23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 063-188551
Offentliggjort
29.03.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Struer kommune

Vindere

Udbud på levering af Ortopædisk fodtøj til Struer Kommune

(16.06.2023)
Sahva A/S
Borgervænget 5-7
2100 København Ø

Udbud på levering af Ortopædisk fodtøj til Struer Kommune


Struer kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Struer kommune
CVR-nummer: 29189951
Postadresse: Østergade 11 -15
By: Struer
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 7600
Land: Danmark
Kontaktperson: Asbjørn Kjærgaard
E-mail: asbjorn@struer.dk
Telefon: +45 96848484
Fax: +45 96848109
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/200158829.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.struer.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/200158829.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/200158829.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud på levering af Ortopædisk fodtøj til Struer Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33141740 Ortopædisk fodtøj
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af ortopædisk fodtøj, herunder individuelt fremstillet ortopædisk fodtøj, semiortopædisk fodtøj, fabriksfremstillet fodtøj, fodindlæg, tilretninger samt reparationer til borgere (såvel børn som voksne) i Struer Kommune. Aftalen omhandler levering til borgere med bevilling efter Servicelovens § 112 og er derfor underlagt reglerne om fritvalg.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 600 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Indenfor 60 km af Struer Rådhus

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Det samlede forventede forbrug af de produkter, der er omfattet af udbuddet, udgør på årsbasis ca. 650.000 kr. fordelt på alle kommunens fritvalgsleverandører på området.

Den forventede omsætning er udregnet på baggrund af tidligere behov og forventede forbrugsmønstre inkl. tilskud til fodtøj/fodindlæg, som er købt ved fritvalgsleverandører, med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Der er således alene tale om et estimat, som ikke er bindende for ordregiver, da omfanget og omsætningen af ortopædisk fodtøj, tilretninger, fodindlæg m. vil være afhængig af de til enhver tid udstedte bevillinger til borgere i henhold til Servicelovens § 112 jf. LBK nr. 170 af 24/01/2022. Tilsvarende gælder for vægtninger angivet i tilbudslisten.

Det bemærkes, at der i henhold til Servicelovens § 112 er frit hjælpemiddelvalg, hvilket medfører, at borgere frit kan vælge anden leverandør end den, kommunen har indgået aftale med. Benyttes det frie hjælpemiddelvalg kan borgeren maksimalt få bevilget tilskud, svarende til det beløb, som kommunen vil kunne anskaffe det pågældende hjælpemiddel til i henhold til den rammeaftale, som vil blive indgået på baggrund af dette udbud.

Implicit i det frie hjælpemiddelvalg ligger også, at borgeren til enhver tid har mulighed for at vælge et dyrere produkt end det, kommunen bevilger som værende det bedst egnede og billigste.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

De angivne vægtninger i bilag 3 - tilbudsliste, er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet og forventede aktivitetsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet og er ikke forpligtende for Ordregiver.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Tilbudsgiver skal oplyse sin samlede omsætning i det seneste afsluttede årsregnskab.

- Tilbudsgiver skal oplyse sin egenkapital for det seneste afsluttede årsregnskab.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Det er et minimumskrav, at Tilbudsgivers omsætning har været minimum 1.000.000 kr. Har Tilbudsgiver ikke afsluttet noget regnskabsår, er det et minimumskrav, at Tilbudsgiver via Tilbudsgivers bogholderi kan dokumentere, at Tilbudsgiver ved afslutningen af sidste kvartal havde den fornødne omsætning. Dokumentationen skal være attesteret af en uafhængig revisor.

- Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver ved afslutningen af det seneste regnskabsår havde en positiv egenkapital (over 0 kr.). Har Tilbudsgiver ikke afsluttet nogen regnskabsår, er det et minimumskrav, at Tilbudsgiver kan dokumentere ved balance fra Tilbudsgivers bogholderi, at Tilbudsgiver ved afslutningen af sidste kvartal har en positiv egenkapital. Balancen skal være attesteret af en uafhængig revisor.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der er krav til referencer

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav at Tilbudsgiver kan anføre minimum 1 sammenlignelig reference inden for de seneste 3 år, hvor Tilbudsgiver - via igangværende eller afsluttet kontrakt/rammeaftale - i løbet af de sidste 3 år har varetaget levering af ortopædisk fodtøj - det vil sige individuelt fremstillet fodtøj, semiortopædisk fodtøj, fabriksfremstillet fodtøj og/eller ortopædiske fodindlæg - til borgere med bevilling i henhold til Servicelovens §112. Det er ikke et krav, at referencerne vedrører alle produkttyperne - det vil sige individuelt fremstillet fodtøj, semiortopædisk fodtøj, fabriksfremstillet fodtøj og ortopædiske fodindlæg. Tilbudsgiver bedes oplyse kontaktoplysninger (navn, tlf. nr., e-mail) for referencen der angives.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Leverandøren er i hele aftalens løbetid forpligtet til at opretholde en erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 5 mio. kr. pr. år. Leverandøren skal på Ordregiverens an-modning godtgøre forsikringens eksistens og omfang.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/05/2023
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 10/05/2023
Tidspunkt: 10:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Det vil ikke være muligt for tilbudsgivere at overvære åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Inden den udbudte aftale udløber.

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD): Tilbudsgiver skal udfylde ESPD-dokument elektronisk via Mercell.

Der stilles ikke krav om underskrift på ESPD-dokumentet.

Tilbudsgiver skal bekræfte, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136 (se ESPDs afsnit "Udelukkelse"). Derudover finder udbudslovens §134a anvendelse.

Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, i udbudslovens § 137 (se ESPDs afsnit: "Udelukkelse"):

- Tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2,

For danske virksomheders vedkommende vil der for vinderen af udbuddet blive anmodet om en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen som dokumentation for, at den vindende tilbudsgiver ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, jf. Udbudslovens § 153, og denne serviceattest må maksimalt være udstedt 6 måneder før tilbudsfristen.

Er Tilbudsgiver ikke fra Danmark, og udsteder Tilbudsgivers hjemland ikke de relevante certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love.

Den maksimale værdi og dermed det maksimale træk på aftalen over de potentielt 48 måneder kan max være DKK 4.000.000. Såfremt dette beløb skulle overstiges i aftaleperioden, vil aftalen have udtømt sin virkning.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/03/2023

Send til en kollega

0.047