23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 006-013886
Offentliggjort
09.01.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Nordjylland

Vindere

Udbud af radiologiske beskrivelser - RTG

(03.05.2023)
Optimus
Ny Kongevej 20
5000 Odense

Udbud af radiologiske beskrivelser - RTG

(03.05.2023)
European Telemedicine Clinic
Torre Mapfre, Carrer Marina 16-18 33rd floor
08005 Barcelona

Udbud af radiologiske beskrivelser - RTG

(03.05.2023)
Optimus
Ny Kongevej 20
5000 Odense

Udbud af radiologiske beskrivelser - RTG

(03.05.2023)
Teleconsult Danmark
Kildebakken 2
8680 Ry

Udbud af radiologiske beskrivelser - RTG

(03.05.2023)
Radteam ApS
Duevej 11
9000 Aalborg

Udbud af radiologiske beskrivelser - RTG

(03.05.2023)
Teleconsult Danmark
Kildebakken 2
8680 Ry

Udbud af radiologiske beskrivelser


Region Nordjylland

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg Ø
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Lasse Stender
E-mail: lasse.stender@rn.dk
Telefon: +45 97648391
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.rn.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/252785
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=349352&B=REGIONNORD
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=349352&B=REGIONNORD
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af radiologiske beskrivelser

Sagsnr.: 2021-035434
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85150000 Tjenester i forbindelse med billeddiagnostik
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Region Nordjylland udbyder udførelse af radiologiske beskrivelser indenfor modaliteterne i) røntgen (RGT), ii) MR og iii) CT. Hver modalitet udbydes i en selvstændig delaftale. Der forventes indgået op til to rammeaftaler, med to forskellige leverandører, på hver delaftale. Der forventes således indgået i alt seks rammeaftaler.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 149 716.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Udbud af radiologiske beskrivelser - RGT

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85150000 Tjenester i forbindelse med billeddiagnostik
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Nordjylland udbyder udførelse af radiologiske beskrivelser indenfor modaliteterne i) røntgen (RGT), ii) MR og iii) CT. Hver modalitet udbydes i en selvstændig delaftale. Der forventes indgået op til to rammeaftaler, med to forskellige leverandører, på hver delaftale. Der forventes således indgået i alt seks rammeaftaler.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 48 624.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Udbud af radiologiske beskrivelser - MR

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85150000 Tjenester i forbindelse med billeddiagnostik
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Nordjylland udbyder udførelse af radiologiske beskrivelser indenfor modaliteterne i) røntgen (RGT), ii) MR og iii) CT. Hver modalitet udbydes i en selvstændig delaftale. Der forventes indgået op til to rammeaftaler, med to forskellige leverandører, på hver delaftale. Der forventes således indgået i alt seks rammeaftaler.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 37 252.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Udbud af radiologiske beskrivelser - CT

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85150000 Tjenester i forbindelse med billeddiagnostik
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Nordjylland udbyder udførelse af radiologiske beskrivelser indenfor modaliteterne i) røntgen (RGT), ii) MR og iii) CT. Hver modalitet udbydes i en selvstændig delaftale. Der forventes indgået op til to rammeaftaler, med to forskellige leverandører, på hver delaftale. Der forventes således indgået i alt seks rammeaftaler.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 63 840.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 134a, § 135, stk. 1-3, § 136 og § 137, stk. 1, nr. 2 finder anvendelse i dette udbud. Se nærmere udbudsbetingelsernes punkt 5.2.

Tilbudsgiver skal sammen med sit tilbud uploade dokumentation for den/de virksomhedsansvarlige speciallæge(r)s autorisation via udskrift fra Autorisationsregistret. Se nærmere udbudsbetingelsernes punkt 2.6.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Beskrivelser må alene udføres af radiologer med dansk speciallægeautorisation. Se nærmere rammeaftalens punkt 3.2.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Se udbudsbetingelsernes punkt 6.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 181-469855
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 15/02/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

1.

Punkt II.1.5) og II.2.6) angiver mængder (antal beskrivesler) i alt og for hver delaftale. Det samlet anslåede antal beskrivelser udgør således for hver delaftale i rammeaftalernes varighed følgende (jf. tillige Bilag 1B, Tilbudsliste Priser): RGT, 48.624, MR, 37.252, CT, 63.840. Det maksimale antal beskrivelser udgør for hver delaftale i rammeaftalernes varighed følgende: RGT, 97.248, MR, 74.504, CT, 127.680. Om fordelingen af antal på de enkelte grupper, se nærmere Bilag 1B, Tilbudsliste, Priser.

2.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem.

3.

Tilbudsgiver skal indgive en tro- og loveerklæring som foreløbig bevis for ikke at være omfattet af de anvendte udelukkelsesgrunde. Ordregiver kan efterfølgende kræve dokumentation herfor. For danske tilbudsgivere, vil denne dokumentation bestå af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, der ikke må være mere end 6 måneder gammel. Se nærmere udbudsbetingelsernes punkt 5.2.

4.

Udbuddet er omfattet af EU-forordning 576/2022, art. 1, nr. 23), der bl.a. ændrer EU-forordning 833/2014 med indsættelse af art. 5k om forbuddet mod at tildele offentlige kontrakter, der omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland m.v. Der henvises til EU-forordning 576/2022 for bestemmelsens nærmere ordlyd og omfang. Det vil medfore udelukkelse fra udbudsproceduren, hvis en tilbudsgiver eller dennes underleverandører er omfattet af forbuddet. Ordregiver forbeholder sig til inden tildeling af rammekontrakter at kræve underskrevet tro- og loveerklæring på, at tilbudsgiver ikke er omfattet af forbuddet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192) skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/01/2023

Send til en kollega

0.125