23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 032-093558
Offentliggjort
14.02.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

Vindere

Genudbud af rammeaftale om levering af skærmbriller

(17.04.2023)
Synoptik A/S
Lyskær 1
2730 Herlev

Opdateringer

Rettelse
(21.02.2023)

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 02-03-2023
Time: 12:00
Læses:
Dato: 09-03-2023
Time: 12:00

IV.2.7
Placering af det tekst, der skal ændres:Dato
I stedet for:
Dato: 02-03-2023
Time: 12:00
Læses:
Dato: 09-03-2023
Time: 12:00

Genudbud af rammeaftale om levering af skærmbriller


Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Andrea Garcevic
E-mail: vi7h@kk.dk
Telefon: +45 23813291
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/188728073.aspx
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/188728073.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/188728073.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Genudbud af rammeaftale om levering af skærmbriller

Sagsnr.: 2022-0179451
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33730000 Øjenplejeprodukter og korrigerende linser
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på stel og glas til skærmbriller til brug for medarbejdere i København Kommune.

Rammeaftalens maksimale værdi er DKK 3.500.000.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 400 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33734000 Briller
33734100 Stel og indfatninger til briller
33734200 Glas til briller
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter navnlig:

- levering af stel til skærmbriller,

- levering af glas til skærmbriller,

- udførelse af synsprøver, og

- rådgivning og tilpasning i forbindelse med udlevering og servicering

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen indeholder 2 forlængelsesoptioner, der hver giver Ordregiver ret til en forlængelse på 12 måneder, således at aftalen ved udnyttelse af begge optioner kan løbe op til 4 år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgivers medarbejdere skal have de fornødne autorisationer som optiker/optometrist.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Kopi af forsikringspolice eller erklæring fra det relevante forsikringsselskab

- Tilbudsgivers revisorpåtegnet årsregnskab med angivelse af tilbudsgivers samlede omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår.

- Tilbudsgivers revisorpåtegnet årsregnskab med angivelse af tilbudsgivers soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår.

Tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som Ordregiver vurderer passende, hvis tilbudsgiver af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge ovenstående dokumenter. Denne undtagelsesmulighed gælder kun, hvis der foreligger en gyldig grund til at tilbudsgiver ikke kan fremlægge den krævede dokumentation, og hvis årsagen til dette, ikke kan henregnes til tilbudsgiveren selv. Det kan f.eks. være i den situation, hvor tilbudsgiver er en nystartet virksomhed eller en virksomhed under stiftelse, og derfor ikke kan fremlægge de ovenstående krævede dokumenter. I den situation skal tilbudsgiveren med anden passende dokumentation godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen. Det er Ordregivers vurdering, om dokumentationen i den konkrete situation er tilstrækkelig og dermed "passende", ligesom det er Ordregivers vurdering, om der foreligger en "gyldig grund".

Såfremt der er sket væsentlige ændringer siden aflæggelsen af seneste årsrapport, lægges det korrigerede beløb til grund.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at være økonomisk egnet til at opfylde kontrakten:

- Tilbudsgivers gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår eller tilbudsgivers omsætning i det seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum DKK 3.500.000 (ekskl. moms).

- Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad på mindst 15 % i det seneste disponible regnskabsår.

Leverandøren er forpligtet til fra Aftalens ikrafttræden og indtil 10 år efter levering af den sidste Leverance at tegne og holde følgende forsikringer i kraft:

- Alle lovpligtige forsikringer, herunder lovpligtig arbejdsskadeforsikring

- Erhvervs- og produktansvarsforsikring omfattende de Ydelser, der fremgår af Aftalen, og som pr. forsikringsår dækker mindst 8.000.000 DKK

- Alle lovpligtige forsikringer, herunder lovpligtig arbejdsskadeforsikring

- Erhvervs- og produktansvarsforsikring omfattende de Ydelser, der fremgår af Aftalen, og som pr. forsikringsår dækker mindst 8.000.000 DKK

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 206-586807
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/03/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 02/03/2023
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/02/2023

Send til en kollega

0.078