23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 017-045690
Offentliggjort
24.01.2023
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Region Syddanmark

Etablering og drift af privat fødeklinik i Sygehus Lillebælts optageområde


Region Syddanmark

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Karsten Kirkegaard
E-mail: kk@rsyd.dk
Telefon: +45 29201909
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181055
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=351344&B=REGIONSYDDK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=351344&B=REGIONSYDDK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?b=REGIONSYDDK
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Etablering og drift af privat fødeklinik i Sygehus Lillebælts optageområde.

Sagsnr.: 22/2999
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85141100 Jordemoderhjælp
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Region Syddanmark udbyder via udbud med forhandling en privat fødeklinik med maksimalt 240 visiterede fødsler pr. kontraktsår på en fødeklinik placeret i Kolding by med forventet kontraktstart december 2023.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85141100 Jordemoderhjælp
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Syddanmark udbyder via udbud med forhandling en privat fødeklinik med maksimalt 240 visiterede fødsler pr. kontraktsår på en fødeklinik placeret i Kolding by med forventet kontraktstart december 2023.

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 60
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Ansøger skal opfylde følgende minimumskrav for at få sin ansøgning taget i betragtning:

Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver har samlet jordemodererfaring med hjemmefødsler i form af mindst 15 hjemmefødsler inden for de seneste 3 år. Opfyldelse af minimumskrav, hvis Ansøger er et konsortium eller baserer sig på andres tekniske/faglige formåen fremgår udbudsbetingelserne

Ordregiver har til hensigt at prækvalificere 3-4 ansøgere. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af kvaliteten af CV'erne for Ansøgers nøglemedarbejdere afsat til opgaven. Ved vurderingen af kvaliteten af Ansøgers nøglemedarbejderes CV'er vægtes det højt, at nøglemedarbejdere hver for sig og tilsammen har dokumenterede faglige kompetencer, dokumenterede kompetencer i ledelse og virksomhedsdrift og erfaring med sammenlignelige referencer. Herefter tillægges det positiv vægt, at de pågældende nøglemedarbejdere er jordemødre med dansk autorisation

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der gælder følgende særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten :

* Samfundsansvar

* Arbejdsmiljø

* Arbejdsklausul

* Anvendelse af personer under oplæring

* Databehandleraftale

* Udfasningsperiode

* Arbejde med børn

* Straffeattester

Jf. Udkast til kontrakt med tilhørende bilag

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Ordregiver vil tildele kontrakten til det økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af tildelingskriteriet: Bedste forhold mellem pris og kvalitet på baggrund af følgende underkriterier og vægtning:

Økonomi - vægt 40 %

Kvalitet i opgaveudførelsen - vægt 40 %

Opgavetilrettelæggelse og samarbejde - vægt 20 %

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 235-678135
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 20/02/2023
Tidspunkt: 23:59
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudsloven finder følgende af udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i nærværende udbud:

• Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet, sociallovgivningsområdet og det arbejdsretlige område, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.

• Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

• Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. Udbudslovens § 137, stk.1, nr. 3.

• Tilbudsgiver har uretmæssigt forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces etc., jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 5.

Oplysninger om udelukkelsesgrunde angives i ESPD.

Ifm. udbuddet gælder EU-forordning 576/2022, art. 1, nr. 23), der bl.a. ændrer EU-forordning 833/2014 med indsættelse af art. 5 k om forbuddet mod at tildele offentlige kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland m.v. Der henvises til EU-forordning 576/2022 for bestemmelsens nærmere ordlyd og omfang.

Ordregiver er berettiget til at kræve dokumentation for tilbudsgiver og evt. underleverandørers etableringssted, ejerforhold og andre oplysninger af relevans for overholdelsen af forbuddet på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen.

Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcing-system, CTM fra EU-Supply. Således kan udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, downloades via https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?b=REGIONSYDDK. Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via CTM fra EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail.

Såfremt din virksomhed er interesseret i at deltage i udbuddet kræver det online registrering i EU-Supply's CTM. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet.

Bemærk venligst, at både ordregivers og Ansøgers/Tilbudsgivers handlinger logges i systemet.

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supply's Support på telefon 70 20 80 14 eller mail til dksupport@eu-supply.com

Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via CTM. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle.

Tilbuddet skal fremsendes via CTM i henhold til udbudsbetingelserne.

Der er tale om et udbud med forhandling. Ordregiver forventer at gennemføre én forhandlingsrunde. Der gives IKKE vederlag til ansøgere eller tilbudsgivere, herunder deltagere i forhandlingerne.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til klagenævnet skal klageren sende (evt. pr. e-mail) en kopi af klagen med bilag til ordregiveren. Klagenævnet har brug for at vide, om klageren har underrettet ordregiveren, og klageren skal derfor sende kopi af underretningen af ordregiveren til klagenævnet.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/01/2023

Send til en kollega

0.047