23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 032-092450
Offentliggjort
14.02.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Syddanmark

Vindere

Patientmonitoreringsudstyr til Region Syddanmark

(17.07.2023)
Philips Danmark A/S
Gammel Kongevej 60
1850 Frederiksberg C

Patientmonitoreringsudstyr til Region Syddanmark


Region Syddanmark

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Henrik Timm
E-mail: Henrik.timm@rsyd.dk
Telefon: +45 29135749
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181055
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=353228&B=REGIONSYDDK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=353228&B=REGIONSYDDK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Patientmonitoreringsudstyr til Region Syddanmark

Sagsnr.: MT15832/2023
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33195000 Patientovervågningssystem
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Levering og installering af patientmonitoreringsudstyr til sygehusene i Region Syddanmark, inkl. patientmonitorer, centraler, telemetri, tilbehør m.m.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 200 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
32441000 Telemetriudstyr
33195100 Monitorer
33195200 Central monitorstation
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

Region Syddanmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører Ordregivers indkøb af patientmonitoreringsudstyr i henhold til Kontraktbilag 1 (kravspecifikation.).

Udbuddet omfatter – udover den løbende anskaffelse af patientmonitoreringsudstyr – bl.a. følgende ydelser (ikke udtømmende):

• Opstilling, installation og tilslutning af udstyret.

• Alle komponenter og biydelser, som er nødvendige for montage-/installationsarbejdernes udførelse.

• Alt relevant tilbehør, der er nødvendigt for udstyrets rette funktion under normal drift.

• Servicesoftware til forebyggende vedligehold og service på alle Regionens lokationer.

• Grundlæggende instruktion i nødvendigt omfang for Ordregivers brugere i korrekt betjening og sikker anvendelse af udstyret, samt uddannelse af Ordregivers medicoteknikere i daglig drift og vedligehold af udstyret.

Klinisk uddannelse af Ordregivers brugere.

Som en del af udbuddet skal Tilbudsgiver også give tilbud på følgende, jf. Kontraktbilag 2 Tilbudsliste:

• Uddannelse

• Serviceaftale (Kontraktmæssige vilkår iht. Kontraktbilag 4)

• Reservedele,

• Apparaturservice og support

• Servicedele,

• Generelle ydelser

• Tilbehør

• Moduler

• Kabler og følere

• Uddannelse

• Centraler, klienter og KVM udstyr

Specifikt i forhold til reservedele/servicedele, forpligter Tilbudsgiver sig til at angive et retvisende billede af, hvor mange reservedele/servicedele, der forventes at skulle anvendes i de forventede 8 års levetid efter den toårige afhjælpningsperiode. Antal reservedele/servicedele angives i Bilag 2 Tilbudsliste, ark ”Serviceydelser og reservedele”. Dette angives på baggrund af Ordregivers estimerede antal udstyr i Bilag 2 Tilbudsliste Ark "Opsamling".

Ordregiver vil være erstatningsberettiget, såfremt det måtte vise sig, at det af Tilbudsgiver angivne afviger væsentligt fra de faktiske forhold". Tilbudsgiver skal enten vedlægge dokumentation fra referencer med praktisk erfaring med antal reservedele eller teknisk dossier der kvalificere reservedelenes levetid ved tiltænkt anvendelse.

Evt. nødvendige ændringer af eksisterende installationer og bygningskonstruktioner foretages og betales af Ordregiver, medmindre andet er angivet i udbudsmaterialet.

Det tilbudte udstyr mv. skal på tidspunktet for afgivelse af tilbud og levering være i overensstemmelse med og overholde gældende lovgivning, samt alle forskrifter og bekendtgørelser herunder krav til CE-mærkning.

Region Syddanmark forpligter sig til at købe for minimum 40 mio. kr. i kontraktperioden. I dette beløb er indregnet patientmonitorer, centraler, telemetri, tilbehør og forbrugsvarer. Ikke reservedele/servicedele og ekstra uddannelse.

De udbudte produkter udbydes på én samlet kontrakt. Ordregiver har valgt ikke at opdele kontrakten i henhold til Udbudslovens § 49, idet det vurderes, at der er en sådan naturlig sammenhæng mellem de udbudte ydelser, at de mest hensigtsmæssigt varetages af samme leverandør.

Leveringsstart forventes omkring d. 1-9-2023.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 200 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den maximale værdi af kontrakten er 250 Mio DKK, ex proprietære forbrugsvarer, reservedele og andre ydelser, der kan indkøbes i hele udstyrets levetid. Den anslåede værdi der er angivet i pkt. II.1.5 og II.2.6 er tilsvarende ex. proprietære forbrugsvarer, reservedele og andre ydelser, der kan indkøbes i hele udstyrets levetid, da omfanget af disse ydelser er afhængig af det valgte fabrikat.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst 3 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år udregnet fra datoen for tilbudsfristen.

En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører levering af patientmonitoreringsudstyr til monitorering af vitale parametre på kritiske syge patienter. Det er herudover et minimumskrav, at der til den pågældende reference er leveret for minimum 10.000.000 danske kroner ekskl. moms af de pågældende produkter inden for de sidste 3 år.

Såfremt Tilbudsgiver er et konsortium, eller baserer sig på andres tekniske/faglige formåen for at overholde minimumskravet, er det tilstrækkeligt, at én af de medvirkende virksomheder overholder kravet vedr. referencer. Kravet kan også opfyldes i forening. Det er således ikke nødvendigt, at det er én og samme virksomhed, der tilvejebringer alle de krævede referencer. Den enkelte reference skal dog under alle omstændigheder overholde ovenstående minimumskrav.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst 3 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år udregnet fra datoen for tilbudsfristen.

En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører levering af patientmonitoreringsudstyr til monitorering af vitale parametre på kritiske syge patienter. Det er herudover et minimumskrav, at der til den pågældende reference er leveret for minimum 10.000.000 danske kroner ekskl. moms af de pågældende produkter inden for de sidste 3 år.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der gælder følgende særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten.

Kontrakten skal gennemføres under hensyntagen til miljø og klima, ligesom parterne under Kontrakten skal påtage sig et socialt ansvar.

Se yderligere udkast til kontrakt pkt. 33.

Den vindende tilbudsgiver vil evt. skulle behandle personoplysninger på Ordregivers vegne. Der skal derfor evt. underskrives en databehandleraftale/fortrolighedserklæring i medfør af persondatalovgivningen.

Der henvises herudover til udkast til kontrakt, bilag 12a og 12b, med tilhørende underbilag.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år:

Rammeaftalen er længere end 48 måneder, jf. Udbudslovens § 95, stk. 2. Ordregiver vurderer konkret, at der er tale om et ekstraordinært tilfælde, jf. bestemmelsens andet punktum. Ordregiver ønsker således at gennemføre en udskiftning hen over 72 måneder, uden parallelt at skulle implementere et andet fabrikat. Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelsernes pkt. 11.4 Kontraktperiode.

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/03/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 31/12/2023
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 27/03/2023
Tidspunkt: 12:00
Sted:

J. B. Winsløws Vej 11, Indgang 205A, 5000 Odense C

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være offentlig adgang ifm. åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudsloven finder følgende af udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i nærværende udbud:

• Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet, sociallovgivningsområdet og det arbejdsretlige område, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.

• Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

• Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. Udbudslovens § 137, stk.1, nr. 3.

• Tilbudsgiver har uretmæssigt forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces etc., jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 5.

Oplysninger om udelukkelsesgrunde angives i ESPD.

I forbindelse med dette udbud gælder EU-forordning 2022/1269, art. 1, nr. 15), der bl.a. ændrer EU-forordning 833/2014 med indsættelse af artikel 5 k om forbuddet mod at tildele offentlige kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland m.v.

Der henvises til EU-forordning 2022/1269 for bestemmelsens nærmere ordlyd og omfang.

Ordregiver er berettiget til at kræve dokumentation for Tilbudsgivers og evt. underleverandørers etableringssted, ejerforhold og andre oplysninger af relevans for overholdelsen af forbuddet på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen.

Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcing-system, CTM fra EU-Supply. Således kan udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, downloades, jf. ovenstående link. Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via CTM fra EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail.

Såfremt din virksomhed er interesseret i at deltage i udbuddet kræver det online registrering i EU-Supply's CTM. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet.

Bemærk venligst, at både ordregivers og Tilbudsgivers handlinger logges i systemet.

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supply's Support på telefon 70 20 80 14 eller mail til dksupport@eu-supply.com

Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via CTM. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle.

Tilbuddet skal fremsendes på dansk. Dokumentation, som kun den vindende Tilbudsgiver skal fremsende, kan endvidere fremsendes på engelsk, tysk, svensk eller norsk.

Det er Ordregivers umiddelbare vurdering, at den udbudte kontrakt muligvis er omfattet af ”Lov om screening af visse udenlandske direkte investeringer m.v. i Danmark”. Tilbudsgiver opfordres derfor til allerede nu at få afklaret, om en evt. kommende aftaleindgåelse med Ordregiver vil være omfattet af loven. Således kan Tilbudsgiver kontakte Erhvervsstyrelsen for en ”præ-screening”.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til klagenævnet skal klageren sende (evt. pr. e-mail) en kopi af klagen med bilag til ordregiveren. Klagenævnet har brug for at vide, om klageren har underrettet ordregiveren, og klageren skal derfor sende kopi af underretningen af ordregiveren til klagenævnet.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/02/2023

Send til en kollega

0.044