23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 043-126870
Offentliggjort
01.03.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Københavns Kommune - Socialforvaltningen

Vindere

Udbud af 16 pladser efter servicelovens § 107 til voksne mellem 35 og 65 år med psykisk sygdom og aktivt forbrug af rusmidler

(10.07.2023)
Pensionatet Mette Marie
Hyltebjerg alle 73-75
2720 Vanløse

Udbud af 16 pladser efter servicelovens § 107 til voksne mellem 35 og 65 år med psykisk sygdom og aktivt forbrug af rusmidler


Københavns Kommune - Socialforvaltningen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Socialforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Jon Falkenberg Kehler
E-mail: sy0s@kk.dk
Telefon: +45 33663366
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/197717861.aspx
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/197717861.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/197717861.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Kommune
I.5) Hovedaktivitet
Social beskyttelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af 16 pladser efter servicelovens § 107 til voksne mellem 35 og 65 år med psykisk sygdom og aktivt forbrug af rusmidler

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85300000 Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Målgruppen for tilbuddet omfatter socialt vanskeligt stillede borgere med sindslidelse og forbrug af rusmidler, og som ved visitationstidspunktet er mellem 35 og 65 år. Borgerne har behov for en betydelig personalestøtte, men kræver ikke støtte én til én og ikke på døgnbasis. Således har målgruppen behov for støtte i dagtiden, men kan være uden personale støtte i aften/nattetimerne.Målgruppen for tilbuddet omfatter socialt vanskeligt stillede borgere med sindslidelse og forbrug af rusmidler, og som ved visitationstidspunktet er mellem 35 og 65 år. Borgerne har behov for en betydelig personalestøtte, men kræver ikke støtte én til én og ikke på døgnbasis. Således har målgruppen behov for støtte i dagtiden, men kan være uden personale støtte i aften/nattetimerne.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85310000 Sociale foranstaltninger
85311000 Sociale foranstaltninger med institutionsophold
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Målgruppen for tilbuddet omfatter socialt vanskeligt stillede borgere med sindslidelse og forbrug af rusmidler, og som ved visitationstidspunktet er mellem 35 og 65 år. Borgerne har behov for en betydelig personalestøtte, men kræver ikke støtte én til én og ikke på døgnbasis. Således har målgruppen behov for støtte i dagtiden, men kan være uden personale støtte i aften/nattetimerne.

Borgerne kan have en udadreagerende adfærd, men ikke i en grad at den går ud over medbeboeres, medarbejderes eller naboers sikkerhed og tryghed. Borgerne har for de flestes vedkommende skader eller påvirkning af hjernen og er desuden præget af psykisk sygdom, herunder lidelser inden for skizofrenispektret, personlighedsforstyrrelse, angstlidelser, depression el. lignende tilstande. Det vil dog ikke være alle borgere i målgruppen, der er endeligt diagnosticerede, idet det kan være særdeles vanskeligt at udrede borgerne psykiatrisk, da de typisk er stofpåvirket en stor del af tiden.

Der ses hos målgruppen generelt kognitive udfordringer i forhold til hukommelse, tidsfornemmelse og koncentrationsevne.

Borgerne er i udgangspunktet fysisk selvhjulpne. Der kan naturligvis være perioder med fysisk sygdom, som kræver særlige hensyn, men som udgangspunkt klarer de selv at bevæge sig omkring.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: De fysiske rammer / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Lokation / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Opgavens formål og indhold / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Faglige kompetencer / Vægtning: 25 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2024
Slut: 31/12/2027
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten giver mulighed for 2*12 måneders forlængelse

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten giver mulighed for 2*12 måneders forlængelse

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1. Gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår eller omsætning i det seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum DKK 5.000.000 (ekskl. moms).

2. Erhvervs- og produktansvarsforsikring omfattende de Ydelser, der fremgår af Aftalen, skal pr. forsikringsår dække mindst 10.000.000 DKK

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/04/2023
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 11/04/2023
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbuddet gennemføres som udbud efter light-regimet med forhandling, men uden prækvalifikation, hvilket indebærer, at enhver økonomisk aktør kan afgive tilbud.

Ordregiver forhandler med alle tilbudsgivere, der indgiver et tilbud, der ikke afviger fra udbudsmaterialets grundlæggende elementer, tildelingskriterier eller mindstekrav.

Afviger tilbudsgivers tilbud fra de bestemmelser og vilkår, der fremgår af udbudsmaterialet, kan disse bestemmelser og vilkår forhandles på udbuddets forhandlingsmøde(r), såfremt disse ikke medfører ændringer af udbudsmaterialets grundlæggende elementer, tildelingskriterier eller mindstekrav.

Der kan ikke forhandles om ændringer af udbudsmaterialets grundlæggende elementer, tildelingskriterier eller mindstekrav, og Ordregiver forbeholder sig retten til at afslå samtlige indledende tilbud, der ikke lever op til disse dele af udbudsmaterialet, således at disse tilbudsgivere ikke får mulighed for at deltage i forhandlingerne.

Vælger Ordregiver at invitere samtlige potentielle Leverandører, der har taget forbehold for udbudsmaterialets grundlæggende elementer, tildelingskriterier eller mindstekrav, til forhandling, vil Ordregiver, på forhandlingsmødet, bede Leverandørerne afgive et endeligt tilbud, der ikke afviger fra udbudsmaterialets grundlæggende elementer, tildelingskriterier eller mindstekrav.

Ordregiver gør opmærksom på, at tilbud med flere afvigelser fra ikkegrundlæggende elementer i udbudsmaterialet efter omstændighederne tilsammen vil kunne udgøre et grundlæggende element.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/02/2023

Send til en kollega

0.047