23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 025-073723
Offentliggjort
03.02.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Københavns Kommune - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Udbud af indsatser til ledige borgere med bande- eller rockerrelationer i Jobcenter København


Københavns Kommune - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Bernstorffsgade 17
By: København V
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Binevs Celik
E-mail: r554@kk.dk
Telefon: +45 30511865
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/195458522.aspx
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/195458522.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/195458522.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af indsatser til ledige borgere med bande- eller rockerrelationer i Jobcenter København

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85300000 Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ved nærværende udbud ønsker Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen af indgå aftale om køb af indsatser efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats for primært ledige med bande- eller rockerrelationer.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 65 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85312300 Vejledning og rådgivning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der udbydes to udbudsområder:

- Udbudsområde 1 'Hurtigt ud på virksomhed

- Udbudsområde 2 'Virksomhedsrettet vejledning og opkvalificering

Tilbudsgiver kan byde på ét eller begge udbudsområder.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen garanterer ikke nogen minimumsomsætning i forbindelse med udbuddet.

Den samlede købsramme for udbuddet forventet af udgøre ca. 40 mio. kr. i en 4-årig periode september 2023 - august 2027 (dvs. såfremt den fulde forlængelse af kontrakten tages i anvendelse).

Den estimerede købsramme tager ikke højde for evt. kommende ændringer i lovgivningen på beskæftigelsesområdet, stigende eller faldende ledighed i målgruppen for udbuddet og/eller ændring i de politiske prioriteringer for anvendelse af de tilbud, som er omfattet af udbuddet. Den maksimale købsramme for udbuddet fastsættes på den baggrund til 65 mio. kr. for den samledekontraktperiode.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 65 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2023
Slut: 31/12/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen kan forlænges, dog maks. frem til 31. august 2027

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1 og 3, § 136, nr. 1-3 og § 137, nr. 1-6. Tilbudsgiver skal opfylde følgende krav til udøvelse af det pågældende erhverv:

Tilbudsgiver skal være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), hvis tilbudsgiver er en dansk virksomhed. Er tilbudsgiver en udenlandsk virksomhed, skal tilbudsgiver lade sig registrere i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum pr. forsikrings år på minimum DKK 500.000 pr. skadesbegivenhed for tingskade og DKK 10 millioner pr. skadebegivenhed for personskade.

Tilbudsgivers gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår eller Tilbudsgivers omsætning i det seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum DKK 1.000.000 (ekskl. moms).

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/03/2023
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 13/03/2023
Tidspunkt: 13:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/01/2023

Send til en kollega

0.046