23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 007-015279
Offentliggjort
10.01.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Allerød Kommune

Vindere

Udbud af sundhedsvikarydelser

(31.03.2023)
Altid Vikar ApS
Møllestræde 4
3400 Hillerød

Udbud af sundhedsvikarydelser

(31.03.2023)
SundVikar A/S
Blokken 81, st.
3460 Birkerød

Opdateringer

Rettelse
(20.01.2023)

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 03-02-2023
Time: 12:00
Læses:
Dato: 06-02-2023
Time: 12:00

Udbud af sundhedsvikarydelser


Allerød Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Allerød Kommune
CVR-nummer: 60183112
Postadresse: Bjarkesvej 2
By: Allerød
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3450
Land: Danmark
Kontaktperson: Erik Lykke
E-mail: erly@alleroed.dk
Telefon: +45 48126343
Fax: +45 48140208
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/190922964.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.alleroedkommune.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/190922964.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/190922964.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af sundhedsvikarydelser

Sagsnr.: 22/20392
II.1.2) Hoved-CPV-kode
79624000 Anvisning af plejepersonale
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Allerød Kommune udbyder en rammeaftale om levering af sundhedsvikarydelser med to leverandører i en kaskademodel. Den primære leverandør kontaktes først. Kan denne ikke varetage opgaven, kontaktes den sekundære leverandør. Den sekundære leverandør må derfor forvente en mere begrænset omsætning på rammeaftalen. Tilbudsgiverne skal afgive tilbud både som primær og sekundær leverandør i prisarket.

Udbuddet gennemføres i henhold til udbudsloven (L nr. 1564 af 15/12/2015) afsnit III, der vedrører indkøb efter det såkaldte light-regime af sociale og andre specifikke tjenesteydelser over tærskelværdien.

Rammeaftalens maksimale værdi er 126 mio. kr., da der er noget udsving i anvendelsen af vikarydelser fra år til år.

Tryk her https://permalink.mercell.com/190922964.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 108 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
79600000 Rekrutteringstjenester
85141210 Hjemmesygepleje
85144100 Sygepleje på plejehjem
98513300 Udsendelse af vikarer til private husstande
98513310 Hjemmehjælp
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Allerød Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der udbydes en rammeaftale om levering af vikarydelser på social- og sundhedsområdet til varetagelse af pleje- og omsorgsopgaver, praktiske opgaver samt sygepleje på Kommunens hjemmepleje og plejecentre.

Aftalen omfatter faggrupperne social og sundhedshjælpere (SSH), social og sundhedsassistenter samt plejehjemsassistenter (SSA), sygeplejersker, sygehjælpere, hjemmehjælpere samt plejemedhjælpere og servicemedarbejdere.

Rammeaftalen er 4-årig med mulighed for forlængelse i op til 2 x 12 måneder.

Rammeaftalen forventes underskrevet primo/medio marts 2023 med leveringsstart 1. juni 2023.

Aktiviteter ifm. implementering pågår fra rammeaftalens underskrift og til leveringsstart.

Der henvises til det øvrige udbudsmateriale for en uddybning af de udbudte ydelser.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 108 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Tilbudsgiver skal på tro og love (i skema A) erklære ikke at være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens §§ 134a-136 eller af de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 1. og 2. Ordregiver vil indhente dokumentation fra de vindende tilbudsgivere i form af en serviceattest.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Mindstekrav:

- Samlet årlig omsætning i de seneste 2 disponible regnskabsår på minimum 10 mio. kr. pr. år.

- Tilbudsgivers soliditetsgrad skal det seneste regnskabsår som minimum være 10%.

For reviderede regnskaber gælder, at det seneste aflagte årsregnskab ikke må indeholde en revisionspåtegning, der tager forbehold for Tilbudsgivers fortsatte drift eller indikere, at almindelige nationale regnskabsregler og god regnskabsskik i øvrigt, ikke er overholdt.

- Mindst 3 referencer inden for aftalens fagområde, som skal være udført inden for de seneste 3 år. Referencerne skal samlet dække levering af vikarer inden for de 3 faggrupper 'Social og sundhedshjælpere (SSH)', 'Social og sundhedsassistenter samt plejehjemsassistenter (SSA)' og 'Sygeplejersker' jfr. Bilag 1 Kravspecifikation.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Leverandøren skal respektere nationale og internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Tildeling af Rammeaftalen vil ske på grundlag af "det økonomisk mest fordelagtige tilbud" på baggrund af tildelingskriteriet "det bedste forhold mellem pris og kvalitet". Kvalitet vægtes 60% og pris vægtes 40%. Den tilbudsgiver der samlet opnår det højeste antal vægtede point, tildeles som den primære på rammeaftalen. Dernæst vil der ske en evaluering og tildeling som den sekundære leverandør. Der henvises udbudsbetingelserne.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 221-635624
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 03/02/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ordregiver har på baggrund af tidligere erfaringer vurderet, at det er mest hensigtsmæssigt af hensyn til sikkerhed for dækning at udvælge en primær og en sekundær leverandør på området, hvilket svarer til den måde Ordregiver for øjeblikket er dækket på området.

Ordregiver forbeholder sig mulighed for at indlede forhandlinger med alle tilbudsgivere, som har afgivet et tilbud inden tilbudsfristens udløb.

Forhandling vil komme på tale, hvis Ordregiver vurderer, at de tilbudte priser ligger uden for den forventede ramme, og/eller hvis den tilbudte kvalitet, efter Ordregivers vurdering ud fra det beskrevne, fremstår for dårlig. På baggrund af forhandlingen vil Ordregiver vurdere, om tilbudsgiverne skal afgive endnu et tilbud, ligesom Ordregiver vil fastsætte en endelig frist herfor. Det er dog Ordregivers beslutning, om der skal gennemføres forhandlinger. Ordregiver har således en ret, men ikke en pligt til at gennemføre forhandling med tilbudsgiverne.

Som dokumentation for at Tilbudsgiver opfylder mindstekravene til økonomisk og finansiel formåen, skal Tilbudsgiver på anmodning fremsende årsregnskaber for de seneste 2 disponible regnskabsår eller en revisorerklæring, der dokumenterer, at Tilbudsgiver opfylder minimumskravene til økonomisk og finansiel formåen, medmindre regnskaberne er offentligt tilgængelige.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/01/2023

Send til en kollega

0.047