23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 005-008374
Offentliggjort
06.01.2023
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Nordjylland

Vindere

(06.01.2023)
GE Healthcare Danmark A/S
Park Allé 295
2605 Brøndby

Anskaffelse af 10 stk. genoplivningsborde


Region Nordjylland

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg Ø
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Sanne Kjær Pilgaard
E-mail: s.pilgaard@rn.dk
Telefon: +45 21592331
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.rn.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Anskaffelse af 10 stk. genoplivningsborde

Sagsnr.: 2023 Genoplivningsborde
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33172200 Genoplivningsudstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Region Nordjylland agter at indkøbe 10 stk. genoplivningsborde

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 598 560.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33172200 Genoplivningsudstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Nordjylland agter at indkøbe 10 stk. genoplivningsborde

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Region Nordjylland agter at anskaffe 10 stk. genoplivningsborde til genoplivning af nyfødte.

Fødeafdelingen ønsker at udfase transportkuvøsen, da en udskiftning til et nyere sechers bord med shuttle funktion (Panda borde) med stor fordel vil kunne bruges i stedet. Dette vil være en fordel behandlingsmæssigt, idet barnet ikke skal forflyttes til transportkuvøse fra fødegangen og efterfølgende til en anden kuvøse på neonatalafsnittet, men kan forblive på sechers bord fra fødegangen og forblive her indtil tilstanden er mere stabil. Særligt i forhold til tilstande, hvor intubering på fødegangen er nødvendigt, vil en flytning til neonatal uden at skulle flytte barnet fra sechers bord, have stor sikkerhedsmæssig værdi. Det nyfødte barn vil ikke skulle forflyttes i den helt akutte fase. Dette vil forventes at have en positiv effekt for barnets videre forløb. Særligt for de intuberede børn er der en stor sikkerhedsmæssig forventet effekt af ikke at skulle forflyttes fra sechers bord, før langt senere i forløbet. Sikker genoplivning og omstilling til det ekstrauterine liv for nyfødte.

Der forefindes allerede en shuttle, der passer til Pandabord i Neonatalafdelingen, således at der kan fortages flytning på disse borde. Løsningen er dermed særlig fordelagtig og tillige fremtidssikret i forhold til udflytning til NAU, hvor afstanden mellem fødegangen og neonatalafdelingen er kort.

Panda bordet vil derudover have den sikkerhed, at det altid kan tændes akut med de rigtige indstillinger for tryk på ventilationsmasken, hvor de nuværende apparater, der er løst monteret på sechersbord, kræver manuel indstilling, hver gang de tændes. Herved er der større risiko for fejl, eksempelvis når patienten ankommer sent til fødegangen, og føder et dårligt barn ved ankomst.

Ligeledes er varmeeffekten på Panda bordet mere effektiv end på det nuværende sechers bord, og indstilles til barnets temperatur. På bordene er saturationsovervågning samt log af denne, hvilket ikke er muligt med vores nuværende løsning. Man vil altså kunne måle og dokumentere effekt af ventilationsbehandlingen i den akutte fase.

Region Nordjylland vurderer på baggrund af en gennemført markedsanalyse, at der kun er én leverandør, der kan imødekomme den samlede levering. Af tekniske årsager tildeles kontrakten derfor uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i henhold til udbudsloven §80, stk. 3, nr. 2. Kontrakten vil først blive indgået efter udløb af standstill på 10 kalenderdage, regnet fra den dag hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
03/01/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: GE Healthcare Danmark A/S
CVR-nummer: 26527791
Postadresse: Park Allé 295
By: Brøndby
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2605
Land: Danmark
E-mail: ordre.gehcit@ge.com
Telefon: +45 43295400
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 598 560.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

• - Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, ved forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden for 20 kalenderdage. Dette er regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation.

• - Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

o - Hvis klagen handler om overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, er klagefristen på 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

• - Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

• - Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrence eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

• - Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.).

• - Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse indgives til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/01/2023

Send til en kollega

0.049