23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 250-731660
Offentliggjort
28.12.2022
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Region Midtjylland

Etablering af dynamisk indkøbssystem på indkøb af hurtigtest af SARS-CoV-2


Region Midtjylland

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Universitetsbyen 25, Bygning 2A, 3. sal
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Mille Pedersen
E-mail: mille.pedersen@stab.rm.dk
Telefon: +45 51441401
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.udbud.rm.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/253854
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=349635&B=REGIONMIDT
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=349635&B=REGIONMIDT
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Etablering af dynamisk indkøbssystem på indkøb af hurtigtest af SARS-CoV-2

Sagsnr.: 25092384
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33100000 Medicinsk udstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter etablering af et dynamisk indkøbssystem (DIS) til indkøb af hurtigtest for SARS-CoV-2. Region Midtjylland fungerer som indkøbscentral for de dansker regioner i regi af Regionernes Fælles Indkøb ("RFI"), alle landets kommuner v/KVIk) samt alle statslige institutioner i Danmark. Alle enheder, der hører under de foranstående ordregivende myndigheder er også omfattet af indkøbscentralen. Ved etableringen af DIS etableres en base af leverandører, der kan levere hurtigtest. På baggrund af den nuværende lagerbeholdning og smittetryk er der ikke aktuelt planer om at foretage konkrete indkøb på DIS. Såfremt situationen med Covid-19 skulle ændre sig, forventes det at der vil blive foretaget indkøb på DIS. Det forventes i så fald at behovet vil ligge fra ca. 500000 til ca. 2500000 tests om ugen. Alle leverandører kan som udgangspunkt søge optagelse på systemet, ligesom alle leverandører kan blive optaget i systemet efter det er sat i drift.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Det dynamiske indkøbssystem etableres med henblik på at foretage indkøb af hurtigtest til dækning af behovet herfor hos alle landets regioner, kommuner og statslige institutioner til brug for genåbning af samfundet i forbindelse med covid-19 pandemien. Det dynamiske indkøbssystem er opdelt i 3 kategorier:

- Kategori 1: Hurtigtest baseret på podning i forreste del af næsehulen (midttubulært) og svælg

- Kategori 2: Hurtigtest baseret på podning i forreste del af næsehulen (midttubulært)

- Kategori 3: Hurtigtest baseret på podning i bagerste svælg (oropharynx)

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Det dynamiske indkøbssystem kan forlænges ubegrænset ved udsendelse af nye bekendtgørelser.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det er vanskeligt at forudsige behovet for indkøb af hurtigtest, idet dette afhænger af udviklingen af Covid-19. Baseret på historikken for indkøb af hurtigtest vil et maksimalt indkøb af hurtigtest på DIS dog udgøre 2000000000 stk. Der gøres dog opmærksom på, at der ikke aktuelt er planlagt indkøb på DIS, og den maksimale mængde forventes således heller ikke realiseret.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal oplyse ansøgers egenkapital og omsætning i det seneste afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal have en positiv egenkapital på minimum 15000000 kr. i det seneste afsluttede regnskabsår. Ansøger skal derudover have haft en omsætning på minimum 45000000 kr. i det senest afsluttede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal angive ansøgers væsentligste referencer for gennemførte leveringer af SARS-CoV-2 antigen selvtest på minimum 500.000 stk. inden for de seneste 3 år. Ansøger skal i beskrivelsen af sine referencer angive kunde, tidspunktet for leverancen samt antallet af leverede antigen selvtest.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal indenfor de seneste 3 år som minimum have én reference for gennemført levering af minimum 500000 SARS-CoV-2 antigen hurtigtest som én samlet leverance.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Ethvert indkøb på det dynamiske indkøbssystem vil ske ved, at der foretages udbud blandt alle de tilbudsgivere, der er tilmeldt den pågældende kategori i det dynamiske indkøbssystem. Konkret beskrivelse af indkøbet, tildelingskriterier, kontrakt/samhandelsbetingelser, vilkår mv. fremsendes i forbindelse med det enkelte udbud til de leverandører, der er optaget på den relevante kategori. Ordregivende myndighed kan vælge at benytte sig af periodekøbsaftaler i forbindelse med tildelinger på det dynamiske indkøbssystem.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet omfatter oprettelse af et dynamisk indkøbssystem
Det dynamiske indkøbssystem kan blive anvendt af yderligere indkøbere
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/01/2023
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Det er en betingelse for optagelse på det dynamiske indkøbssystem, at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 134a, 135 eller 136 eller af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 3. Ansøger skal derfor erklære, at ansøger ikke befinder sig i en af de ovenstående udelukkelsesgrunde. Erklæringen afgives ved udfyldelse af Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD). Ansøger skal udfylde ESPD del II-VI. Der henvises til udbudsbetingelserne for nærmere information om udfyldelsen af ESPD.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være optaget på det dynamiske indkøbssystem skal være indgivet til Klagenævnet for udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om hvem der er optaget. Andre klager skal være indgivet til Klagenævnet for udbud inden 45 kalenderdage efter ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Samtidigt med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. mail.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/12/2022

Send til en kollega

0.047