23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 060-174011
Offentliggjort
24.03.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Høje-Taastrup Kommune

Vindere

EU-Udbud af stomihjælpemidler

(02.06.2023)
Kirstine Hardam A/S
Fabersvej 15
7500 Holstebro

EU-Udbud af stomihjælpemidler


Høje-Taastrup Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Høje-Taastrup Kommune
CVR-nummer: 19501817
Postadresse: Rådhusstræde 1
By: Taastrup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2630
Land: Danmark
Kontaktperson: Pia Blak
E-mail: PiaBl@htk.dk
Telefon: +45 29616018
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.htk.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/330953
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=358496&B=HTK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=358496&B=HTK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU-Udbud af stomihjælpemidler

Sagsnr.: 22/6260
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Høje-Taastrup Kommune udbyder stomihjælpemidler til borgeren i Høje-Taastrup Kommune jf. Serviceloven.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 800 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33100000 Medicinsk udstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Høje-Taastrup Kommune udbyder stomihjælpemidler til borgeren i Høje-Taastrup Kommune jf. Serviceloven.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Tilbudsgiver skal i sit tilbud vedlægge en underskrevet bekræftelse fra de af Tilbudsgiver benyttede producenter af stomiposer og plader – vejledning af borgere (Bilag D). Der skal afleveres ét udfyldt og underskrevet eksemplar af bilag for hver producent af produkter, der indgår i tilbuddet jf. pkt. 4.1.2 i udbudsbetingelserne.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at være økonomisk egnet til at opfylde kontrakten:

- Tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum pr. forsikringsår på minimum DKK 5 mio. for tingsskade og DKK 10 mio. ved personskade.

- Tilbudsgiver må ikke have nogen forbehold i revisionsbemærkningerne de sidste 2 regnskabsperioder.

- Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital i de 3 seneste regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at være økonomisk egnet til at opfylde kontrakten:

- Tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum pr. forsikringsår på minimum DKK 5 mio. for tingsskade og DKK 10 mio. ved personskade.

- Tilbudsgiver må ikke have nogen forbehold i revisionsbemærkningerne de sidste 2 regnskabsperioder.

- Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital i de 3 seneste regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at være teknisk og fagligt egnet til at opfylde kontrakten:

- Tilbudsgiver skal kunne fremvise minimum 3 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristens dato. Referencerne skal vedrøre levering af stomihjælpemidler.

- Hver reference skal som minimum have haft en omsætning på DKK 1.000.000 eksklusive moms inden for de 3 år regnet fra tidspunktet fra tilbudsfristen.

De tre referencer skal indeholde:

- en beskrivelse af de præsterede varer/ydelser

- beløb for hele den præsterede ydelse

- tidspunkt for udførelsen (dato for start og slut)

- modtager af ydelsen (med navn og Kontaktoplysninger – tlf. og/eller e-mail)

Referencerne skal leve op til følgende mindstekrav:

• at være igangværende eller udført inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristens dato

• at leverancerne har været til offentlige myndigheder

• Hver reference skal have en størrelse svarende til minimum DKK 1.000.000 eksklusive moms

• at minimum én af de 3 referencer skal udover levering af stomihjælpemidler

- Tilbudsgiver skal have et e-bevillingssystem, der kan tilgås af både kommuner og fagpersonale. (mindstekrav)

Tilbudsgiver skal vedlægge CV’er for de fagpersoner der allokeres til opgaveløsningen med at vejlede fagpersoner og borgere. Tilbudsgiver vedhæfter CV’et(er) tilbuddet.

CV’et skal indeholde:

• Navn

• Uddannelse

• Relevante efter/videreuddannelser

• Tidligere ansættelser og arbejdsfunktioner

• Relevante arbejdsfunktioner og udførte opgaver i nuværende ansættelse

• Eventuelle ledelsesopgaver

• Erfaring inden for den udbudte opgave og nyttiggørelse heraf.

Såfremt CV’et ikke indeholder samtlige informationer, vil Tilbudsgiver blive erklæret ukonditionsmæssig.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at være teknisk og fagligt egnet til at opfylde kontrakten:

- Tilbudsgiver skal kunne fremvise minimum 3 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristens dato. Referencerne skal vedrøre levering af stomihjælpemidler.

- Hver reference skal som minimum have haft en omsætning på DKK 1.000.000 eksklusive moms inden for de 3 år regnet fra tidspunktet fra tilbudsfristen.

De tre referencer skal indeholde:

- en beskrivelse af de præsterede varer/ydelser

- beløb for hele den præsterede ydelse

- tidspunkt for udførelsen (dato for start og slut)

- modtager af ydelsen (med navn og Kontaktoplysninger – tlf. og/eller e-mail)

Referencerne skal leve op til følgende mindstekrav:

• at være igangværende eller udført inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristens dato

• at leverancerne har været til offentlige myndigheder

• Hver reference skal have en størrelse svarende til minimum DKK 1.000.000 eksklusive moms

• at minimum én af de 3 referencer skal udover levering af stomihjælpemidler

- Tilbudsgiver skal have et e-bevillingssystem, der kan tilgås af både kommuner og fagpersonale. (mindstekrav)

Tilbudsgiver skal vedlægge CV’er for de fagpersoner der allokeres til opgaveløsningen med at vejlede fagpersoner og borgere. Tilbudsgiver vedhæfter CV’et(er) tilbuddet.

CV’et skal indeholde:

• Navn

• Uddannelse

• Relevante efter/videreuddannelser

• Tidligere ansættelser og arbejdsfunktioner

• Relevante arbejdsfunktioner og udførte opgaver i nuværende ansættelse

• Eventuelle ledelsesopgaver

• Erfaring inden for den udbudte opgave og nyttiggørelse heraf.

Såfremt CV’et ikke indeholder samtlige informationer, vil Tilbudsgiver blive erklæret ukonditionsmæssig.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/05/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 03/11/2023
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 04/05/2023
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Der vil ikke være mulighed for at være med til åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

2027

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Det er Ordregiveres forventning, at det samlede indkøb over 4 år på Rammeaftalen vil være ca. 12.800.000 DKK og maksimalt 20.000.000 DKK.

Udbuddet gennemføres som et sortimentsudbud, således at Ordregiver i Tilbudslisten (Bilag B) har anført de udbudte produktkategorier i overensstemmelse med udbudslovens § 45.samt en beskrivelse af hver af disse. Tilbudsgiver skal byde ind med samtlige varer i sit sortiment, som kan kategoriseres som hørende under de i Tilbudslisten oplistede produktkategorier. Tilbudsgivers sortiment skal dække det danske sortiment af de producenter som Ordregivers borgere har benyttet i 2020 – 2021 jf. Bilag C.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/03/2023

Send til en kollega

0.063