23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 093-288486
Offentliggjort
15.05.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Sjælland

Kontrakt om levering og vedligehold af patient monitorer/defibrillatorer og Supplerende Software samt levering af Forbrugsmateriel til det præhospitale område (1)


Region Sjælland

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Anette Kristensen
E-mail: anetkr@regionsjaelland.dk
Telefon: +45 23272297
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=364711&B=RS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=364711&B=RS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kontrakt om levering og vedligehold af patient monitorer/defibrillatorer og Supplerende Software samt levering af Forbrugsmateriel til det præhospitale område (1)

Sagsnr.: EMN-2023-02820
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33172200 Genoplivningsudstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ved nærværende udbud ønsker Region Sjælland at indgå en kontrakt om levering og vedligehold af patient monitorer/defibrillatorer samt levering af Forbrugsmateriel til det præhospitale område. Kontrakten indeholder endvidere levering, vedligehold og drift af Supplerende Software i form af integrationer og en applikation til opsamling, visning og tolkning af EKG data samt ydelser vedrørende dokumentation, afprøvning og uddannelse.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 115 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33182100 Defibrillator
33197000 Edb-udstyr til medicinsk brug
50421000 Reparation og vedligeholdelse af medicinsk udstyr
72267100 Vedligeholdelse af programmel til informationsteknologi
72510000 Servicevirksomhed i forbindelse med drift af datamater
80000000 Uddannelse og undervisning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

1) Baggrund for udbuddet

Region Sjælland er en af de 5 regioner i Danmark, som bl.a. varetager drift og udvikling af sygehuse i Danmark. Der bor ca. 835.000 borgere i Region Sjælland. Præhospitalt Center er ansvarlig for hele det præhospitale område i Region Sjælland og står for den daglige organisering af akutberedskabet og den ikke-akutte patientbefordring. Præhospitalt Center koordinerer og giver sundhedsfaglig hjælp til borgerne uden for sygehusene og løser opgaver i samarbejde med regionens hospitaler, praktiserende læger, vagtlæger, kommuner, politi, Brand & Redning samt øvrige beredskabsmyndigheder.

Leverancen omhandler levering af patient monitorer/defibrillatorer (Udstyr) og dertilhørende software (Supplerende Software) til det præhospitale område i Region Sjælland. Udstyret skal installeres i ambulancer/akutlægebiler og har primært til formål at understøtte Region Sjællands paramedicinere i behandling af en patient på skadested/patientadresse og undervejs til sygehuset. Udstyret skal realisere behovene for:

• Måling og registrering af EKG og vitale parametre

• Overførsel af data til Præhospitalets Patientjournal (PPJ) og Sundhedsplatformen (via MUSE)

• Visning og tolkning af data via en brugergrænseflade på en modtagerstation (pc), og derved understøtte lægefaglig rådgivning i realtid

• Måling og analyse af HLR udførelse samt afgivelse af direkte feedback

• Simplificering af ”debriefing” ved overdragelse af patient til akutmodtagelse.

Udover Udstyret omfatter Leverancen integrationer mellem Udstyret og Præhospitalets Patientjournal (PPJ) og Sundhedsplatformen (via MUSE). Desuden omfatter Leverancen en applikation til opsamling, fremvisning og tolkning af EKG data, som skal leveres som en cloud løsning hostet af Leverandøren.

2) Kontraktens hovedelementer

Kontrakten omfatter følgende hovedelementer:

a) Levering af 110 stk. Udstyr (inklusive batterier) med Tilbehør (tasker (110 stk.), monteringsrammer (inklusive ledninger til opladning) (98 stk.) og EKG kabler (120 stk.))

b) Levering af Supplerende Software i form af:

i. En applikation til opsamling, fremvisning og tolkning af EKG data (leveret som en cloud løsning hostet af Leverandøren)

ii. Integrationer til overførsel af EKG data og vitale værdier til PPJ og MUSE

c) Implementeringsydelser, herunder (afprøvning, dokumentation og uddannelse)

d) Vedligeholdelse, support og drift af Supplerende Software

e) 24 måneders afhjælpningspligt i forhold til Udstyr

f) Service og vedligeholdelse af Udstyr efter afhjælpningsperioden

g) Levering af Forbrugsmateriel (éngangs eller genanvendeligt Forbrugsmateriel til anvendelse i behandlingen af patienter) i hele Kontraktens løbetid.

Såfremt hele eller dele af leverancen er omfattet af definitionen af medicinsk udstyr, jf. MDR (Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/745) eller IVDR (Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/746), skal Leverandøren overholde krav til CE-mærkning i overensstemmelse med MDR eller IVDR.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 115 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 96
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 x 12 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option 1: Tilkøb af yderligere Udstyr

Option 2: Tilkøb af yderligere Tilbehør (tasker, monteringsrammer, EKG kabler, batterioplader og batterisæt))

Option 3: Uddannelse af brugergrupper

Option 4: On-site support og hotline ved ibrugtagning.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ift. pkt. II.1.6) bemærkes det, at kontrakten af markedsmæssige og økonomiske grunde ikke er opdelt på flere delaftaler. I den forbindelse er leverancens indbyrdes sammenhænge og afhængigheder tillagt betydning, ligesom det er tillagt vægt, at levering af Tilbehør og Forbrugsmateriel til det indkøbte Udstyr er tæt forbundet til det leverede Udstyr, hvorfor en opdeling ikke er vurderet mulig.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i ESPD, Del IV – afsnit B Økonomisk og finansiel formåen angive følgende oplysninger:

1) Tilbudsgivers samlede årsomsætning for hvert af de seneste tre disponible regnskabsår inden for kontraktens genstand, afhængigt af hvornår Tilbudsgiveren blev etableret eller startede sin virksomhed.

2) Tilbudsgivers soliditetsgrad for hvert af de seneste tre disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår Tilbudsgiveren blev etableret eller startede sin virksomhed. Soliditetsgraden angives således som forholdet mellem Tilbudsgivers samlede egenkapital og Tilbudsgivers samlede aktiver.

Hvis Tilbudsgiver ikke har været etableret i tre år, skal der oplyses nøgletal for den tid, Tilbudsgiver har været etableret. Mindstekrav vil da kun gælde for den tid, Tilbudsgiver har været etableret.

Baserer Tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen i relation til opfyldelse af minimumskrav til egnethed, jf. nedenfor, kræver Ordregiver, at Tilbudsgiver og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at Tilbudsgiver opfylder minimumskrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den Tilbudsgiver, som Ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når Ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Erklæring om virksomhedens egenkapital og aktiver i de tre senest disponible årsrapporter/årsregnskaber, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret, hvis tallene for egenkapital og aktiver foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i de tre senest disponible årsrapporter/årsregnskaber afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som minimumskrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst DKK 30 mio. i hvert af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Såfremt Tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som Tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hver af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

Som minimumskrav kræves en soliditetsgrad på mindst 10% i hvert af de seneste tre disponible årsrapport/årsregnskab. Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad. Såfremt Tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som Tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Efter investeringsscreeningsloven (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/842) skal økonomiske aktører, i) som er hjemmehørende uden for EU eller EFTA, eller ii) som er under kontrol af eller underlagt betydelig indflydelse som defineret i loven fra en virksomhed hjemmehørende eller en statsborger fra et land uden for EU eller EFTA, ansøge Erhvervsstyrelsen om tilladelse til at indgå en ”særlig økonomisk aftale” inden for en særligt følsom sektor eller aktivitet. Ordregiver vurderer, at indgåelse af kontrakten kan være omfattet af krav om tilladelse. Tilbudsgiver bør afklare, om dennes aftaleindgåelse vil være omfattet af et sådant krav. Se nærmere herom på https://erhvervsstyrelsen.dk/aftaler-omfattet-af-investeringsscreeningsloven.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 088-268634
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/06/2023
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 09/06/2023
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via det anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i pkt. I.3).

Tilbudsgiver skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 samt § 137, stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 5, nævnte forhold. Tilbudsgiveren kan i dette udbud basere sig på andre aktørers økonomiske kapacitet for at opfylde de egnethedskrav, der er anført i pkt. III.1.2).

Den/de aktør(er), der stiller sin økonomiske kapacitet til rådighed for Tilbudsgiveren, skal underskrive støtteerklæringen (bilag 16), som skal vedlægges tilbuddet. Baserer Tilbudsgiveren sig på andre aktørers økonomiske kapacitet erklærer disse at være solidarisk ansvarlig med Tilbudsgiver. Hvis Tilbudsgiver består af en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) skal Tilbudsgiver vedlægge bilag 15 til tilbuddet.

Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis Tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens §§ 134 a, 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, og udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 5, medmindre Tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af Tilbudsgiveren.

Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er mindre alvorlige, kan dog give anledning til at udelukke Tilbudsgiveren. Inden tildelingsbeslutningen skal den Tilbudsgiver, som Ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 151-152, jf. § 153.

Som alternativ til den dokumentation, der er nævnt i udbudslovens §§ 153-155, 157 og 158 kan Tilbudsgiver forelægge Ordregiver et certifikat for optagelse på en officiel liste over godkendte økonomiske aktører, jf. § 156, som er udstedt af den kompetente myndighed.

Ordregiver kan kun acceptere certifikat for optagelse på en officiel liste fra Tilbudsgivere, der er etableret i det land, som fører den officielle liste.

I relation til pkt. II.1.5) og pkt. II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid, inklusive prisen for alle optioner.

I relation til pkt. IV.2.4 bemærkes, at alle tilbud skal afgives på dansk. Visse bilag samt fagtermer må angives på engelsk, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne.

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Det er ikke nødvendigt for Tilbudsgiver at underskrive sit ESPD-dokument. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt Tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den ledende Tilbudsgiver, der indgiver tilbuddet, at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt Tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på, og ESPD-dokumentet skal være underskrevet af den støttende enhed.

Ordregiver yder ikke deltagelsesvederlag.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnerens Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalender-dage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte Tilbudsgivere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at Ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor Ordregiveren har underrettet de berørte Tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk ind-købssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at Ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor Ordregiveren har underrettet de berørte Tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at Ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/05/2023

Send til en kollega

0.047