23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 089-273623
Offentliggjort
08.05.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Syddanmark

Vindere

Drift af almen lægepraksis i 6372 Bylderup-Bov, Aabenraa Kommune

(27.06.2023)
Alles Lægehus A/S
Esbjerg Brygge 30
6700 Esbjerg

Drift af almen lægepraksis i 6372 Bylderup-Bov, Aabenraa Kommune


Region Syddanmark

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Githa Nørager
E-mail: Githa.Norager@rsyd.dk
Telefon: +45 24628828
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181055
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=364090&B=REGIONSYDDK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=364090&B=REGIONSYDDK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Drift af almen lægepraksis i 6372 Bylderup-Bov, Aabenraa Kommune

Sagsnr.: 23/17091
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85121100 Konsultation og behandling hos alment praktiserende læger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Kontrakten vedrører den fulde drift og udførelse af almen lægepraksis efter forskrifterne i den til enhver tid gældende Overenskomst om almen praksis.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85121000 Tjenester ydet af praktiserende læger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Det er Region Syddanmarks ansvar at sikre, at alle borgere i regionen er tilmeldt en praktiserende læge. Lægedækningen i Region Syddanmark er som udgangspunkt baseret på selvstændige praktiserende læger. Der kan dog opstå situationer, hvor en læge ikke kan få solgt sin praksis, eller hvor det på anden måde kan forudses, at der er risiko for, at en gruppe patienter kan komme til at stå uden læge. Af Sundhedslovens § 227, stk. 5, fremgår det, at regionen i sådanne tilfælde kan udbyde driften af en lægepraksis til andre leverandører. En sådan situation er nu opstået i 6372 Bylderup-Bov, Aabenraa kommune. Der er kun én praksis i Bylderup-Bov og denne praksis har ca. 2.000 tilmeldte sikrede. Lægen har meddelt ophør med virkning fra 1. oktober 2023 og regionen har vurderet, at det vil blive vanskeligt at afsætte ydernummeret til en læge, der vil praktisere under overenskomsten. Derfor gennemføres der et udbud af driften af dette ydernummer. Det er vigtigt for regionen at understrege, at der som udgangspunkt knytter sig ca. 2.000 tilmeldte sikrede til det udbudte ydernummer, men der ikke gives garanti for antallet af patienter, som dermed både kan stige og falde i kontraktperioden. Der udbydes drift af 1 lægekapacitet, og der må betjenes 2.700 sikrede pr. kapacitet. Såfremt antallet af tilmeldte sikrede overstiger 2.700, vil der blive tilknyttet endnu en kapacitet til udbudsklinikken. Der vil således blive tilknyttet en lægekapacitet for hver 2.700 tilmeldte sikrede. Udbudsklinikken skal endvidere bidrage til Lægevagten i Region Syddanmark.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 36
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontrakten er tidsubegrænset og uopsigelig for Kunden de første 3 år, hvorfor denne varighed er angivet i II.2.7. Den anslåede værdi i II.1.5 og II.2.6 er beregnet for en 3 årig periode.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Det er et minimumskrav, at soliditetsgraden hos leverandøren (ultimo året) for det senest disponible regnskabsår er minimum 30 %.

Soliditetsgraden udregnes efter følgende formel: Soliditetsgrad = (Egenkapital x 100) / Samlede aktiver.

Ordregiver forventer at anmode den vindende Leverandøren om nedenstående dokumentation for overholdelse af minimumskravene:

Som dokumentation for soliditetsgradens størrelse skal den vindende Leverandør fremsende følgende, afhængigt af, hvilken kategori af virksomhed, Leverandøren tilhører:

• Hvis Leverandøren er revisionspligtig:

o Seneste godkendte årsrapport med revisionserklæring.

• Hvis Leverandøren ikke er revisionspligtig:

o Enten seneste godkendte årsrapport med revisionserklæring eller reviewerklæring,

o eller revisors reviewerklæring om soliditetsgradens størrelse for seneste disponible regnskabsår.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der stilles krav til:

- Bæredygtighed

- Arbejdsmiljø

- Arbejdsklausuler

- Arbejde med børn

- Straffeattester

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Identificering af det økonomiske mest fordelagtige tilbud vil ske ved anvendelse af tildelingskriteriet ”Pris”, idet Ordregiver agter at indgå kontrakt med den Leverandøren, der afgiver tilbud med den laveste pris pr. patient.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 02/06/2023
Tidspunkt: 08:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

I forbindelse med dette udbud gælder EU-forordning 2022/1269, art. 1, nr. 15), der bl.a. ændrer EU-forordning 833/2014 med indsættelse af artikel 5 k om forbuddet mod at tildele offentlige kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland m.v. Der henvises til EU-forordning 2022/1269 for bestemmelsens nærmere ordlyd og omfang.

Ordregiver er berettiget til at kræve dokumentation for tilbudsgiver og evt. underleverandørers etableringssted, ejerforhold og andre oplysninger af relevans for overholdelsen af forbuddet på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen.

Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcing-system, CTM fra EU-Supply. Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via CTM fra EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail.

Såfremt din virksomhed er interesseret i at deltage i udbuddet kræver det online registrering i EU-Supply's CTM. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet.

Bemærk venligst, at både ordregivers og Tilbudsgivers handlinger logges i systemet.

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supply's Support på telefon 70 20 80 14 eller mail til dksupport@eu-supply.com

Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via CTM. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle.

Tilbuddet skal fremsendes via CTM i henhold til udbudsbetingelserne.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: xx
By: vejle
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort), og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Klage over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/05/2023

Send til en kollega

0.048