23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 088-268086
Offentliggjort
05.05.2023
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Køge Kommune

Vindere

Prisindhentning - stomihjælpemidler - Køge Kommune

(26.05.2023)
Mediq Danmark A/S
Kornmarksvej 15-19
2605 Brøndby

Prisindhentning - stomihjælpemidler - Køge Kommune


Køge Kommune

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Køge Kommune
CVR-nummer: 29189374
Postadresse: Torvet 1
By: Køge
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 4600
Land: Danmark
Kontaktperson: Birgit Nielsen
E-mail: birgit-nielsen@koege.dk
Telefon: +45 21141913
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.koege.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Prisindhentning - stomihjælpemidler - Køge Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33141000 Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske forbrugsvarer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Prisindhentning til brug for fastsættelse af Køge Kommunes bevilling af tilskud i henhold til Servicelovens § 112 til det bedst egnede og billigste stomihjælpemiddel. Resultatet af prisindhentningen danner grundlag for bevilling af tilskud til stomihjælpemidler for en kort periode fra medio maj 2023 til 31. oktober 2023.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 250 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33141000 Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske forbrugsvarer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Prisindhentning til brug for fastsættelse af Køge Kommunes bevilling af tilskud i henhold til Servicelovens § 112 til det bedst egnede og billigste stomihjælpemiddel. Resultatet af prisindhentningen danner grundlag for bevilling af tilskud til stomihjælpemidler for en kort periode fra medio maj 2023 til 31. oktober 2023.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Køge Kommune agter at følge fremgangsmåden i § 4 i lov om Klagenævnet for Udbud. Kommunen finder, at prisindhentning kan ske uden forudgående offentliggørelse. Kommunen vil tidligst acceptere stående tilbud efter udløb af 10 kalenderdage efter den dag, hvor bekendtgørelse er offentliggjort. Prisindhentningen sker for at fastsætte tilskudsbeløb efter lov om social service § 112. Prisindhentningen er ikke omfattet af udbudsreglerne, fordi:

-stomiprodukterne hverken leveres, bestilles eller ejes af kommunen,

-det stående tilbud er gældende for borgerne til indkøb af hjælpemidlet, hvorved der ikke etableres et gensidigt bebyrdende aftaleforhold til kommunen, og

-det står borgerne frit at anvende Det stående tilbud i medfør af servicelovens § 112, stk. 3.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
02/05/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Mediq Danmark A/S
CVR-nummer: 86479915
Postadresse: Konrmarksvej 15-19
By: Brøndby
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2605
Land: Danmark
Internetadresse: https://mediqdanmark.dk/
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 2 250 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/05/2023

Send til en kollega

0.031