23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 006-012635
Offentliggjort
09.01.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Hjørring Kommune

Vindere

(21.04.2023)
Klinisk tandtekniker Mads Laursen
9800 Hjørring

Tandproteser til borgere


Hjørring Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hjørring Kommune
CVR-nummer: 29189382
Postadresse: Springvandspladsen 5
By: Hjørring
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Julie Søndergaard Christensen
E-mail: jsc@hjoerring.dk
Telefon: +45 72333218
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/193792245.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.hjoerring.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/193792245.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/193792245.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Agentur/kontor på regionalt eller lokalt plan
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Tandproteser til borgere

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85131000 Tjenester ydet af praktiserende tandlæger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Hjørring Kommune ønsker at indgå en ny prisaftale på tandproteser til borgere, der efter lovgivningen er bevilliget et udvidet helbredstillæg.

Tryk her https://permalink.mercell.com/193792245.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 7 400 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Prisaftalen har til formål at fastlægge behandlingspriser af tandproteser som beregningsgrundlag for kommunens bevilling af støtte hertil, herunder i forhold til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.

Indkøbet anses som en offentlig kontrakt og udbydes i henhold til udbudsloven.1 Udbuddet gennemføres efter afsnit 3; indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser over tærskelværdi (light regimet). Prisaftalen tildeles i henhold til de bestemmelser, der er givet i lovens kapitel 16, jf. § 186 ff., jf. § 7.

Indkøbet gennemføres i overensstemmelse med udbudslovens generelle principper om ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet, jf. udbudslovens § 2.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 400 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/04/2023
Slut: 31/03/2025
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Tilbudsgiver skal udfylde og vedhæfte tro og loveerklæring, jf. udbudsbilag 1. Tilbudsgiver skal på tro og love erklære, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudsloven.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 06/02/2023
Tidspunkt: 10:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/01/2023

Send til en kollega

0.063