23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 103-324273
Offentliggjort
31.05.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Midtjylland

Vindere

Indkøb af 3T MR skanner til Aarhus Universitetshospital

(20.10.2023)
Siemens Healthcare A/S
Borupvang 9
2750 Ballerup

Kontrakt om Indkøb af 3T MR skanner til Aarhus Universitetshospital


Region Midtjylland

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Skottenborg 26
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Stine Sig
E-mail: stine.sig@stab.rm.dk
Telefon: +45 28768232
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.udbud.rm.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/253854
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=368559&B=REGIONMIDT
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=368559&B=REGIONMIDT
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=368559&B=REGIONMIDT
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kontrakt om Indkøb af 3T MR skanner til Aarhus Universitetshospital

Sagsnr.: 1-23-4-72-13-23
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33111610 MR-skanner
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Den udbudte kontrakt omfatter køb og levering af en 3T MR skanner til Aarhus Universitetshospital, samt service og uddannelse. Skanneren skal benyttes til standard og avancerede undersøgelsesmetoder. Det forventes, at skanneren kan levere billeder af høj kvalitet, specielt inden for abdomen og bækken området.

Kontrakten forventes indgået fra uge 41 2023.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33111610 MR-skanner
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte kontrakt omfatter køb og levering af en 3T MR skanner til afsnit 4/5 på Aarhus Universitetshospital inkl. service og uddannelse. Skanneren skal benyttes til standard og avancerede undersøgelsesmetoder. Det forventes, at skanneren kan levere billeder af høj kvalitet, specielt inden for abdomen og bækken området.

Kontrakten forventes indgået fra uge 41 2023.

Der er option på et tilsvarende system til Region Midt. Denne option gælder 6 måneder fra ovenstående kontraktindgåelse.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og funktionalitet / Vægtning: 70%
Pris - Vægtning: 30%
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet omfatter følgende optioner:

- Udstyrsoption, som anført i Tilbudslisten - Kontraktbilag 3

- Uddannelsesoptioner, vilkår fremgår af Kontraktbilag 5 og Udkast til kontrakt.

- Serviceoptioner, som anført i Kontraktbilag 3, vilkår fremgår af Kontraktbilag 6 og Udkast til kontrakt.

- Reservedele og komponenter, som anført i Kontraktbilag 3, vilkår fremgår af Kontraktbilag 6 og Udkast til kontrakt.

- Option på yderligere en komplet leverance sv.t. tilbudskonfigurationen.

Udstyrsoption og option på yderligere komplet leverance skal kunne tiltrædes i 6 måneder fra kontraktindgåelse, jf. udbudsmaterialet. De øvrige ovenstående optioner skal kunne tiltrædes i hele udstyrets forventede levetid, jf. udbudsmaterialet.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den samlede økonomiske konsekvens vægter 30 %. Kvalitet og funktionalitet vægter 70%, jf. udbudsbetingelserne.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Som dokumentation for Tilbudsgiverens relevante erfaring skal den vindende Tilbudsgiver i henhold til pkt. 13.3 og 13.6.2 i udbudsbetingelserne fremsende underskrevet referenceliste (indeholdende bl.a. navn på kontaktpersoner og disse personers kontaktoplysninger), hvorefter Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de anførte referencer med henblik på bekræftelse af oplysningernes rigtighed.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Referencer:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at få sit tilbud taget i betragtning:

1. Referenceliste: Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver har relevant erfaring i form af minimum 5 MR systemer installeret i Norden på mindst 1.5T. Dette skal være aktuelt ved afgivelse af tilbud.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der gælder følgende særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten.

Kontrakten skal gennemføres under hensyntagen til miljø og klima, ligesom parterne under kontrakten skal påtage sig et socialt ansvar, samt underskrive databehandleraftale jf. udbudsbetingelserne pkt. 7.2.1 samt punkt 30 i Udkast til kontrakt.

Der er desuden kontraktvilkår vedr. embargo. Se herom Udbudsbilag om russisk ejerdeltagelse mm.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 096-299111
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/07/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 03/01/2024
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 03/07/2023
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcing-system, CTM fra EU-Supply. Således kan udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, downloades via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=368559&B=REGIONMIDT. Al kommunukation vedrørende dette udbud skal foregå via EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne- og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail.

Adgang til udbudsmaterialet og deltagelse i udbuddet kræver online registrering i EU-Supply. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet. Efter registreringen logger Tilbudsgiver sig ind i øverste venstre hjørne. Herefter kommer der en oversigt over alle regionenes udbud, og der klikkes på det relevante udbud, hvorefter udbudsmaterialet kommer frem, herunder de bilag som skal afleveres som en del af det samlede tilbud.

Bemærk venligst, at både ordregivers og tilbudsgivers handlinger logges i systemet.

Ved tekniske spørgsmål til brugen at systemet, kontakt venligst EU-Supply's Support på telefon 70 20 80 14 eller mail til dksupport@eu-supply.com.

Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via spørgsmål/svar-modulet inde i systemet. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle.

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudsloven finder følgende af udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i nærværende udbud:

- Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet, sociallovgivningsområdet og det arbejdsretlige område, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.

- Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

- Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3.

- Tilbudsgiver har uretmæssigt forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces etc., jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5.

Oplysninger om udelukkelsesgrunde angives i ESPD.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæriske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Samtidig med klagens fremsendelse til klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/05/2023

Send til en kollega

0.064