23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 035-099454
Offentliggjort
17.02.2023
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Aarhus Kommune

Levering af virksomhedsrettede forløb til aktivitetsparate over 30 år


Aarhus Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Rådhuspladsen 2
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Kirstine Thalund Eriksen
E-mail: kite@aarhus.dk
Telefon: +45 41864340
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.aarhus.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/aarhus-kommune/tenderinformationshow.aspx?Id=135214
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering af virksomhedsrettede forløb til aktivitetsparate over 30 år

Sagsnr.: 135214
II.1.2) Hoved-CPV-kode
80000000 Uddannelse og undervisning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Levering af virksomhedsrettede forløb til aktivitetsparate over 30 år.Målgruppen er primært aktivitetsparate over 30 år, som har andre problemer udover ledighed, og som har ingen eller få erfaringer med arbejdsmarkedet, men kan også være borgere, som er omfattet af integrationsloven.Målsætningen med det virksomhedsrettede forløb er at øge borgerens mulighed for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet enten i ordinær beskæftigelse ellers deltids. Forløbet kan være både fagligt og personligt opkvalificerende via individuel og holdbaseret undervisning og samtaler kombineret med virksomhedspraktik, som en naturlig del af vejen imod selvforsørgelse. Virksomhedspraktikken etableres i samarbejde med Jobcentret.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85312300 Vejledning og rådgivning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Levering af virksomhedsrettede forløb til aktivitetsparate over 30 år.Målgruppen er primært aktivitetsparate over 30 år, som har andre problemer udover ledighed, og som har ingen eller få erfaringer med arbejdsmarkedet, men kan også være borgere, som er omfattet af integrationsloven.Målsætningen med det virksomhedsrettede forløb er at øge borgerens mulighed for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet enten i ordinær beskæftigelse ellers deltids. Forløbet kan være både fagligt og personligt opkvalificerende via individuel og holdbaseret undervisning og samtaler kombineret med virksomhedspraktik, som en naturlig del af vejen imod selvforsørgelse. Virksomhedspraktikken etableres i samarbejde med Jobcentret.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 36
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den fremtidige rammeaftale kan forlænges i op til 12 måneder.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Ansøger skal underskrive på tro og love om opfyldelse af udbudslovens §§ 135-137 samt tro og love erklæring vedr. russisk etablering og ejerskab.Aarhus Kommune har derudover et ønske om at indgå rammeaftale med økonomisk solide virksomheder, da det har væsentlig betydning, at leverandørvirksomheder består under hele kontraktperioden. Aarhus Kommune accepterer derfor kun ansøgninger fra ansøgere, som i de sidste 2 regnskabsår har haft en soliditetsgrad på minimum 15%.Aarhus Kommune accepterer kun tilbud fra ansøgere, som kan sandsynliggøre overfor udbyder, at ansøger har faglig og teknisk formåen til at løfte den udbudte opgave. Det vil sige, at ansøgeren ved referenceliste skal dokumentere, at ansøger har udført sammenlignelige leverancer indenfor det udbudte område, herunder målgruppe. Ansøgeren skal udfylde referencelisten i ansøgningsskabelonen til prækvalifikation (Bilag 4) over de op til 5 mest sammenlignelige leverancer, der er udført i løbet af de seneste 5 år&nbsp; &nbsp;&nbsp;<br><br>Aarhus Kommune ønsker at prækvalificere 5 ansøgere, og at indgå rammeaftale med 2 leverandører.&nbsp;

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Rammeaftalerne vil blive tildelt de tilbudsgivere, der afgiver det for Aarhus Kommune økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra kriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet. Underkriteriet pris vægtes med 40% og underkriteriet kvalitet vægtes med 60%. Tildeling af kontrakter under rammeaftalen sker efter direkte tildeling på grundlag af antal tildelte point.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 22/03/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Aarhus Kommune forbeholder sig ret til at tildele en rammeaftale på grundlag af det indledende tilbud. Forhandlingsforløbet løber i en fase, hvor tilbudsgiver indkaldes til et forhandlingsmøde. Der ydes ikke vederlag for deltagelse i frohandlingerne.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2.Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1.Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/02/2023

Send til en kollega

0.047