23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 089-272389
Offentliggjort
08.05.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Midtjylland

Vindere

Udbud af respiratoriske hjælperordninger til hjemmerespirationsområdet

(16.10.2023)
ActivCare A/S
Røjelskær 11
2840 Holte

Udbud af respiratoriske hjælperordninger til hjemmerespirationsområdet

(16.10.2023)
Handicapformidlingen ApS
Åsvejen 36
4330 Hvalsø

Udbud af respiratoriske hjælperordninger til hjemmerespirationsområdet

(16.10.2023)
Adecco A/S
Falkonér Allé 1
2000 Frederiksberg

Udbud af respiratoriske hjælperordninger til hjemmerespirationsområdet


Region Midtjylland

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Skottenborg 26
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Jeppe Pedersen
E-mail: Jeppe.Pedersen@stab.rm.dk
Telefon: +45 40860158
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.rm.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/253854
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg Ø
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
E-mail: indkobskontor@rn.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rn.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=364232&B=REGIONMIDT
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=364232&B=REGIONMIDT
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af respiratoriske hjælperordninger til hjemmerespirationsområdet

Sagsnr.: 1-23-4-101-32-22
II.1.2) Hoved-CPV-kode
98513300 Udsendelse af vikarer til private husstande
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af respiratoriske hjælperordninger til hjemmerespirationsområdet i Region Nordjylland og Region Midtjylland.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 800 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
79620000 Personaleformidling, herunder midlertidigt ansatte
79625000 Anvisning af hospitalspersonale
85140000 Sundhedsvæsen i øvrigt
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører Ordregivers indkøb af respiratoriske hjælperordninger til patienter med kronisk respirationsinsufficiens, dels i form af varetagelse af allerede eksisterende hjælperordninger, som beskrevet i Kontraktbilag 2 og 4a, dels i form af varetagelse af kommende hjælperordninger, jf. Kontraktbilag 2.

Ordregivers indkøb af nye hjælperordninger vil variere imellem forskellige typer af hjælperordninger bl.a. i forhold til antallet af timer og sammensætningen af faggrupper, jf. nærmere Kontraktbilag 2 og 3, og vil ske med kort varsel.

Kravspecifikationen, jf. Kontraktbilag 2, indeholder en uddybende beskrivelse af de udbudte ydelser.

Det fremgår af Kontraktbilag 4a, hvilke eksisterende hjælperordninger, der er omfattet, ligesom disse hjælperordninger er nærmere beskrevet, herunder om der er tale om hjælperordninger op til 12- eller 24-timer, faggruppe, hvilke og antallet af hjælpere, der er tilknyttet de enkelte hjælperordninger, ansættelsesvilkår m.v., jf. nærmere pkt. 11 nedenfor om Virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse.

I nærværende udbud anføres anslåede omfang og det maksimale omfang som mængde (og ikke som værdi). Den maksimale mængde udgøres af det højeste antal af hjælperordninger, som kan indkøbes for henholdsvis Region Nordjylland og Region Midtjylland, uanset den nærmere type af hjælperordning. Den anslåede mængde udgøres af antallet af hjælperordninger, som efter Ordregivers skøn forventes indkøbt for henholdsvis Region Nordjylland og Region Midtjylland, uanset den nærmere type af hjælperordning.

Baggrunden er, at Kontraktens værdi er uforudsigelig, da værdien i høj grad afhænger af de konkrete hjælperordninger, som skal etableres, herunder karakteren af de kommende patienter. Der kan være en endog meget betydelig forskel på værdien af de enkelte hjælperordninger. En enkelt meget omfattende hjælperordning kan således give et meget stort udsving på Kontraktens værdi. Derimod er det muligt at estimere antallet af hjælperordninger på baggrund af historiske data med henblik på at anslå det forventede forbrug. Det er således mere gennemsigtigt og retvisende at angive Kontraktens anslåede omfang og maksimale omfang i form af mængden af hjælperordninger.

Den anslåede og maksimale mængde – forstået som antal hjælperordninger - i Kontraktens løbetid kan anføres således:

Region Nordjylland:

• Samlede anslåede antal hjælperordninger i Kontraktens løbetid: 60

• Samlede maksimale antal hjælperordninger i Kontraktens løbetid: 85

Region Midtjylland:

• Samlede anslåede antal hjælperordninger i Kontraktens løbetid: 140

• Samlede maksimale antal hjælperordninger i Kontraktens løbetid: 200

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Det er et minimumskrav, at den samlede årsomsætning, dvs. nettoomsætningen, for det seneste disponible regnskabsår er minimum 30.000.000 danske kroner, som skal relatere sig til opgaver vedr. hjælperordninger til det respiratoriske område, og/eller BPA-ordninger, der omfatter samme respiratoriske ydelser. Ved BPA-ordninger forstås Borgerstyret Personlig Assistance, som reguleret i Lov om Social Service § 96. Se hertil udbudsbetingelserne pkt. 6.3

Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst 15 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år udregnet fra datoen for tilbudsfristen. Se hertil udbudsbetingelserne pkt. 6.3

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der gælder følgende særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten med hensyn til:

Arbejdsmiljø

Arbejdsklausul

Databehandling

Virksomhedsoverdragelse

Arbejde med børn

Straffeattester

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Identificering af det økonomiske mest fordelagtige tilbud vil ske ved anvendelse af tildelingskriteriet ”Bedste forhold mellem pris og kvalitet” på baggrund af følgende underkriterier og vægtninger:

- Økonomi: 50 %

- Kvalitet 50 %

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 06/06/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcing-system, CTM fra EU-Supply. Således kan udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, downloades via https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=REGIONMIDT. Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail.

Adgang til udbudsmaterialet og deltagelse i udbuddet kræver online registrering i EU-Supply. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet. Efter registreringen logger Tilbudsgiver sig ind i øverste venstre hjørne. Herefter kommer der en oversigt over alle regionens udbud, og der klikkes på det relevante udbud, hvorefter udbudsmaterialet kommer frem, herunder de bilag, som skal afleveres som en del af det samlede tilbud.

Bemærk venligst, at både Ordregivers og Tilbudsgivers handlinger logges i systemet.

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supply's Support på telefon70 20 80 14 eller mail til dksupport@eu-supply.com

Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via spørgsmål/svar-modulet inde i systemet. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle.

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudsloven finder følgende af udbudslovens rivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i nærværende udbud:

• Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet, sociallovgivningsområdet og det arbejdsretlige område, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.

• Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1,nr. 2.

• Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. Udbudslovens § 137, stk.1, nr. 3.

• Tilbudsgiver har uretmæssigt forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces etc., jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 5.

Oplysninger om udelukkelsesgrunde angives i ESPD.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiverenhar offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren harindgået en kontrakt, og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fradagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Klage over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen(miniudbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fradagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi afklagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/05/2023

Send til en kollega

0.082