23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 076-229818
Offentliggjort
18.04.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Direktoratet for Kriminalforsorgen

Misbrugsbehandling i Institution Nr. Snede, Nr. Snede Fængsel og Møgelkær Fængsel


Direktoratet for Kriminalforsorgen

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Forhåndsmeddelelse - Denne bekendtgørelse er en indkaldelse af tilbud

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Direktoratet for Kriminalforsorgen
CVR-nummer: 53383211
Postadresse: Strandgade 100
By: København K
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1401
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Baagøe Rasmussen
E-mail: MetteBaagoe.Rasmussen@krfo.dk
Telefon: +45 72554399
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.kriminalforsorgen.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=359962&B=KRFO
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=359962&B=KRFO
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Misbrugsbehandling i Institution Nr. Snede, Nr. Snede Fængsel og Møgelkær Fængsel

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85144000 Tjenester ydet af behandlingsinstitutioner
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Kriminalforsorgen inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at afgive tilbud

med henblik på indgåelse af kontrakt om behandling af stof- og alkoholmisbrug

hos klienter i Institution Nr. Snede, Nr. Snede Fængsel og Møgelkær Fængsel.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 52 616 666.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33693300 Afhængighedsbehandling
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kriminalforsorgen søger en Leverandør til at forestå behandling af stof- og alkoholmisbrug hos frihedsberøvede i Institution Nr. Snede, Nr. Snede Fængsel og Møgelkær Fængsel. Behandlingen omfatter ambulante behandlingstilbud til hashmisbrugere, brugere af øvrige rusmidler, drift af en døgnbehandlingsafdeling for misbrugere af euforiserende stoffer og alkohol samt efterbehandling.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 52 616 666.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/01/2024
Slut: 31/10/2028
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontrakten har en varighed på 4 år og 10 måneder. Kontrakten kan forlænges med 2x1 år.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Udelukkelse samt egnethed er beskrevet i nærværende Udbudsbekendtgørelse afsnit VI.3

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Tildelingskriteriet er bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Der er tale om et omvendt licitation, det vil sige der evalueres på den bedste kvalitet i forhold til budgettet. Det behandlingsmæssige budget udgør DKK 7.700.000. pr. år.

Da der er tale om en omvendt licitation, hvor budgetrammen på forhånd er fastsat, indgår ”pris” ikke som et underkriterie.

Yderligere informationer om tildelingsproceduren fremgår af udbudsbetingelser.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 22/05/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.5) Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne:

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Udelukkelse:

Tilbudsgiver skal udfylde og underskrive den medfølgende tro- og loveerklæring om, at Tilbudsgiver ikke har forfalden gæld til offentlige myndigheder.

Ovenstående oplysninger skal fremsendes ved anvendelse af Udbudsbilag 2 - Tro og love-erklæring.

Egnethed:

Som dokumentation for Tilbudsgivers egnethed til at løfte opgaven, skal Tilbudsgiver fremsende følgende med tilbuddet:

En referenceliste med angivelse af de betydeligste sammenlignelige opgaver, som Tilbudsgiver har udført i løbet af de seneste tre år med angivelse af blandt andet kundenavn, kontaktperson, beskrivelse af op-gaverne, kontraktsum og kontraktperiode. Bemærk: Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte en eller flere af de oplyste kontaktpersoner.

Krav til reference:

Minimum 1 reference skal være på behandling af stof- og/eller alkoholmisbrug.

Ovenstående oplysninger skal fremsendes ved anvendelse af Udbudsbilag 4 - Referenceliste.

Såfremt Tilbudsgiver udgør en sammenslutning af virksomheder (dvs. hvor flere virksomheder byder sammen som konsortium) skal ovenstående oplysninger og dokumentation gives for hver enkelt virksomhed i sammenslutningen. Der stilles ingen særlige krav til sammenslutningens retlige form, men der skal iblandt sammenslutningens virksomheder udpeges en fælles befuldmægtiget, der tegner alle virksomheder i sammenslutningen. Endvidere skal virksomhederne i sammenslutningen hæfte solidarisk, direkte og ubetinget for Ydelsen og opfyldelsen af kontrakten. Sammenslutningen skal som en del af sit tilbud udfylde og vedlægge Udbudsbilag 3 - Konsortieerklæring.

VI.4)

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet mæglingsorgan i Danmark
By: København
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/04/2023

Send til en kollega

0.078