23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 051-151791
Offentliggjort
13.03.2023
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Køge Kommune

Vindere

(13.03.2023)
Tandteknikerhuset
Stationspladsen 1, 1. sal
4600 Køge

Prisindhentning til brug for fastsættelse af bevillingsgrundlag ved bevilling af tandproteser


Køge Kommune

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Køge Kommune
CVR-nummer: 29189374
Postadresse: Torvet 1
By: Køge
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4600
Land: Danmark
Kontaktperson: Birgit Nielsen
E-mail: birgit-nielsen@koege.dk
Telefon: +45 21141913
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.koege.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Prisindhentning til brug for fastsættelse af bevillingsgrundlag ved bevilling af tandproteser

Sagsnr.: 2022-019294
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33138100 Tandproteser
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Prisindhentning til brug for fastsættelse af bevillingsgrundlaget for bevilling af helbredstillæg til bedst egnede og billigste tandproteser i medfør af lov om social pension § 14a, stk. 4, og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig of almindelig førtidspension mv. § 18, stk. 4

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33138100 Tandproteser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

Solrød Kommune og Køge Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Køge og Solrød Kommune gennemfører prisindhentning på tandproteser. Den aktør der afgiver tilbud med den samlet set laveste pris, forpligter sig ved sit pristilbud til at sælge tandproteser til borgere i Køge Kommune og Solrød Kommune til den pris, som er afgivet ved denne prisindhentning. Pristilbuddet gælder kun borgere i Køge Kommune og Solrød Kommune som er bevilliget helbredstillæg til betaling af udgifter til tandprotese.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Udbuddet er ikke omfattet af udbudsdirektivet.

Ordregiver agter at følge den fremgangsmåde, der er beskrevet i § 4 i Lov om Klagenævnet for Udbud (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer), idet kommunerne finder, at prisaftale kan indgås uden forudgående offentliggørelse.

Ordregiver vil tidligst indgå prisaftale efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelse i EU-Tidende er blevet offentliggjort.

Prisindhentningen er ikke omfattet af udbudsreglerne, idet:

- der med prisindhentningen ikke indgås en gensidig bebyrdende aftale: indhentningen af priser sker alene med henblik på at fastsætte bevillingsgrundlag/helbredstillæg i med før af lov om social pension §14a, stk. 4 og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig of almindelig førtidspension mv. § 18, stk. 4.

- ordregiver intet indkøb foretager i medfør af prisindhentningen.

- tandproteser hverken leveres, bestilles eller ejes af ordregiver. Det er borgeren, der indkøber tandprotesen og bliver ejer af samme.

- det står borgeren frit for at anvende pristilbuddet eller gøre brug af frit valg

- ordregiver frigøres ved denne prisindhentning ikke for en eller flere forpligtelser der ellers ville påhvile kommunerne.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
08/03/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Tandteknikerhuset
CVR-nummer: 16840548
Postadresse: Stationspladsen 1, 1. sal
By: Køge
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 4600
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 2 500 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 2 500 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Prisindhentningen gennemføres af Køge Kommune på vegne af Køge Kommune og Solrød Kommune.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/03/2023

Send til en kollega

0.047