23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 092-281913
Offentliggjort
12.05.2023
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Solrød Kommune

Drift af Plejecenteret Christians Have 2023 i Solrød Kommune


Solrød Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Solrød Kommune
CVR-nummer: 68534917
Postadresse: Solrød Center 1
By: Solrød
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 2680
Land: Danmark
Kontaktperson: Lars Engell
E-mail: le@solrod.dk
Telefon: +45 56182275
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.solrod.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/65970
I.3) Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=364489&B=SOLROED
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=364489&B=SOLROED
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Drift af Plejecenteret Christians Have 2023 i Solrød Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Solrød Kommune udbyder plejecenterdriften for en del af kommunens plejecenter, Chr. Have, pt. 62 plejeboliger.

Plejecenterdriften omfatter levering af sygepleje, hverdagsrehabilitering, personlig pleje og praktisk hjælp i en samlet løsning (plejepakke) til de borgere der bor på plejecentret. Endvidere skal diverse administrative opgaver i relation til levering af plejeopgaverne varetages.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 270 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85110000 Hospitalsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed
85141200 Tjenester ydet af sygeplejersker
85144100 Sygepleje på plejehjem
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Solrød Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Solrød Kommune udbyder plejecenterdriften for en del af kommunens plejecenter, Chr. Have, pt. 62 plejeboliger.

Plejecenterdriften omfatter levering af sygepleje, hverdagsrehabilitering, personlig pleje og praktisk hjælp i en samlet løsning (plejepakke) til de borgere der bor på plejecentret. Endvidere skal diverse administrative opgaver i relation til levering af plejeopgaverne varetages.

Udbuddet gennemføres efter Light Regime, som udbud med forhandling.

Den 19. juni 2023 kl. 14:00-15:00 afholdes der besigtigelse på plejecenteret. Deltagelse i besigtigelse er en forudsætning for at kunne afgive tilbud.

Denne bekendtgørelse benyttes som en indkaldelse af tilbud. Virksomheder der ønsker at deltage i udbuddet, skal fremsende anmodning om deltagelse inden Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser jf. punkt IV.2.2

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 110
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 31/05/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet er under udarbejdelse og kan således ikke tilgås på nuværende tidspunkt. Bekendtgørelsens formål er at indkalde interesserede tilbudsgivere til at afgive en interessetilkendegivelse.

Denne bekendtgørelse benyttes som en indkaldelse af tilbud. Virksomheder der ønsker at deltage i udbuddet, skal fremsende anmodning om deltagelse inden Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser jf. punkt IV.2.2

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/05/2023

Send til en kollega

0.093