23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 041-121066
Offentliggjort
27.02.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Zealand Business College (ZBC)

Offentligt EU udbud vedr. eksamensvagter


Zealand Business College (ZBC)

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Zealand Business College (ZBC)
CVR-nummer: 10521815
Postadresse: Selandia Park 6
By: Ringsted
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 4100
Land: Danmark
Kontaktperson: Camilla Heidam Larsen
E-mail: cmhl@zbc.dk
Telefon: +45 28885172
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/197145685.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.zbc.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: NEXT Uddannelse København
CVR-nummer: 11748708
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 25
By: Valby
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Kontaktperson: Jeppe Pedersen
E-mail: jpp@nextkbh.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://nextkbh.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: TEC
CVR-nummer: 20578912
Postadresse: Stæhr Johansens Vej 7
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Jan Louis Svenningsen
E-mail: jlsv@tec.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.tec.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: ZBC
CVR-nummer: 10521815
Postadresse: Selandia Park 6
By: Ringsted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4100
Land: Danmark
Kontaktperson: Camilla Heidam Larsen
E-mail: cmhl@zbc.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.zbc.dk/
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/197145685.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/197145685.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Offentligt EU udbud vedr. eksamensvagter

II.1.2) Hoved-CPV-kode
79620000 Personaleformidling, herunder midlertidigt ansatte
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedr. eksamensvagter omhandler NEXT Uddannelse København, TEC samt ZBCs (Ordregiveren) indkøb af tjenesteydelser i form af eksamensvagter ved disses afholdelse af terminsprøver, eksamener, årsprøver og lignende.

Udbuddet er tilrettelagt som et offentligt udbud med tilhørende rammeaftale i henhold til LBK nr. 10 af 6/1-2023, bekendtgørelse af udbudsloven.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 200 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85312320 Konsulenttjenesteydelser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK011 Byen København
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
NUTS-kode: DK02 Sjælland
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter således erhvervsskolerne NEXT, TEC samt ZBCs indkøb af tjenesteydelser i form af eksamensvagter ved disses afholdelse af terminsprøver, eksamener, årsprøver og lignende.

Der vil være tale om en eneleverandøraftale i form af rammeaftale mellem én leverandør og skolerne.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Option på forlængelse af rammeaftalen i 2x12 måneder på uændrede vilkår

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse af rammeaftalen i 2x12 måneder på uændrede vilkår

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

En økonomisk aktør udelukkes fra deltagelse i udbuddet, hvis denne er omfattet af én eller flere af følgende obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. Udbudslovens § 134 a, § 135, stk. 1 - 3 og § 136, stk. 1, nr.1-4.

Tillige udelukkes en økonomisk aktør hvis denne er omfattet af én eller flere af følgende frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 (om tilsidesættelse af forpligtelser inden for det miljø-, social- og arbejdsretlige område) og 2 (om insolvens mv.).

En økonomisk aktør udelukkes således, hvis der ikke kan svares nej til de i ESPD del III afsnit A-C nævnte udelukkelsesgrunde. Dette gælder dog ikke, hvis denne har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for at den pågældende er pålidelig, jf. Udbudslovens § 138, eller hvis udelukkelsesgrunden vil være forældet på tidspunktet for beslutning om kontrakttildeling.

Der henvises til Udbudslovens § 135-137 og Udbudsbekendtgørelsens pkt. III.1.1 for yderligere beskrivelse af udelukkelsesgrundene, samt hvilken dokumentation den vindende tilbudsgiver skal kunne fremlægge, hvis Ordregiver anmoder herom

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal angive følgende vedr. økonomisk og finansiel formåen i ESPD

- Nettoomsætning i det seneste offentliggjorte årsregnskab.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der stilles følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen:

- Nettoomsætning på mindst DKK 1.600.000,00 ekskl. moms i det seneste offentliggjorte årsregnskab

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/03/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 28/09/2023
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 28/03/2023
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Den maksimale værdi ved indkøb på rammeaftalen skønnes angivet til DKK 5.500.000,00 ekskl. moms for at sikre, at denne dækker indkøbsbehovene hos Ordregiverne for Rammeaftaleperioden inkl. optioner (4 årig periode).

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/02/2023

Send til en kollega

0.078