23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 033-096359
Offentliggjort
15.02.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Midtjylland

Vindere

Kardiologisk udredning

(19.05.2023)
Danske Speciallæger ApS
Dytmærsken 8, 2
8900 Randers C

Kardiologisk udredning

(19.05.2023)
Aros Privathospital
Skejbyparken 154
8200 Aarhus N

Kardiologisk udredning

(19.05.2023)
Aleris Privathospital
Gyngemose Parkvej 66
2860 Søborg

Kardiologisk udredning


Region Midtjylland

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Skottenborg 26
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Thit Bast Schmidt
E-mail: LINSCD@rm.dk
Telefon: +45 21526003
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.udbud.rm.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/253854
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=353410&B=REGIONMIDT
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=353410&B=REGIONMIDT
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kardiologisk udredning

Sagsnr.: 1-31-72-215-22
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85111000 Hospitalsvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Nærværende rammeaftale vedrører kardiologisk udredning og er opdelt geografisk i to delaftaler. Formålet med udbuddet er at sikre patienter en kort ventetid og sikre overholdelse af udrednings- og behandlingsfristen. Regionen ønsker derfor at indgå aftale med to privathospitaler, klinikker eller speciallæger pr. delkontrakt, der kan påbegynde udredning senest 21 dage efter Regionen fremsender henvisningen til Leverandøren, og have færdiggjort udredningen inden for 30 dage fra det offentlige hospital modtager henvisningen.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kardiologisk udredning (henvisende enhed: Aarhus Universitetshospital, Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Gødstrup)

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
85110000 Hospitalsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed
85111200 Konsultation og behandling på medicinsk afdeling
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

I og omkring Midtjylland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 omfatter kardiologisk udredning, hvor henvisning foretages fra følgende henvisende enheder: Aarhus Universitetshospital, Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Horsens, Den estimerede mængde, der forventes aftaget på delaftale 1 er 5.800 kardiologiske udredninger for hele kontraktperioden inklusiv eventuelle optioner/forlængelser (en periode på i alt 4 år). Den maksimale mængde der kan aftages på delaftale 1 er 9.000 kardiologiske udredninger for hele kontraktperioden inklusiv eventuelle forlængelser (en periode på i alt 4 år).

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 24
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Rammeaftalens løbetid er to år fra kontraktstart. Det er muligt at forlænge aftalen med 2x12 måneder.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kardiologisk udredning (henvisende enhed: Regionshospitalet Gødstrup og Hospitalsenhed Midt)

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
85110000 Hospitalsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed
85111200 Konsultation og behandling på medicinsk afdeling
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

I og omkring Midtjylland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 omfatter kardiologisk udredning, hvor henvisning foretages fra følgende henvisende enheder: Regionshospitalet Gødstrup og Hospitalsenhed Midt. Den estimerede mængde, der forventes aftaget på delaftale 2 er 8.800 kardiologiske udredninger for hele kontraktperioden inklusiv eventuelle optioner/forlængelser (en periode på i alt 4 år). Den maksimale mængde der kan aftages på delaftale 2 er 11.000 kardiologiske udredninger for hele kontraktperioden inklusiv eventuelle forlængelser (en periode på i alt 4 år).

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 24
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Rammeaftalens løbetid er to år fra kontraktstart. Det er muligt at forlænge aftalen med 2x12 måneder.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Lægerne som anvendes til udførelse af kardiologisk udredning efter nærværende rammeaftale, skal have gyldig speciallægeautorisation inden for intern medicin: Kardiologi. Der henvises i øvrigt til lov nr. 731 af 08. juli 2019 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Identificering af det økonomisk mest fordelagtige tilbud vil ske på grundlag af tildelingskriteriet "pris". Den tilbudsgiver, der for hver delkontrakt har afgivet den laveste pris (tilbudssum), anses for vinder af den pågældende delkontrakt og tildeles kontrakt som leverandør 1. Den tilbudsgiver, der for hver delkontrakt har afgivet den næstlaveste pris (tilbudssum), tildeles kontrakt som leverandør 2.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 10/03/2023
Tidspunkt: 23:59
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, og 6 måneder efter at ordregiver har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiver, gerne pr. e-mail.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/02/2023

Send til en kollega

0.078