23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 103-324280
Offentliggjort
31.05.2023
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Medicoteknik, Region Syddanmark

PET/CT-scanner Nr. 2, Aabenraa Sygehus


Medicoteknik, Region Syddanmark

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Medicoteknik, Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Sygehusvej 4
By: Kolding
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontaktperson: Søren Iversen
E-mail: soeren.iversen@rsyd.dk
Telefon: +45 99440374
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rsyd.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

PET/CT-scanner Nr. 2, Aabenraa Sygehus

Sagsnr.: 16379
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33115100 CT-scannere
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

PET/CT-scanner Nr. 2, Aabenraa Sygehus

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 19 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

PET/CT-scanner Nr. 2, Aabenraa Sygehus

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Ordregiver agter at indgå kontakt med GE Healthcare om levering af en GE Discovery MI PET/CT-scanner til Aabenraa Sygehus, Sygehus Sønderjylland, da denne er fuldt ud klinisk og teknisk forenelig med sygehusets og Regionens øvrige udstyr. Integrationen af et alternativt fabrikat/model vil medføre teknisk uforenelighed samt uforholdsmæssigt store logistiske og kliniske vanskeligheder, der må vurderes at få afgørende negativ indflydelse på afdelingens fremtidige kliniske drift og forskning.

PET/CT funktionen kræver levering af radioaktive lægemidler fra Odense Universitetshospital, OUH. Disse isotoper produceres om natten og transporteres efter godkendt kvalitetskontrol til Aabenraa Sygehus. Pga. transporttiden vil forholdsvis store mængder radioaktivitet skulle videreleveres fra OUH og transporteres på tværs af regionen, hvilket stiller store krav til sikkerheden ved håndtering af de store mængder radioaktivitet, men også til produktionskapaciteten på OUH. OUH er særdeles udfordret på produktionskapaciteten, og kan derfor kun levere en begrænset aktivitetsmængde til Aabenraa Sygehus. Gennemførelse af det tilstrækkelige antal patientskanninger for at undgå lange ventelister medfører et ekstraordinært højt krav til PET/CT-scannerens sensitivitet. GE Discovery MI PET/CT-scanneren er den eneste skanner i segmentet, som har de tekniske specifikationer, som opfylder de nødvendige sensitivitetskrav.

Afdelingen er i forvejen udstyret med en tilsvarende GE-skanner. Standardisering af PET-protokoller til kvantitative PET-undersøgelser kræver at patienter i et patientforløb skannes på den samme type skanner hver gang, hvorfor anskaffelse af en ny skanner tilsvarende den eksisterende vil være af afgørende stor betydning for effektivisering af arbejdsgangene og udnyttelsen af sporstoffet på afdelingen. Derudover vil patienterne i Aabenraa også sædvanligvis indgå i fælles patientforløb med Odense Universitetshospital, der i øjeblikket råder over 5 PET/CT-systemer og 1 PET/MR system, der alle er leveret af GE. Patienter skannet på disse skannere kan sammenlignes på tværs af de forskellige systemer. Kvantitative PET/CT-scanninger på scannere fra forskellige leverandører er ikke direkte sammenlignelige, og en ny scanner på Aabenraa Sygehus fra en anden leverandør end GE, vil derfor skulle køre uafhængigt af de øvrige scannere på Odense Universitetshospital. Dette vil medføre store udfordringer for gennemførelse af scanninger på forløbspatienter og/eller patienter inkluderet i forskningsprojekter. For disse patienter er det et ufravigeligt krav, at de scannes på direkte sammenlignelige systemer. Ligeledes vil gennemførelse af allerede eksisterende og allerede planlagte forskningsprojekter være problematisk.

GE scannere og workstations er sammenkoblet i et fælles netværk, således at både rådata og rekonstruerede undersøgelser kan processes/bearbejdes og disse undersøgelser vises ikke kun ved den enkelte scanner, men også på de øvrige arbejdsstationer. En sådan arbejdsgang er nødvendig, da flere personer beskriver og ser de forskellige undersøgelser i forskellige sammenhænge. Vælges en anden leverandør end GE, vil det grundet teknisk uforenelighed indebære uforholdsmæssigt store tekniske vanskeligheder ved drift for sikring af tidssvarende behandlingskvalitet/-sikkerhed.

Kontrakten kan af tekniske grunde derfor kun overdrages til én bestemt økonomisk aktør, jf. UB art 31 stk. 2 litra b. I henhold til § 4 i lov nr. 492 af 12.5.2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. agter ordregiver at indgå aftalen 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 16379
Betegnelse:

PET/CT-scanner Nr. 2, Aabenraa Sygehus

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
02/05/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: GE Healthcare
By: Brøndby
NUTS-kode: DK Danmark
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 19 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus - Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der findes ikke et mæglingsorgan i DK
By: findes ikke
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagefristerne er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud § 7. Det fremgår bl.a. heraf:

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven skal dog være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til klagenævnet skal klageren sende (evt. pr. e-mail) en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/05/2023

Send til en kollega

0.047