale 1.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 60
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 007-010621
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse
Den ordregivende myndighed vil ikke tildele yderligere kontrakter på baggrund af forhåndsmeddelelsen ovenfor

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 01
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
22/03/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Nowus Healthcare A/S
CVR-nummer: 38883437
Postadresse: Industriparken 4
By: Ballerup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2750
Land: Danmark
E-mail: per.bligaard@nowushealthcare.com
Telefon: +45 70274422
Internetadresse: www.nowushealthcare.com/
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 120 000.00 DKK
Laveste bud: 50 000.00 DKK / Højeste bud: 120 000.00 DKK taget i betragtning
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

De 29 kommuner i Hovedstaden (herefter hver for sig hhv. sammen benævnt ”optionel part” hhv. ”optionelle parter”) er med i udbuddet som frivillig option på delaftale 1 – saturationsmålere. Med "frivillig option" menes, at hver optionel part, som ordregivende myndighed i udbuddet, ikke er forpligtet til at indgå rammeaftale med den vindende tilbudsgiver på baggrund af udbuddet, men har blot muligheden herfor. Det oprindelige udbud bekendtgjordes af Fælles Servicecenter for Telesundhed (FSC) i Region Midtjylland.

Hver optionel part kan senest den 30.04.2023 aktivere deres option, og indgå rammeaftale, med den vedudbuddets gennemførelse, vindende tilbudsgiver.

Meddelelse om aktivering af optionen, skal fra den optionelle part ske til den vindende tilbudsgiver, senest 1måned før rammeaftalen ønskes opstartet.

Rammeaftaler indgået af optionelle parter på baggrund af udbuddet, uanset hvornår de indgås, gælder indtil den i § 3, stk. 1 i bilag 3 – rammeaftale, angivne udløbsdato, medmindre de på anden vis ophører eller opsiges før, iht. bestemmelserne herom i bilag 3 – rammeaftale.

Aktivering af en rammeaftale af en optionel part, sker på de vilkår der fremgår af udbudsmaterialet, dog med de eventuelle ændringer der på aktiveringstidspunktet, er sket i sortiment og priser iht. §§ 13 og 14 i udbudsmaterialets bilag 3 – rammeaftale, som indgås mellem FSC v. Region Midtjylland og den vindende tilbudsgiver.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagecenter for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystemer indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171,stk.4;

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185,stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgivestil Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens §12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/05/2023

Send til en kollega

0.047