23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 245-708707
Offentliggjort
20.12.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Statens Serum Institut

Vindere

Difteri-Tetanus-Kighoste-Polio-Hib Vaccine (primær-vaccine)

(21.03.2023)
Sanofi A/S
Lyngbyvej 2
København Ø

Difteri-Tetanus-Kighoste-Polio-Hib Vaccine (primær-vaccine)

(21.03.2023)
GlaxoSmithKline Pharma A/S
Delta Park 37
Vallensbæk Strand

Udbud af rammekontrakter om levering af Difteri-Tetanus-Kighoste-Polio-Hib Vaccine (primær-vaccine) samt Difteri-Tetanus-Kighoste-Polio Vaccine (boostervaccine) 2023-2027


Statens Serum Institut

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Statens Serum Institut
CVR-nummer: 46 83 74 28
Postadresse: Artellerivej 5
By: København S
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Birgit Neale
E-mail: nea@ssi.dk
Telefon: +45 32683978
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ssi.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=339514&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=339514&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Statsvirksomhed under Sundhedsministeriet
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af rammekontrakter om levering af Difteri-Tetanus-Kighoste-Polio-Hib Vaccine (primær-vaccine) samt Difteri-Tetanus-Kighoste-Polio Vaccine (boostervaccine) 2023-2027

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33651600 Vacciner
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Der udbydes rammeaftaler til indkøb af vacciner til det danske vaccinationsprogram, opdelt i to delaftaler, jf. nedenfor pkt. II.2.4.

Den tilbudte vaccine skal på tidspunktet for afgivelse af tilbud have markedsføringstilladelse gældende for Danmark, jf. lov om lægemidler § 7. Yderligere krav til vaccinen fremgår af udbudsmaterialet.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Difteri-Tetanus-Kighoste-Polio-Hib Vaccine (primær-vaccine) 2023-2027

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33651600 Vacciner
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

København S

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der udbydes en rammeaftale med 1 leverandør til indkøb af en 5 komponent vaccine, der skal indeholde komponenterne difteri, tetanus, kighoste, polio og hib og ved vaccination skal vaccinen kunne gives som én injektion. Vaccinen må ikke indeholde hverken færre eller flere vaccinekomponenter end de 5 komponenter beskrevet ovenfor.

Vaccinen skal anvendes som primær-vaccine til spædbørn og skal kunne indgå i det Danske Børnevaccinationsprogram, jf. nærmere Appendix 1.

Det skønnes, at behovet for indkøb af vacciner under kontrakten som udgangspunkt er ca. 180.000 – 250.000 doser årligt, baseret på det skønnede forbrug og det nugældende danske vaccinationsprogram.

Formålet med rammeaftalen er at sikre, at SSI kan foretage det fornødne indkøb af vacciner til det danske vaccinationsprogram i overensstemmelse med det forventede behov for sådanne vacciner i rammeaftalens løbetid på op til 4 år. Indkøbet under aftalen afhænger af de beslutninger, der træffes for det offentlige vaccinationsprogram og af vaccinationstilslutningen i de pågældende årgange. Henset hertil og til at det samlede behov for vacciner kan variere betydeligt, kan SSI samlet set købe op til 1.250.000 doser vacciner i henhold til rammeaftalen i dennes løbetid, jf. nærmere Appendix 2 til rammekontrakten.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Difteri-Tetanus-Kighoste-Polio Vaccine (boostervaccine) 2023-2027

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33651600 Vacciner
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

København S

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der udbydes en rammeaftale med 1 leverandør til indkøb af en 4 komponent vaccine, der skal indeholde komponenterne difteri, tetanus, kighoste og polio og ved vaccination skal vaccinen kunne gives som én injektion. Vaccinen må ikke indeholde hverken færre eller flere vaccinekomponenter end de 4 kom-ponenter beskrevet ovenfor.

Vaccinen skal anvendes som 5-års boostervaccine og skal kunne indgå i det Danske Børnevaccinationsprogram, jf. nærmere Appendix 1.

Det skønnes, at behovet for indkøb af vacciner under kontrakten som udgangspunkt er ca. 55.000 – 65.000 doser årligt, baseret på det skønnede forbrug og det nugældende danske vaccinationsprogram.

Formålet med rammeaftalen er at sikre, at SSI kan foretage det fornødne indkøb af vacciner til det danske vaccinationsprogram i overensstemmelse med det forventede behov for sådanne vacciner i rammeaftalens løbetid på op til 4 år. Indkøbet under aftalen afhænger af de beslutninger, der træffes for det offentlige vaccinationsprogram og af vaccinationstilslutningen i de pågældende årgange. Henset hertil og til at det samlede behov for vacciner kan variere betydeligt, kan SSI samlet set købe op til 350.000 doser vacciner i henhold til rammeaftalen i dennes løbetid, jf. nærmere Appendix 2 til rammekontrakten.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Tilbudsgiver skal have tilladelse indenfor EU/EØS til fremstilling, indførelse eller engrosforhandling af lægemidler.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/01/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 27/01/2023
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i pkt. I.3. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem, jf. nærmere i udbudsbetingelsernes pkt. 3, herunder den angivne frist for spørgsmål.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Hvis tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail dksupport@eu-supply.com eller telefon, (+45) 70 20 80 14.

ESPD og ESPD-dokumentation

Tilbudsgiver skal sammen med sit tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører.

Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens § § 134a, 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, medmindre tilbudsgi-ver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138 (dog ikke gældende for § 134a).

Inden tildelingsbeslutningen skal de tilbudsgivere, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153.

Yderligere oplysninger:

I relation til pkt. pkt. II.2.4 bemærkes, at tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver er bundet af de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra den skønnede mængde værdi i såvel opad- som nedadgående retning.

I relation til pkt. IV.3.7 bemærkes, at vedståelsesfristen regnes fra tilbudsfristen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage over udbuddet:

6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens §171, stk. 4.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klagerens skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstillperioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/12/2022

Send til en kollega

0.047